• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 5 (2015)

Wiadomości Górnicze 5 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

CYGANKIEWICZ J., KNECHTEL J.: Mapy izolinii temperatury pierwotnej skał Północnego Okręgu Węglowego Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Wiadomości Górnicze 2015, nr 5, s. 247–256, tabl. 2, rys. 3, bibliogr. poz. 14. Do sporządzenia map izolinii temperatury pierwotnej skał Północnego Okręgu Węglowego Lubelskiego Zagłębia Węglowego skorzystano z pomiarów w otworach wierconych z powierzchni oraz z przekrojów geologicznych. Na podstawie analizy przekrojów geologicznych wyznaczono grubości warstw stratygraficznych zalegających nad miejscami pomiaru temperatury pierwotnej skał. Korzystając z metod statystycznych, wyznaczono wartości współczynników charakteryzujących przepływ ciepła w skałach Północnego Okręgu Węglowego LZW. Z kolei wyznaczono grubości warstw stratygraficznych miejsc, dla których należy wyznaczyć temperaturę pierwotną skał. Następnie obliczono tę temperaturę w wybranych punktach poziomów i przy pomocy specjalistycznego programu SURFER 8 wykreślono mapy izolinii tej temperatury dla wspomnianych poziomów.


KRAUSE E.: Analiza kształtowania się zagrożenia wybuchowego w zrobach ścian przewietrzanych sposobem na „U” po caliźnie węglowej. Wiadomości Górnicze 2015, nr 5, s. 257–263, rys. 3, bibliogr. poz. 4. Na skutek odgazowywania się odprężonych pokładów podebranych i nadebranych podczas eksploatacji, metan wolny wypełnia zroby oraz migruje w kierunku wyrobisk wentylacyjnych środowiska ściany. W warunkach współwystępowania zagrożeń metanowego oraz pożarem endogenicznym w projektowanych ścianach, jako pierwsze powinno się ocenić zagrożenie pożarem endogenicznym, a następnie dobrać odpowiedni system przewietrzania i dokonać oceny zagrożenia metanowego. Artykuł ukierunkowano na ocenę zagrożenia w ścianach przewietrzanych sposobem na „U” po caliźnie węglowej, w których poziom zagrożenia metanowego w zrobach przyczynia się do powstawania jego niebezpiecznych nagromadzeń oraz wypływów do wyrobisk w rejonie skrzyżowania likwidowanego chodnika wentylacyjnego ze ścianą.


STAWINOGA M., TRZCIONKA T., SZOT M., SZYMAŁA J.: Zastosowanie sprężonej obudowy betonowej nowej generacji w budownictwie podziemnym na przykładzie zbiornika retencyjnego. Wiadomości Górnicze 2015, nr 5, s. 265–270, rys. 6, bibliogr. poz. 7. W artykule przedstawiono rozwiązanie pozwalające na ograniczenie wad i niedogodności w znanych rozwiązaniach konstrukcji obudowy, a także zwiększenie jej nośności i jej odporności na nierównomierny rozkład obciążeń. Wymagania takie spełnia obudowa nowej generacji wykonana w sposób modułowy, z zastosowaniem dodatkowego sprężenia między poszczególnymi modułami zarówno w osi pionowej, jak i poziomej. Proponowana obudowa wykorzystana może być między innymi w podziemnych zbiornikach retencyjnych. W artykule przedstawiono przykład zastosowania takiej obudowy na podstawie projektu koncepcyjnego zbiornika retencyjnego w kopalni węgla kamiennego. KABIESZ J., LURKA A.: Konstruktywna interferencja drgań generowanych robotami strzałowymi – przesłanki praktyczne. Wiadomości Górnicze 2015, nr 5, s. 273–280, rys. 7, bibliogr. poz. 7. Wykonywanie robót strzałowych w górotworze generuje drgania, które – rozprzestrzeniając się w postaci fal sejsmicznych – wpływają na stan jego struktury. Wpływ ten może być istotny i użyteczny, szczególnie w przypadku zwalczania technikami strzelniczymi zagrożenia sejsmicznego i zagrożenia tąpaniami. Parametry drgań, decydujące o skuteczności takich strzelań, można dobierać poprzez rodzaj i wielkość ładunku materiału wybuchowego oraz szereg innych parametrów, także przez wykorzystanie efektów interferencji fal i nakładania się amplitud drgań. W artykule omówiono praktyczne aspekty uzyskiwania efektu nakładania się drgań wywoływanych robotami strzałowymi, które były testowane w trakcie badań w jednej z kopalń rud miedzi.


MERTA G., FREJOWSKI A.: Ocena stanu spękania górotworu w rejonie georeaktora podziemnego zgazowania węgla. Wiadomości Górnicze 2015, nr 5, s. 281–286, rys. 2, bibliogr. poz. 3. W artykule przedstawiono wyniki badań dołowych górotworu w otoczeniu georeaktora PZW w pokładzie 501 w kopalni „Wieczorek”. Badania przeprowadzono przy użyciu opracowanej w Zakładzie Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa kamery introskopowej zmodyfikowanej w celu optymalnego zbadania stanu spękań górotworu przed rozpoczęciem procesu podziemnego zgazowania węgla. Przedstawiono budowę geologiczną złoża w rejonie georeaktora oraz wartości wytrzymałości na ściskanie skał go otaczających opracowane na podstawie badań in situ. Wyniki badań będą miały istotną rolę w ocenie wpływu zgazowania węgla w pokładzie na stan spękań górotworu.


DROBEK L., BORECKI T., PIERZYNA P.: Ochrona środowiska. Część 5. Możliwości zastosowania w podziemnych technologiach górniczych pyłów z by-passa CBPD. Część 1. Aspekty środowiskowe. Wiadomości Górnicze 2015, nr 5, s. 289–296, tabl. 6, rys. 4, bibliogr. poz. 21. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów obniżania poziomu zagrożenia pożarami endogenicznymi oraz ograniczenia dopływu metanu do zrobów jest aplikacja mieszanin popiołowo-wodnych do miejsc istniejących lub potencjalnych zagrożeń. Komponentem tego typu mieszanin mogą być również inne odpady mineralne. W artykule podjęto temat możliwości wykorzystania, jako komponentu do mieszanin, pyłów CBPD (Cement by-pass dust), powstających w cementowniach w procesie bocznikowania gazów odlotowych z pieca obrotowego podczas produkcji klinkieru.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!