• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 3 (2011)

Karbo 3 (2011)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

PROBIERZ K., MARCISZ M., SOBOLEWSKI A.: Znaczenie badań geologicznych w rozpoznaniu bazy zasobowej węgli koksowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego dla potrzeb projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Słowa kluczowe: węgiel koksowy, parametry jakości, rozpoznawanie zmian w złożu, monoklina Zofiówki Zaprezentowano część wyników uzyskanych w ramach projektu IK w odniesieniu do monokliny Zofiówki, w obrębie której zlokalizowane są złoża kopalń „Zofiówka” i „Pniówek” o podstawowym znaczeniu dla bazy zasobowej polskich węgli koksowych, charakteryzujące się zmiennością jakości i stopnia uwęglenia, a także specyficzną budową petrograficzną. Przedstawiono zależność pomiędzy geologicznym rozpoznaniem złóż węgla koksowego a możliwościami wydobywczymi kopalń w zakresie dostarczania węgli o określonej przydatności technologicznej do produkcji koksu. Omówiono kryteria wyboru obszarów badań, harmonogram prac i schemat utworzonej cyfrowej bazy danych o złożu (m.in. budowa geologiczna, zasoby i jakość kopaliny). Przedstawiono wstępne wyniki ekstrapolacji i predykcji jakości węgla w złożu (gradient uwęglenia Vdaf, zmiany wertykalne i horyzontalne zawartości części lotnych, parametrów koksotwórczych, refleksyjności witrynitu, składu petrograficznego oraz wskaźników CSR i CRI).


CZAPLICKI A., JANUSZ M., KOSEWSKA M., WRÓBELSKA K.: Metody preparacji mieszanek węglowych i ich wpływ na gęstość wsadu w systemie zasypowym. Słowa kluczowe: wsad do koksowania, metody preparacji wsadu, gęstość wsadu Zaprezentowano wpływ poszczególnych metod preparacji wsadu węglowego na zmianę jego gęstości w systemie zasypowym. Przedmiotem badań były mieszanki węglowe skomponowane z krajowych węgli koksujących i stosowane w polskich zakładach koksowniczych do produkcji koksu wielkopiecowego. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że każda z przebadanych metod preparacji wsadu węglowego prowadzi do przyrostu jego gęstości. Największe efekty przyrostu gęstości nasypowej osiągnięto w wyniku połączenia technik przygotowania wsadu: podsuszania i częściowego brykietowania.


MERTAS B., ŚCIĄŻKO M., SOBOLEWSKI A., STRUGAŁA A.: Zjawisko ciśnienia rozprężania − podstawy i metodologia pomiaru w aspekcie bezpiecznej eksploatacji baterii pieców koksowniczych. Słowa kluczowe: proces koksowania, ciśnienie rozprężania, baterie koksownicze Jednym z ważniejszych zjawisk zachodzących w piecach baterii koksowniczych, wewnątrz których przebiega proces koksowania węgli, jest ciśnienie powstające wewnątrz złoża uplastycznionych ziaren węglowych, oddziaływujące na ściany w postaci ciśnienia rozprężania. Pozytywnym skutkiem tego zjawiska jest poprawa właściwości mechanicznych produkowanego koksu, jednak zjawisko to stwarza równocześnie niebezpieczeństwo deformacji, a nawet zniszczenia ściany komory. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zjawiska ciśnienia rozprężania, metod jego wyznaczania i szacowania, co pozwoliło na stworzenie podstaw do opracowania nowatorskiej konstrukcji urządzenia oraz metodyki laboratoryjnego wyznaczania wielkości ciśnienia rozprężania.


