• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2014)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

WĘGRZYŃSKI W., KRAJEWSKIG.: Wykorzystanie badań w skali modelowej do weryfikacji obliczeń CFD wentylacji pożarowej w tunelach komunikacyjnych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 4, s. 1–7, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 10. W artykule przedstawiono potencjalne wykorzystanie badań nad pożarami w tunelu w skali modelowej, z zachowaniem podobieństwa liczby Froude’a, do roboczej walidacji modeli CFD wykorzystywanych w ocenie bezpieczeństwa pożarowego tuneli komunikacyjnych. Szczegółowo omówiono podstawy przeliczania wartości mierzonych na rzeczywiste oraz wymagane kryteria podobieństwa. Na podstawie badań własnych porównywano wyniki badań modelowych (pomiary temperatury, rozprzestrzeniania się dymu) z wynikami obliczeń numerycznych przeprowadzonych w oprogramowaniu ANSYS Fluent 14.5.


BEDNAREK Z., DRZYMAŁA T., MIGUT A.: Analiza bezpieczeństwa pożarowego w tunelach drogowych i kolejowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 4, s. 8–12, rys. 1, bibliogr. poz. 15. W artykule zamieszczono analizę dokumentów i wymagań krajowych oraz wymagań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej dotyczących zagadnień bezpieczeństwa w tunelach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego tuneli drogowych oraz tuneli kolejowych. Przepisy polskie określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w sposób bardzo ogólny. W artykule analizie poddano również problemy, z jakimi spotykają się projektanci i wykonawcy na etapie projektowania, wykonawstwa i oddania do użytku oraz podstawowe kierunki zmierzające do zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego użytkowników tuneli drogowych oraz kolejowych.


MRÓZ R.: Degradacja betonów w wyniku korozji thaumasytowej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 4, s. 13–16, rys. 4, bibliogr. poz. 23. W artykule omówiono mechanizmy powstawania thaumasytu w betonach cementowych oraz wskazano sposoby ograniczenia prawdopodobieństwa jego powstania. Korozja thaumasytowa w betonie jest zjawiskiem niebezpiecznym, prowadzącym do przekształcenia się stwardniałego zaczynu cementowego, spajającego wszystkie elementy składowe betonu w niespójną, porowatą masę o bardzo małej wytrzymałości mechanicznej. Przedstawiono wyniki badań korozji zapraw cementowych poddanych działaniu czynników agresywnych oraz układów modelowych symulujących warunki tworzenia się thaumasytu.


KLAPSA W., POROWSKI R. BODALSKI D.: Reakcja na ogień kabli elektrycznych – nowe podejście w zakresie klasyfikacji. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 4, s. 17–23, tabl. 5, fig. 6, bibliogr. poz. 10. W artykule przedstawiono nowe podejście w kwestii klasyfikacji reakcji na ogień kabli elektrycznych według projektu normy EN-13501-6. Klasyfikacja ta została oparta na badaniu tych samych parametrów, jak ma to miejsce w przypadku klasyfikacji materiałów budowlanych, co pozwala w pewnym stopniu na ujednolicenie klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień różnych materiałów. Zaprezentowano przykładowe wyniki z przeprowadzonych w CNBOP-PIB badań reakcji na ogień kabli elektrycznych oraz uzyskaną klasyfikacje kabla elektrycznego według nowego podejścia w porównaniu do uzyskanej kategorii C według norm serii PN-EN 60332-3.


WĄS J., RAKOCZY J., RUS M., PORZYCKI J., LUBAŚ R., MYCEK M., SZAWAN K.: Modelowanie i symulacja ewakuacji ludzi z tuneli. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 4, s. 24–27, fig. 4, bibliogr. poz. 12. W artykule podjęto tematykę modelowania ewakuacji z tuneli przy pomocy modeli mikroskopowych opartych na paradygmacie agentowym ABM (Agent–based modeling) oraz koncepcji DDM (Data-driven modeling). Piesi w prezentowanej metodologii są reprezentowani jako agenci posiadający zestaw indywidualnych cech – atrybutów. Na bazie systemu został stworzony prototyp narzędzia symulacyjnego, który uwzględnia akwizycję danych ze środowiska symulacyjnego FDS (Fire dynamics simulator), które to dane mają bezpośredni wpływ na proces ewakuacji.


SZTARBAŁA G.: Wentylacja naturalna tuneli drogowych w warunkach pożaru. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 4, s. 28–33, fig. 4, bibliogr. poz. 14. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w odniesieniu do niezagłębionych, krótkich tuneli drogowych o przekroju prostokątnym wentylowanych naturalnie. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w sposób pozwalający na jednoczesne uwzględnienie oddziaływania wiatru i warunków pożaru. Struktura oddziałującego na tunel wiatru została opisana profilem logarytmicznym, zaś pożar za pomocą objętościowego źródła dymu i ciepła. Wyniki badań wykazały, że zjawisko stratyfikacji dymu w tunelach wentylowanych naturalnie występuje tylko w warunkach bezwietrznych, a system wentylacji naturalnej nie jest w stanie zapewnić wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.


PECIO M., ŁĄCKI K.: Zagrożenie pożarowe w tunelach drogowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 4, s. 34–40, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 13. W artykule przeanalizowano parametry związane z zagrożeniem pożarowym w tunelach komunikacyjnych oraz wskazano obowiązujące wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tunelach. Opisano krzywe pożarowe symulujące rozwój pożaru w tunelach oraz parametry determinujące przebieg pożarów w tunelach. Obecny stan wiedzy pozwala nie tylko korzystać z doświadczeń innych państw, ale również wykorzystywać obecną wiedzę techniczną w tym zakresie oraz stosować zaawansowane oprogramowanie komputerowe do korygowania znanych zależności.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!