• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2011)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2011)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

WALCZYK R., GRZYBOWSKI W.: Technologiczne uwarunkowania remontu szybikowych zbiorników urobku na przykładzie zbiornika U-805 w ZGH „Bolesław – Kopalnia Olkusz – Pomorzany”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 3, s. 1-4, rys. 1. Przedstawiona w artykule technologia wykonywania remontów zbiorników wyrównawczych – utrzymywanych bez obudowy w warunkach górotworu zawodnionego – jest rozwiązaniem nietypowym. Zastosowanie pomostu ochronnego w remontowanym zbiorniku jest rozwiązaniem nowatorskim, które spełniło wymagania i umożliwiło bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie remontu. Dopływ wody do zbiornika w trakcie jego remontu nie utrudniał prac w trakcie podstawowych procesów technologicznych, a po ponad rocznej eksploatacji zbiornika nie obserwuje się wycieków wody.


GRZEBYK W., STOLECKI L.: Monitorowanie procesu deformacji górotworu z wykorzystaniem termodynamicznej metody pomiarowej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 3, s. 5-11, rys. 6, bibliogr. poz. 8. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów testowanej, nowej metody pomiarowej monitorującej proces deformacji masywu skalnego. Zrealizowane badania polegały na rejestracji parametrów termodynamicznych fazy gazowej górotworu stanowiących podstawę do wnioskowania o przebiegu procesu deformacji. Zgodnie z przyjętymi założeniami testowanej metody, pomiary były realizowane w otworach wiertniczych, gdzie rejestrowano zmiany ciśnienia medium gazowego w uszczelnionej części otworu oraz zmiany ciśnienia oleju w zbiorniku sondy uszczelniającej otwór. Dodatkowo wykonano pomiary wilgotności i temperatury medium gazowego.


TOMICZEK K.: Badania zdolności skał do gromadzenia energii sprężystej i ich tąpliwości. Część II. Wyniki badań nad wskaźnikiem zdolności skał do gromadzenia energii sprężystej WE . Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 3, s. 12-22, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 9. W części II. przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych na walcowych smukłych próbkach skalnych, w celu określenia ich zdolności do gromadzenia energii sprężystej. Próbki obciążano i odciążano, wzbudzając w ich przekrojach poprzecznych naprężenie Aσz = (0,6÷0,9) σC. W części III. przedstawione zostaną wyniki badań tąpliwości PES oraz wnioski końcowe. Badania te, prowadzone obecnie przez- i dla wielu kopalń węgla kamiennego, stanowią podstawę oceny i prognozowania zagrożenia tąpaniami, a także dostarczają ważnych danych do oceny stateczności wyrobisk podziemnych oraz prowadzenia skutecznej profilaktyki przeciwtąpaniowej.


BRODNY J.: Wpływ klina oporowego na charakterystykę pracy złącza ciernego stosowanego w obudowach podatnych wyrobisk korytarzowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 3, s. 23-30, rys. 9, bibliogr. poz. 12. W artykule omówiono budowę i zasadę działania złącza ciernego z klinem oporowym oraz przedstawiono wyniki badań stanowiskowych złączy ciernych z klinem oporowym obciążonych statycznie. W celu pokazania wpływu klina oporowego na pracę złącza ciernego, wyniki badań złączy ciernych z klinem oporowym porównano z wynikami badań złączy ciernych bez klina oporowego. Porównaniem objęto charakterystyki pracy złączy ciernych oraz zmiany wartości sił osiowych w śrubach strzemion złączy z klinem i bez klina oporowego.


PODJADTKE R., WEIDIG G.: Kratownica przestrzenna jako zbrojenie obudowy wstępnej tuneli. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 3, s. 31-37, rys. 10. Stosowanie technologii z betonem natryskowym jako dodatkowym zabezpieczeniem oraz jako elementem obudowy w budownictwie tunelowym doprowadziło do istotnych usprawnień i rozwinięć. Bazując na betonie natryskowym, zakłada się uzyskanie sprawdzonej konstrukcji zespolonej, przy czym – obok techniki kotwiowej – jako istotne elementy konstrukcyjne służą łuki obudowy. Wymagania techniczne wobec elementu zespalającego w obudowie z betonu natryskowego doprowadziły na początku lat 80. XX wieku do opracowania kratowego łuku nośnego.


KRAUZE K., WYDRO T., BOŁOZ Ł.: Technologia wykonania przejścia podziemnego pod kopułą Kasprowego Wierchu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 3, s. 38-48, rys. 17, bibliogr. poz. 10. W artykule opisano technologię wykonania przejścia podziemnego na szczycie Kasprowego Wierchu między trzema stacjami (kolej wahadłowa linowa, dwie koleje krzesełkowe). Ruch ten jest utrudniony ze względu na dużą różnicę poziomów między stacją górną kolei krzesełkowej na Hali Gąsienicowej, a pozostałymi stacjami. Chcąc ułatwić przemieszczanie się ludzi w obrębie tych stacji, poszukiwano rozwiązania zapewniającego bezpieczny ruch turystów oraz ograniczającego ujemny wpływ tego zjawiska na środowisko. Z wielu wariantów wybrano koncepcję przejścia podziemnego, które połączy ze sobą te trzy obiekty. Warunkiem jest zaproponowanie technologii drążenia bez użycia materiału wybuchowego.


BIENIAWSKI Z.T., CAŁA M., MAŁKOWSKI P.: Błędy w stosowaniu klasyfikacji masywów skalnych – fakty i mity. Część 2. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 3, s. 49-60, tabl. 2, rys. 9, bibliogr. poz. 35. W artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie szacowania modułu deformacji górotworu oraz uwagi dotyczące sposobu prowadzenia prac tunelowych oraz budownictwa podziemnego przy wykorzystywaniu klasyfikacji inżynierskich górotworu. Wskazano na istotne powiązania między ocenami masywu skalnego wykonywanymi przez geologów, geotechników i górników, które powinny być spójne, a specjaliści w tych dziedzinach powinni ze sobą współpracować. Zamieszczono także wytyczne, jak we właściwy sposób aplikować klasyfikacje geotechniczne RMR i Q oraz swoisty dekalog dotyczący prawidłowego stosowania obu systemów w ich wykorzystaniu w projektach inżynierskich.


GRODECKI W.: Przestrzeń podziemna w służbie społeczeństwa przyjaznego środowisku. Światowy Kongres Tunelowy – Helsinki, 23-25 maja 2011. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 3, s. 63-68, rys. 5. Światowy Kongres Tunelowy WTC 2011 został zorganizowany przez Fińskie Stowarzyszenie Tunelowe i Fińskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa Lądowego pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES (International Tunnelling and Underground Space Association).Wzięło w nim udział 1405 osób, w tym dziesięciu delegatów z Polski. Informacja dotyczy obrad plenarnych i sesji tematycznych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!