• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2014)

Wiadomości Górnicze 12 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

DRENDA J.: Odzież ochronna górników pracujących w gorącym środowisku podziemnym. Wiadomości Górnicze 2014, nr 12, s. 624–628, tabl. 1, rys. 2, bibliogr. poz. 7. W artykule rozpatrzono problem zapewnienia bezpieczeństwa klimatycznego górników pracujących w gorących środowiskach kopalń w zależności od ich ubioru. Klimatyczne warunki pracy i bezpieczeństwo klimatyczne pracowników należy określać na podstawie wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego. Zamieszczono pakiet nomogramów do wyznaczania wskaźnika dyskomfortu cieplnego „δ” do ubioru o oporze cieplnym 0,5 clo. Stwierdzono, że jeżeli wskaźnik „δ” na górniczych stanowiskach pracy, dla górników ubranych w lekką odzież roboczą o oporze cieplnym Icl = 0,5 clo, osiągnie wartość 1, to w tych stanowiskach występują niebezpieczne klimatyczne warunki pracy i praca powinna być przerwana.


NOWAK B., KUCZERA Z., ŁUCZAK R., PTASZYŃSKI B., ŻYCZKOWSKI P.: Wpływ parametrów powietrza płynącego przez parownik oraz chłodnicę wyparną wody na moc chłodniczą chłodziarki TS-300B. Wiadomości Górnicze 2014, nr 12, s. 630–638, tabl. 4, rys. 6, bibliogr. poz. 4. W artykule przedstawiono równania kryterialne umożliwiające określenie mocy cieplnej parownika chłodziarki powietrza TS-300B współpracującej z wyparną chłodnicą wody CWW-420. Do ich utworzenia wykorzystano statystyczne metody estymacji liniowej i nieliniowej danych otrzymanych z numerycznych rozwiązań równań opisujących rzeczywiste procesy zachodzące w chłodziarkach bezpośredniego działania współpracujących z wyparnymi chłodnicami wody. Do wszystkich równań kryterialnych przeprowadzono ich weryfikację. Polegała ona na określeniu bezwzględnych i względnych odchyłek wartości mocy cieplnych parownika chłodziarki TS-300B wynikających z poszczególnych kryteriów od wartości obliczonych z numerycznego rozwiązania modelu pracy rozważanego lokalnego systemu chłodzenia powietrza.


HEŘMAN M., GAJ B., WÓJTOWICZ W., SIOSTRZONEK T.: Modernizacja szybu nr 2 w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”. Wiadomości Górnicze 2014, nr 12, s. 639–645, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 4. Górniczy wyciąg szybowy to jedno z najważniejszych urządzeń ciągu technologicznego w kopalni. Między innymi, od jego parametrów zależą zdolności wydobywcze kopalni. Modernizacja górniczego wyciągu szybowego w PG „Silesia” była jedną z największych tego typu inwestycji prowadzonych w ostatnich kilku latach w polskich kopalniach. Ze względu na bardzo krótki czas modernizacji i konieczność prowadzenia wydobycia, prace wymagały bardzo dobrej organizacji. W artykule przedstawiono krótki opis przebiegu prac z uwzględnieniem problemów pojawiających się w tym czasie.


SZAFARCZYK M., SZAFARCZYK A.: Aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wiadomości Górnicze 2014, nr 12, s. 646–649, rys. 3, bibliogr. poz. 8. W artykule przedstawiono procedurę aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dwóch przykładach z terenów zakończonej eksploatacji górniczej. Pierwszy przykład dotyczył terenów po eksploatacji złóż soli metodą ługowania, zaś drugi z terenu wydobycia ropy naftowej przy wykorzystaniu żurawia pompowego. Zwrócono uwagę na aspekt ekonomiczny zrealizowania takiej procedury. Obniżenie stawek podatku od nieruchomości, uzyskane w obydwu przypadkach, stanowi przykład możliwości redukcji kosztów przedsiębiorstwa górniczego. Opierając się na obowiązujących przepisach prawnych, zwrócono uwagę na przypadki zmian stawek opłat podatkowych


STANIENDA K.: Produkcja górnicza podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2012. Wiadomości Górnicze 2014, nr 12, s. 651–662, tabl. 1, bibliogr. poz. 19. W artykule dokonano analizy i zestawiono w tablicy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2012 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud, surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud, surowce energetyczne, surowce nuklearne, wybrane surowce chemiczne oraz podstawowe surowce ogniotrwałe. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2011 roku.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!