• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2015)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

PREIDL W., WÓJCIK A.J., SZAFULERA K.: Zapadliska i deformacje powierzchni terenu na obszarze płytkiej eksploatacji górniczej gipsu w Dzierżysławiu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 2, s. 1–13, tabl. 2, rys. 12, bibliogr. poz. 44. Kopalnia podziemna w Dzierżysławiu prowadziła do połowy lat 70. XX w. eksploatację złoża gipsów mioceńskich. Zlokalizowana w okolicach Kietrza na obszarze Bramy Morawskiej była jednym z nielicznych zakładów w Polsce eksploatującym surowce budowlane metodami głębinowymi – systemem komorowym. Pozostałością tej eksploatacji są liczne płytkie i niepodsadzone wyrobiska sprzyjające ujawnianiu się deformacji nieciągłej, czego potwierdzeniem są występujące na powierzchni zapadliska. W artykule przedstawiono również możliwości wykorzystania zdegradowanego terenu pogórniczego do celów gospodarczych i turystycznych.


DYDUCH G., CZEMPAS A.: Wykorzystanie techniki wizualnej do monitorowania przestrzeni wyrobiska za tamami izolacyjnymi. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 2, s. 14–17, rys. 2, bibliogr. poz. 14. W artykule omówiono możliwości wykorzystania metody wizualnej do monitorowania przestrzeni wyrobisk za tamami izolacyjnymi. Do potwierdzenia przydatności techniki wizualnej przeprowadzono badania przestrzeni wyrobiska za tamą izolacyjną wykonaną w chodniku zlokalizowanym na głębokości 850 m. Oględzin dokonano przy użyciu systemu inspekcyjnego VIS 350 z obrotowo-uchylną głowicą o średnicy 40 mm, którą wprowadzono do odizolowanej części chodnika przez zabudowaną w tamie metalową rurę kontrolną o średnicy Ø 100 i długości 6 m.


SZAFULERA K.: Wpływ stanu deformacji górotworu na możliwość wystąpienia wstrząsów górniczych. Część 1. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 2, s. 18–29, tabl. 4, rys. 10, bibliogr. poz. 21. W artykule przedstawiono zagadnienie oceny wpływu deformacji górotworu na możliwość występowania wstrząsów górniczych. Dla jednej z kopalń węgla kamiennego określono relację pomiędzy sejsmicznością górotworu a warunkami geologiczno-górniczymi: głębokością, litologią oraz lokalnymi warunkami deformacyjnymi kształtowanymi przez dokonaną eksploatację. Wstrząsy rejestrowano w strefach największych skróceń do kilkaset metrów (w płaszczyźnie poziomej) za frontem eksploatacji oraz w strefach największych wydłużeń do kilkaset metrów (w płaszczyźnie poziomej) przed frontem ściany.


STRZAŁKOWSKI P.: Płytkie pustki na terenach górniczych a możliwość powstania zapadlisk. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 2, s. 30–34, rys. 7, bibliogr. poz. 9. Pod dużą powierzchnią obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego znajdują się płytkie, stare wyrobiska górnicze, które stanowią zagrożenie występowaniem zapadlisk. W artykule przedstawiono studium przypadku wystąpienia zapadliska, chociaż prawdopodobieństwo jego powstania było bardzo małe. Przykład ten potwierdza, że do powstania zapadliska – jako przypadku losowego – może dojść zawsze przy występowaniu płytkich pustek. Zachodzi zatem konieczność likwidacji zagrożenia zapadliskami przez wypełnianie pustek występujących w górotworze na głębokościach mniejszych niż 100 m.


ŚCIGAŁA R.: Określanie zmienności głębokości wyrobisk górniczych do oceny zagrożenia zapadliskowego na powierzchni. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 2, s. 35–40, rys. 7, bibliogr. poz. 11. W artykule przedstawiono propozycję szczegółowej analizy zalegania płytkich wyrobisk górniczych, mogących stanowić zagrożenie dla powierzchni z tytułu możliwości powstawania zapadlisk. Propozycja opiera się na analizie numerycznych modeli: rzeźby terenu oraz zalegania poszczególnych pokładów w miejscu lokalizacji płytkich wyrobisk. Modele takie pozwalają na ustalenie faktycznej ich głębokości, liczonej od powierzchni, z uwzględnieniem zmiennej rzędnej wysokościowej terenu. W efekcie otrzymuje się przestrzenny model lokalizacji wyrobisk, co pozwala na określenie gradacji zagrożenia.


STRZAŁKOWSKA E.: „Bóbrka” – pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 2, s. 41–46, rys. 6, bibliogr. poz. 16. W artykule nakreślono budowę geologiczną złoża Bóbrka–Rogi, najlepiej rozpoznanego ze wszystkich złóż centralnej depresji karpackiej, akumulującego ropę w czterech poziomach piaskowca ciężkowickiego oraz istebniańskiego. Piaskowce te dobrze uszczelnione skałami ilastymi, stanowią najlepsze skały zbiornikowe Karpat. Krótko przedstawiono rozwój technologii stosowanych w górnictwie ropy naftowej, od wymagających stosowania prostych narzędzi (kilofów i łopat), poprzez wiertnice ręczne udarowe, wdrożone przez polskiego inżyniera, górnika i geologa Henryka Waltera, aż do technologii wykorzystujących maszyny parowe. Podano również kilka najważniejszych faktów z życia Ignacego Łukasiewicza, pioniera polskiego przemysłu naftowego, założyciela najstarszej na ziemiach polskich kopalni ropy naftowej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!