• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2015)

Wiadomości Górnicze 6 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

CHLEBEK D., GERLICH J., SZYGUŁA M., TURCZYŃSKI K.: Porównanie oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej z wynikami kontroli codziennych i miesięcznych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 6, s. 306–312, tabl. 3, rys. 10, bibliogr. poz. 3. W artykule porównano wyniki kontroli codziennych i miesięcznych zawartych w raportach sporządzanych każdorazowo po zakończeniu eksploatacji ściany z wynikami ocen stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej przeprowadzanych z udziałem przedstawicieli Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Celem porównań jest określenie związku pomiędzy bieżącą obsługą sekcji obudowy a zakresem wymian jej elementów wynikającym z oceny stanu technicznego.


KUBIŚ B.: Zastosowanie metod numerycznych do wspomagania kontroli górniczych wyciągów szybowych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 6, s. 313–321, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 15. Ideą wykonanych badań było stworzenie numerycznego modelu szybu oraz przeprowadzenie na nim badań symulujących ruch naczynia wyciągowego, co w efekcie pozwoli służbom odpowiedzialnym za kontrolę wyciągów szybowych w przystępny sposób zapoznać się z ich aktualnym stanem technicznym. Modelowa forma szybu umożliwi zapoznanie się z jego stanem, jak również będzie pomocny przy wykonaniu analiz wytrzymałościowych zbrojenia, czy analiz porównawczych w odniesieniu do lat poprzednich. Symulacja ruchu naczynia wyciągowego, prowadzona w warunkach laboratoryjnych, ułatwia ocenę stanu technicznego szybu. Modele numeryczne nie wyeliminują konieczności badań zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego.


KĘDZIERSKI P.: Identyfikacja i ocena antystatyzacji wyrobów. Wiadomości Górnicze 2015, nr 6, s. 323–328, tabl. 6, rys. 7, bibliogr. poz. 8. W czasach szerokiego wykorzystania w przemyśle tworzyw sztucznych coraz częściej dochodzi do zagrożeń związanych z elektryzacją wyrobów i brakiem zdolności do odprowadzenia nadmiarowego ładunku poprzez wyrób. Metale z punktu widzenia elektryczności statycznej są o wiele bezpieczniejsze, ale przegrywają z tworzywami sztucznymi na polu: masy, ceny i innych kluczowych parametrów. Tworzywa sztuczne w celu eliminacji lub zmniejszenia ryzyka powstania ładunku elektrycznego są antystatyzowane – czyli polepszane – z punktu widzenia parametrów elektrostatycznych. W artykule przedstawiono autorską propozycję podziału technologii antystatyzacji. Wnioskiem wyciągniętym z prac podejmowanych w Zakładzie Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej Głównego Instytutu Górnictwa jest zależność trwałości parametrów w czasie i sposób oddziaływania na środowisko od procesu antystatyzacji.


GRODZICKA A.: Analiza wpływu ćwiczeń ratowniczych na zachowanie ratowników górniczych – badania ankietowe. Wiadomości Górnicze 2015, nr 6, s. 329–334, tabl. 10, bibliogr. poz. 10. W artykule podjęto – na postawie badań ankietowych – próbę analizy wpływu ćwiczeń ratowniczych na zachowania ratowników górniczych. Ćwiczenia ratownicze są ważnym elementem szkolenia ratowników górniczych, a wyciągnięte z nich doświadczenia mogą mieć wpływ na ich pracę zawodową. Analiza zachowania swoich kolegów podczas akcji jest ważnym aspektem, który może przydać się każdemu ratownikowi podczas innych akcji ratowniczych.


KRZEMIEŃ K., KRAUSE E., KRZEMIEŃ A.: Ocena oddziaływania czynników organizacyjnych na ryzyko metanowe w rejonach eksploatacji ścianowej kopalń węgla. Wiadomości Górnicze 2015, nr 6, s. 335–345, tabl. 5, rys. 2, bibliogr. poz. 17. Tematyka artykułu należy do obszaru zarządzania ryzykiem zagrożeń naturalnych. Jest kontynuacją badań autorów nad określeniem wielkości ryzyka metanowego w rejonach eksploatacji ścianowej kopalń węgla w Polsce. W artykule skupiono uwagę na identyfikacji zbioru czynników organizacyjnych wpływających na poziom ryzyka zapalenia i/lub wybuchu metanu. Do oceny wielkości ryzyka metanowego wykorzystane zostały: autorska procedura heurystyczna oparta na technice grupowego sondażu opinii panelu ekspertów SOPE-RM oraz autorska metoda szacowania jakościowego RMQE-IM umożliwiająca transformację rozpoznanych czynników mierzalnych i niemierzalnych ryzyka metanowego do jednolitej jakościowej skali ocen tego ryzyka. Stosowanymi narzędziami oceny aktualnego stanu czynników zagrożenia metanowego oraz ich możliwych skutków wypadkowych były sondaże ankietowe, z udziałem 190 specjalistów-ekspertów reprezentujących w przewadze kadrę inżynieryjno-techniczną służb wentylacji z siedmiu kopalń węgla kamiennego w Polsce.


DROBEK L., BORECKI T., PIERZYNA P.: Ochrona środowiska. Część 5. Możliwości zastosowania w podziemnych technologiach górniczych pyłów z by-passa CBPD. Część II – aspekty technologiczne. Wiadomości Górnicze 2015, nr 6, s. 349–355, tabl. 3, rys. 9, bibliogr. poz. 11. W artykule podjęto temat zagospodarowania odpadów z odpylania, powstających w cementowni podczas produkcji klinkieru w wyniku bocznikowania gazów odlotowych z pieca obrotowego, tzw. pyłów z by-passa (CBPD – Cement By-Pass Dust). Ze względu na właściwości chemiczne – wysoką alkaliczność, duży udział frakcji rozpuszczalnej w wodzie, wysoką koncentrację ołowiu, odpady te są uciążliwe dla środowiska i trudne w zagospodarowaniu, co zostało opisane w części I artykułu poświęconej aspektom środowiskowym. W niniejszej części przedstawiono wyniki wybranych badań fizyko-mechanicznych mieszanin pyłu CBPD z popiołami fluidalnymi: popiołem dennym (10 01 24) oraz popiołem lotnym (10 01 82), które charakteryzują się własnościami zestalającymi. Określono możliwość ich zagospodarowania w podziemnych technikach górniczych w odniesieniu do wymagań normy PN-G 11011:1998.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!