• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 3 (2015)

Wiadomości Górnicze 3 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

MARTYKA J., HETMAŃCZYK P.: Ocena społecznego odbioru procesu restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2015, nr 3, s. 126–132, tabl. 1, rys. 1, bibliogr. poz. 8. Jednym z najpoważniejszych wyzwań okresu transformacji gospodarki w Polsce była restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, ukierunkowana na doprowadzenie branży do rentowności i funkcjonowania zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej. Restrukturyzacja spowodowała wiele zmian w strukturze zatrudnienia w górnictwie i jednocześnie dotkliwe zmiany na lokalnych rynkach pracy. W artykule przedstawiono ocenę procesu restrukturyzacji zatrudnienia branży górniczej wykonaną przez społeczność lokalną. Ponadto ocenę wpływu podjętych działań restrukturyzacyjnych na lokalne społeczności.


WIĘCKOL-RYK A., TROJNAR A: Wpływ profilaktyki zagrożenia wybuchem pyłu węglowego na koszt wydobycia węgla w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wiadomości Górnicze 2015, nr 3, s. 133–144, tabl. 5, rys. 8, bibliogr. poz. 12. W artykule przedstawiono szczegółową analizę kosztów profilaktyki zagrożenia wybuchem pyłu węglowego poniesionych przez kopalnie węgla kamiennego w GZW w latach 2012 i 2013. Zaprezentowano podział kosztów w układzie rodzajowym oraz podział kosztów w zakresie działań ponoszonych na profilaktykę. Analiza kosztów profilaktyki miała na celu pokazać ponoszone na nią nakłady oraz strukturę tych kosztów według przedstawionej metodyki w ujęciu autorskim. Wpływ kosztów profilaktyki zagrożenia wybuchem pyłu węglowego na całkowity koszt wydobycia węgla wyznaczono za pomocą wskaźnika kosztów (zł/t).


PRUSEK S.: Metody zapobiegania oraz likwidacji skutków obwałów skał stropowych w ścianach zawałowych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 3, s. 145–154, tabl. 2, rys. 12, bibliogr. poz. 11. Na podstawie wyników badań ankietowych – przeprowadzonych w ramach pracy statutowej Głównego Instytutu Górnictwa, zrealizowanej w roku 2013 i kontynuowanej w roku 2014 – przedstawiono metody zapobiegania oraz likwidacji skutków obwałów w ścianach zawałowych prowadzonych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Głównym celem jest opracowanie metody oceny ryzyka występowania obwałów w ścianach prowadzonych z zawałem skał stropowych. Opisano wybrane, najczęściej stosowane metody, podając praktyczne przykłady ich zastosowania.


CENIAN B., WOJEWÓDKA A., PYTEL W., MERTUSZKA P.: Wpływ czasu na zdolność detonowania materiałów wybuchowych emulsyjnych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 2, s. 155–161, tabl. 5, rys. 7, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania się materiałów wybuchowych emulsyjnych ładowanych mechanicznie do otworów strzałowych na przykładzie MWE RP-T2 w zależności od czasu pozostawania w otworze strzałowym. Z analizy wynika m.in., że pomimo kilkuletniego prowadzenia mechanicznego załadunku MWE, nadal duża część przodków odpalana jest poza zakresem optymalnych gęstości. Warto zwrócić uwagę na często pomijany negatywny wpływ stosunkowo wysokiej temperatury pierwotnej skał, co może powodować zupełnie inny przebieg nagazowania matrycy, niż zakładany przez producenta i przestrzegany przez operatorów modułu mieszalniczo-załadowczego.


ZAWADZKA-MAŁOTA I.: Międzynarodowy program badań porównawczych Round Robin Test materiałów wybuchowych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 3, s. 163–170, tabl. 6, rys. 1, bibliogr. poz. 5. W artykule omówiono wyniki badań prędkości detonacji materiałów wybuchowych uzyskane przez europejskie jednostki notyfikowane i badawcze w zakresie Dyrektywy 93/15/WE. Badania były wykonane w ramach międzynarodowego programu badań porównawczych Round Robin Test RRT 2013, a ich ideą było potwierdzenie kompetencji jednostek badawczych w tym Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG do wykonywania akredytowanych procedur badawczych dla klientów.


GWOŹDZIEWICZ M., BZOWSKI Z.: Ochrona środowiska. Część 3. Ocena przydatności opolskich wyrobisk po eksploatacji bazaltu do lokowania odpadów energetycznych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 3, s. 171–181, tabl. 5, rys. 4, bibliogr. poz. 17. W artykule przedstawiono ocenę możliwości bezpiecznego lokowania odpadów energetycznych w wyrobiskach po eksploatacji bazaltu w Graczach i Rutkach na Opolszczyźnie. Zaprezentowano analizę warunków hydrogeologicznych i środowiskowych oraz ocenę wyników badań elektrooporowych w spągu i obrzeżeniu każdego wyrobiska. Oceniono wyniki badania współczynników filtracji skał i gruntów występujących w podłożu i sąsiedztwie wyrobisk. Przeprowadzono ocenę odpadów energetycznych przydatnych do wykorzystania do makroniwelacji (likwidacji) wyrobisk po eksploatacji bazaltu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!