STELMACH S., KARDAŚ D., POLESEK-KARCZEWSKA S.: Eksperymentalna weryfikacja niefourierowskiego modelu transportu ciepła w koksowanym wsadzie węglowym. Słowa kluczowe: koksowanie węgla, modelowanie, przewodzenie ciepła, rozkład temperatury, nierównowaga termodynamiczna Celem publikacji jest przedstawienie niefourierowskiego modelu transportu ciepła w koksowanym wsadzie węglowym i jego eksperymentalna weryfikacja na podstawie wyników pomiarów wykonanych w komorze koksowniczej baterii nr 4 Koksowni Przyjaźń. Opracowany model procesu koksowania jest modelem jednowymiarowym, quasi-niestacjonarnym. Jego konstrukcja pozwala na modelowanie transportu ciepła wewnątrz komory koksowniczej, wraz z pirolizą węgla oraz transportem produktów gazowych, w oparciu o jeden warunek brzegowy – temperaturę na ścianie komory. W rezultacie obliczeń uzyskuje się szereg wartości parametrów koksowania, m.in. temperatury, strumienia ciepła, a także gęstości pozornej wsadu. Na bazie opracowanego modelu uzyskano jakościową i ilościową zgodność pomiaru temperatury w koksowanym wsadzie węglowym z danymi obliczeniowymi.


JAKUBINA G., KOSYRCZYK L., OKARMUS P.: Koncepcja Zintegrowanego Systemu Monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej. Słowa kluczowe: bateria koksownicza, system monitorowania, stan techniczny W oparciu o studium literaturowe oraz doświadczenia polskich i zagranicznych ekspertów opracowano koncepcję systemu monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej, którego głównym zadaniem jest szybka identyfikacja usterek stanowiąca podstawę do podejmowania natychmiastowych działań profilaktycznych i remontowych, co w efekcie przyczyni się do wydłużenia czasu eksploatacji baterii. Wskazano wady i zalety istniejących systemów monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej. Przedstawiono problematykę wyboru kluczowych parametrów kontroli pracy baterii koksowniczej na podstawie dyskusji w czasie „paneli ekspertów” organizowanych dla potrzeb tematu w ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Przeprowadzono testy w ArcelorMittal oddział Zdzieszowice na bateriach 7 i 12 modułu – Ocena Danych Bieżących, opracowywanego Systemu Monitorowania, opartego na specjalistycznym oprogramowaniu zintegrowanym z pracującym systemem kontroli pracy baterii. Uzyskane wyniki potwierdzają trafność wyboru kluczowych parametrów kontroli pracy baterii.


JAKUBINA G., OKARMUS P., MAJ T., MYTYCH J.: Pobór prądu elektrycznego podczas operacji wypychania koksu z komory jako jeden z parametrów monitoringu stanu techniczno-technologicznego baterii koksowniczych. Słowa kluczowe: stan techniczny, bateria koksownicza, pobór prądu elektrycznego podczas wypychania koksu W oparciu o studium literaturowe oraz wyniki własnych badań, przeanalizowano wpływ stanu techniczno-technologicznego pieców baterii koksowniczej na pobór prądu przez silnik drąga wypychowego, podczas operacji wypychania koksu z komory koksowniczej (amperażu). Oceniono możliwość praktycznego wykorzystania tego wskaźnika do oceny stanu technicznego baterii koksowniczych nr 7−12 w Arcelor-Mittal Polska oddział w Zdzieszowicach. W tym celu wykorzystano istniejący w zakładzie komputerowy system monitoringu pracy baterii koksowniczych. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość wykorzystania przebiegu wypychania koksu jako jednego z kluczowych parametrów monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej.


KOSYRCZYK L., LEŚNIAK B.: Kontrola pracy baterii koksowniczej w oparciu o automatyczną analizę parametrów eksploatacji. Słowa kluczowe: bateria koksownicza, opalanie baterii koksowniczej, kontrola pracy baterii koksowniczej, logika wielostanowa Przedstawiono wady i zalety istniejących systemów kontroli pracy baterii koksowniczej ze szczególnym uwzględnieniem tych montowanych na polskich koksowniach. Przeanalizowano zarówno zakres kontroli, jak i sposób jej prowadzenia. Zwrócono uwagę na możliwości szerszego wykorzystania technik komputerowych dla prezentacji i analizy rejestrowanych danych eksploatacyjnych. Bazując na doświadczeniach logiki rozmytej zaproponowano system kodowania analizowanych danych oraz oparty na tym kodowaniu system analizy parametrów wzajemnie z sobą powiązanych. Wykazano zalety tego systemu i możliwości jego bezpośredniego wykorzystania w sterowaniu pracą baterii.


