• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 2 (2015)

Wiadomości Górnicze 2 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

ADAMECKI Sz., ADAMIEC P., TCHÓRZEWSKI S.: Drążenie wyrobisk korytarzowych o znacznym nachyleniu w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”. Wiadomości Górnicze 2015, nr 2, s. 72–77, rys. 6. W artykule zaprezentowano doświadczenia w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”, jakie zebrano podczas wykonywania przecinki badawczej w pokładzie 330. Na szczególną uwagę zwraca tu problem dużego nachylenia wyrobiska (dochodzącego do 30 °) i związanej z tym organizacji prac pozwalających na realizację zaplanowanych działań w bezpieczny sposób.


PACZEŚNIOWSKI K.: Stanowiskowe badania odrzwi obudowy chodnikowej dowolnego typu. Wiadomości Górnicze 2015, nr 2, s. 79–84, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 3. W artykule przedstawiono koncepcję stanowiskowych badań odrzwi obudowy chodnikowej o dowolnym kształcie. Jej podstawy wynikają z normy PN-G-15000-05, ale zmieniono w niej sposób określania długości obciążenia ciągłego badanych odrzwi, jak również ograniczono liczbę normowych parametrów nośnościowo-deformacyjnych oraz wprowadzono nowe o dużym znaczeniu dla praktyki górniczej.


STANIENDA K.: Produkcja górnicza podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2013. Wiadomości Górnicze 2015, nr 2, s. 85–96, tabl. 1, bibliogr. poz. 23. W artykule dokonano analizy produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2013 roku. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, wybrane surowce z grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud, podstawowe surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud, surowce energetyczne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, surowce nuklearne, wybrane surowce chemiczne oraz podstawowe surowce ogniotrwałe. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców w stosunku do 2012 roku u czołowych producentów.


GRZEBYK W., MERTUSZKA P., STOLECKI L.: Charakterystyka ruchu drgającego o charakterze translacyjnym i rotacyjnym od kopalnianych wstrząsów sejsmicznych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 2, s. 97–103, rys. 9, bibliogr. poz. 6. Wychodząc naprzeciw nowym kierunkom badań w dziedzinie sejsmologii, a sejsmologii górniczej (mikrosejsmologii) w szczególności, przeprowadzono wstępne rozpoznanie drgań o charakterze rotacyjnym od górniczych wstrząsów sejsmicznych. Odpowiednie obserwacje przeprowadzono na powierzchniowym stanowisku pomiarowym będącym w zasięgu oddziaływań wstrząsów sejsmicznych, indukowanych eksploatacją złoża rud miedzi w LGOM. Dokonywano równoległych rejestracji drgań za pomocą wysokiej klasy czujników elektrochemicznych, tj. sejsmometru szerokopasmowego EP-300 i sejsmometru rotacyjnego R-1. Badania zorientowane są na poszerzenie wiedzy o mechanizmie wstrząsów sejsmicznych przydatnej w ich prognozowaniu.


MAKARSKI S., MALISZ W., RASEK M.: Zmiany w klasyfikacji produktów zawierających formaldehyd i ich konsekwencje dla górnictwa. Wiadomości Górnicze 2015, nr 2, s. 105–109, tabl. 2, rys. 1, bibliogr. poz. 18. W artykule przedstawiono zmiany w formalnej klasyfikacji formaldehydu, wchodzącego w skład żywic mocznikowo-formaldehydowych i fenolowo-formaldehydowych, wykorzystywanych do produkcji środków chemicznych powszechnie stosowanych w górnictwie. Przedstawiono, w jaki sposób zmiana klasyfikacji wpłynie na obowiązki użytkowników wynikające z obecności wolnego formaldehydu w komponentach, jego emisji w miejscu aplikacji i stabilności produktu w miejscu użytkowania. W artykule przedyskutowano opisane zagadnienia i zaproponowano podjęcie działań w świetle zmieniających się przepisów prawnych.


BECZAŁA R., KUBICKA D., SEWERYN R.: Ochrona środowiska. Część 2. Zbiornik retencyjno-dozujący „Wola”. Wiadomości Górnicze 2015, nr 2, s. 111–116, rys. 6, bibliogr. poz. 3. W celu ochrony wód powierzchniowych przed nadmiernym zasoleniem niewykorzystanymi wodami dołowymi odprowadzanymi do zlewni Górnej Wisły, wdrożono program zminimalizowania ich negatywnego oddziaływania przez zastosowanie metody hydrotechnicznej. W metodzie tej istotne jest wykorzystanie wyrobisk zlikwidowanej części KWK „Piast”, tj. Ruchu II KWK „Piast” jako zbiornika retencyjno-dozującego „Wola”. Dzięki temu wyeliminowana została – o czym mowa w artykule – konieczność budowy zbiornika retencyjno-dozującego na powierzchni. Utworzenie zbiornika „Wola” spowodowało znaczące obniżenie stężeń sumy chlorków i siarczanów w wodach rzeki Wisła.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!