• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 7-8 (2015)

Wiadomości Górnicze 7-8 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

PASZCZA H.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w roku 2014. Wiadomości Górnicze 2015, nr 7-8, s. 364–374, tabl. 4, rys. 9, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2014 r. w podstawowych strefach jego działalności. Prezentowane wyniki obejmują sektor górnictwa węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2014 r., w porównaniu do 2013 r., wystąpiły niekorzystne dla sektora górnictwa węgla kamiennego tendencje, które przełożyły się na pogorszenie podstawowych wskaźników ekonomicznych sektora. W 2014 r. znaczącemu pogorszeniu uległy przede wszystkim podstawowe elementy wyniku finansowego górnictwa, przy jednoczesnym wzroście stanu zobowiązań sektora.


KASZUBA D., KRÓL R., GŁADYSIEWICZ L.: Badania oporów przeginania taśmy przenośnikowej na bębnie – zagadnienia wybrane. Wiadomości Górnicze 2015, nr 7-8, s. 375–381, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 15. W artykule przedstawiono zastosowania przenośników taśmowych, w przypadku których istotną część całkowitych oporów ruchu stanowią opory przeginania taśmy przenośnikowej na bębnach. Zaprezentowano stosowane dotąd metody empiryczne do wyznaczania oporów przeginania taśmy przenośnikowej na bębnie. Przedstawiono budowę stanowiska umożliwiającego pomiar oporu przeginania taśmy przenośnikowej na bębnie w skali laboratoryjnej oraz zaproponowano autorską metodykę prowadzenia badań eksperymentalnych w tym zakresie.


KĘDZIERSKI P.: Ocena właściwości antystatycznych wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach górniczych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 7-8, s. 383–386, tabl. 1, rys. 2, bibliogr. poz. 26. Coraz częściej pojawiają się problemy z prawidłową oceną właściwości elektrostatycznych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych stosowanych w wyrobiskach górniczych. Wymagania polskiego ustawodawstwa są lakoniczne i nakreślają tylko ogólnie cechy bezpieczeństwa. Ostateczna decyzja wyboru materiałów czy wyrobów zawsze należy do kierownika ruchu zakładu górniczego. Jej wybór powinien być podparty wiedzą naukową, o czym mowa w artykule.


ROTKEGEL M., SZOT Ł., WITEK M., SZEWCZYK B.: Zastosowanie nowoczesnych narzędzi w projektowaniu obudowy chodnika podstawowego w pokładzie 510 w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”. Wiadomości Górnicze 2015, nr 7-8, s. 387–394, rys. 8, bibliogr. poz. 13. W artykule przedstawiono przykład zaprojektowania obudowy chodnika podstawowego w pokładzie 510 w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu. W pracach projektowych wykorzystano technikę skaningu laserowego, pozwalającą na uzyskanie chmury punktów opisującej kształt i gabaryty przekroju poprzecznego wzdłuż wybiegu wyrobiska. Na podstawie pomiarów dołowych możliwe było indywidualne zaprojektowanie obudowy dla poszczególnych odcinków chodnika, charakteryzującego się dużą zmiennością szerokości i wysokości.


KRAUSE M.: Analiza przyczyn wypadków przy pracy w górnictwie na postawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Górnicze 2015, nr 7-8, s. 395–404, tabl. 8, bibliogr. poz. 30. W artykule przedstawiono analizę ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie porównania branży górnictwa i Polski, która opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pt. „Wypadki przy pracy”. Głównym celem badań była analiza przyczyn wypadków przy pracy, rozumianych według definicji GUS-u (ludzkie, organizacyjne, techniczne, inne), a nie jako wydarzenia powodujące uraz – wydarzenia niebezpieczne w górnictwie (naturalne, techniczne, osobowe, inne). Artykuł obejmuje wyniki badań przyczyn wypadków przy pracy w górnictwie i Polsce, z wykorzystaniem analizy porównawczej wypadków ogółem, wypadków śmiertelnych i wypadków ciężkich.


GRODZICKA A.: Ryzykowne zachowania ratowników górniczych – analiza kwestionariuszy ankietowych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 7-8, s. 405–409, tabl. 10, bibliogr. poz. 6. Ryzykowne zachowania ratowników górniczych albo skłonność do zachowań ryzykownych ocenia się na podstawie odpowiednich kwestionariuszy lub analizy samych zachowań podczas zdarzeń niebezpiecznych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki ankietyzacji dotyczącej ryzykownych zachowań ratowników górniczych na podstawie ich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


KOPERSKI T., LECH B.: Ochrona środowiska. Część 6. Kruszywa produkowane z odpadów wydobywczych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 7-8, s. 411–418, tabl. 2, rys. 4, bibliogr. poz. 11. W artykule poruszono zagadnienia związane z możliwością gospodarczego wykorzystywania  odpadów wydobywczych z hałd, składowisk, jak też z bieżącej produkcji kopalń węgla kamiennego do produkcji kruszyw oraz mieszanek na bazie kruszyw. Przedstawiono istotne etapy segregacji odpadów do produkcji oraz etapy powstawania produktów z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów. Wskazano kierunki zastosowania kruszyw oraz  konieczność prowadzenia zakładowej kontroli produkcji kruszyw. Przedstawiono mieszankę ulepszoną Haldex oraz Bio Carbohumus jako przykłady mieszanek na bazie kruszyw.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!