• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 4 (2015)

Wiadomości Górnicze 4 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

KLOC L., GAJDA Ł.: Analiza ryzyka w planowaniu i realizacji produkcji węgla w kopalniach. Wiadomości Górnicze 2015, nr 4, s. 188–195, tabl. 3, rys. 2, bibliogr. poz. 5.
W artykule omówiono najważniejsze aspekty analizy ryzyka w odniesieniu do efektywności kompleksów ścianowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji posiadanych narzędzi planowania i monitorowania produkcji stosowanych w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Przedstawiono proces analizy ryzyka na etapie planowania rozcinki ściany, robót przygotowawczych i jej eksploatacji. Zaproponowano procedurę postępowania w planowaniu i realizacji procesu wydobycia węgla oraz algorytm wyznaczania zdolności wydobywczej ściany, jako proste narzędzie wsparcia informatycznego. Opisane procedury mogą stanowić element metodologii oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji danej ściany w aspekcie określenia strony przychodowej w rachunku efektywności kopalni.


PRUSEK S., PIERSZALIK R., WALENTEK A.: Zmiany w górotworze oraz deformacja wyrobiska korytarzowego drążonego na głębokości większej niż 1000 m. Wiadomości Górnicze 2015, nr 4, s. 197–208, tabl. 3, rys. 14, bibliogr. poz. 20.
W artykule przedstawiono wyniki badań w drążonym chodniku węglowym, zlokalizowanym poniżej 1000 m. Scharakteryzowano warunki geologiczno-górnicze w rejonie przedmiotowego wyrobiska. W chodniku prowadzono cyklicznie badania endoskopowe, których celem była ocena zasięgu oraz intensywności spękań w pułapie oraz spodku wyrobiska. Przedstawiono również przebieg zaciskania pionowego oraz poziomego chodnika, a także wyniki pomiarów rozwarstwienia skał stropowych, jakie wystąpiły na początkowym odcinku wyrobiska, to jest około 300 m licząc od czoła przodka.


KĘDZIERSKI P.: Zmiany właściwości elektrostatycznych tkanin wykonanych w technice przeplotu. Wiadomości Górnicze 2015, nr 4, s. 209–212, tabl. 2, rys. 4, bibliogr. poz. 8.
W artykule opisano kontynuację badań, których pierwsze wyniki przedstawiono w publikacji „Ocena właściwości elektrostatycznych tkanin wykonanych w technice przeplotu” (WG 2013, nr 9). Tkaniny używane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych charakteryzują się różnorodnością wykonania. Różnorodność ta wiąże się z różnorodnością procesu antystatyzacji. Osiem tkanin, które były przedmiotem badań w 2013 roku, przechowywano w archiwum Laboratorium GIG. Ponadto, w kolejnym etapie prac, zbadano te same tkaniny po przepłukaniu bieżącą wodą.


SZASTOK M.: Nowa metoda pomiaru prędkości detonacji materiałów wybuchowych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 4, s. 213–216, tabl. 2, rys. 2, bibliogr. poz. 5.
W artykule przedstawiono metody pomiaru prędkości detonacji materiałów wybuchowych w Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa. Metodę dotychczas stosowaną (akredytowaną – zgodną z PN EN 13631-14:2005) porównano z metodą ciągłego pomiaru (nieakredytowaną). W metodzie akredytowanej użyto Explometru Wielokanałowego oraz EXPLOMETU-FO-2000, a w metodzie ciągłego pomiaru miernika Microtrap VOD Recorder. Zaletą metody ciągłego pomiaru jest możliwość pomiaru w warunkach rzeczywistych, tj. bezpośrednio w otworze strzałowym.


GRODZICKA A.: Zachowania ratowników górniczych podczas udzielania pierwszej pomocy. Wiadomości Górnicze 2015, nr 4, s. 217–221, tabl. 10, bibliogr. poz. 11.
W artykule podjęto tematykę zachowania się ratowników górniczych w aspekcie udzielania pierwszej pomocy. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród ratowników górniczych za pomocą metody sondażu z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Pytania, zawarte w anonimowej ankiecie, dotyczyły zachowania się oraz wiedzy ratowników górniczych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.


SIOSTRZONEK T., BASZYŃSKI M., GRZYWA M.: Wpływ zmian konfiguracji obwodu mocy maszyny wyciągowej na sieć elektroenergetyczną kopalni. Wiadomości Górnicze 2015, nr 4, s. 223–229, tabl. 3, rys. 8, bibliogr. poz. 6.
W Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia” zmodernizowano górniczy wyciąg szybowy. Jednym z istotnych elementów nowego rozwiązania była zmiana kierunku wirowania silnika wyciągowego obcowzbudnego poprzez zmianę kierunku przepływu prądu w obwodzie twornika. W artykule przedstawiono wpływ tego rozwiązania na problem oddziaływania napędu na sieć kopalnianą.

ZIARNO R., SZCZUREK K., POGONOWSKI T.: Ochrona środowiska. Część 4. Rekultywacja terenów zdegradowanych w kopalniach Kompanii Węglowego SA. Wiadomości Górnicze 2015, nr 4, s. 230–239, rys. 13, bibliogr. poz. 7.
Rekultywacja terenów zdegradowanych należy do jednych z podstawowych zadań ekologicznych w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Głównymi przyczynami powstawania takich terenów są przede wszystkim szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego oraz wytwarzane w toku produkcji odpady wydobywcze. Od początku powstania Kompanii Węglowej SA sukcesywnie realizowany jest program kompleksowej rekultywacji obszarów zdegradowanych, przywracając je systematycznie do obiegu społeczno-gospodarczego, zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami społeczności lokalnych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!