CHRUBASIK M., ZIELIŃSKA-NADOLSKA I., ROBAK Z., SOBOLEWSKI A.: Chromatograficzne oznaczanie związków siarki w gazie koksowniczym. Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, PFPD, związki siarki, gaz koksowniczy, przechowywanie próbek gazowych Zaprezentowano metodykę analizy zawartości związków siarki w gazie koksowniczym z zastosowaniem techniki chromatografii gazowej. Próbka gazu jest pobierana do pojemnika typu Tedlar, a następnie transportowana do laboratorium w celu dalszych analiz. Badania próbek gazów z różnych koksowni prowadzono z wykorzystaniem aparatu GC wyposażonym w detektor PFPD. Pozwala on na oznaczenie śladowych ilości wszystkich związków siarki, nie tylko siarkowodoru. Z uwagi na śladowe zawartości analizowanych związków należy zwrócić uwagę na źródła potencjalnych błędów w celu uniknięcia wysokich względnych błędów oznaczenia mierzonych wartości. Dlatego należy zwrócić uwagę na każdy etap wykonywanych pomiarów, zwłaszcza pobieranie i transport próbki oraz wykonanie analizy.


FITKO H., LEMANOWICZ M.: Obniżenie emisji niezorganizowanej z baterii poprzez regulację ciśnienia gazu surowego w komorze koksowniczej. Słowa kluczowe: regulacja ciśnienia, surowy gaz koksowniczy, komora koksownicza Celem pracy jest przedstawienie problemu obniżenia emisji niezorganizowanej z baterii pieców koksowniczych. Dotyczy on zwłaszcza krajów UE, objętych ostrymi regulacjami środowiskowymi. Omówiono wielkość i miejsca powstawania emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza w czasie procesu koksowania. Przedstawiono również metody obniżenia emisji niezorganizowanej z drzwi piecowych i otworów technologicznych wykorzystujące regulację ciśnienia surowego gazu w komorach koksowniczych na przykładzie systemów firmy Uhde GmbH i Paul Wurth S.A. Zaprezentowano własną instalację badawczą do prób regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych CFD przepływu surowego gazu przez rurę odciągową, które porównano z rezultatami obliczeń analitycznych.


SOBOLEWSKI A., BIGDA R., TELENGA-KOPYCZYŃSKA J.: Pomiary emisji niezorganizowanej z baterii koksowniczej. Słowa kluczowe: bateria koksownicza, emisja niezorganizowana, pomiary emisji, WWA, E-PRTR Bateria koksownicza stanowi dosyć skomplikowany i niejednorodny obiekt z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. O ile emisja ze źródeł zorganizowanych baterii, jak komin czy wieża gaszenia, nie sprawia większych trudności pomiarowych, o tyle emisja ze źródeł niezorganizowanych, jak strop baterii czy drzwi komór, wciąż pozostaje nie w pełni rozwiązanym problemem. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów stężeń wybranych substancji charakterystycznych dla procesu koksowania (naftalenu, antracenu, benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu oraz pyłu), pochodzących ze źródeł niezorganizowanych na baterii koksowniczej i objętych obowiązkiem raportowania w ramach E-PRTR. Pomiary przeprowadzono w wytypowanych punktach na stropie baterii koksowniczej, wybranych na podstawie poprzedzających je szczegółowych pomiarów prędkości unoszenia powietrza nad stropem. Wyniki pomiarów prędkości unoszenia porównano z wynikami modelowania komputerowego z wykorzystaniem oprogramowania CFD. Ponadto przedyskutowano problemy i błędy możliwe do popełnienia w poszczególnych etapach wyznaczania emisji z baterii (wybór miejsc pomiarowych, pobór próbek, analizy laboratoryjne oraz wyznaczanie prędkości unoszenia powietrza nad stropem). Zaprezentowany materiał stanowi próbę przekrojowego przedstawienia zagadnień związanych z ilościowym wyznaczaniem emisji niezorganizowanej z baterii pieców koksowniczych, omówionej tutaj na przykładzie emisji WWA jako grupy substancji charakterystycznych dla procesu koksowania węgla.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!