• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2007)

Wiadomości Górnicze 11 (2007)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

622(438)+100):061.3(083.97) Deklaracja Programowa Polskiego Kongresu Górniczego – Kraków 2007. Wiadomości Górnicze 2007, nr 11, s. 594-595. W Krakowie, w dniach 19-21 września 2007 roku, odbył się Polski Kongres Górniczy, na którym przyjęto Deklarację Programową Polskiego Kongresu Górniczego. Tekst przyjętej Deklaracji zawiera apel do wszystkich środowisk związanych z górnictwem o współpracę i godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.


622.333(438):657.4:658.1:519.68 KOSZOWSKI Z.: Nowe rozwiązania informatyczne Kompleksu Finansowo-Księgowego SZYK/KFK. Wiadomości Górnicze 2007, nr 11, s. 597-600, rys. 2, bibliogr. poz. 4. Zarządzanie tak złożoną i pojemną organizacją, jaką jest sektor górnictwa węgla kamiennego, wymaga wsparcia w postaci zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych, opartych na najnowszych technikach i technologiach informatycznych. Szczególnie wyraźnie potrzeby te wystąpiły w zarządzaniu największą spółką węglową, jaką jest Kompania Węglowa SA (KW SA). Kluczowym systemem, który zaoferowano KW SA, jest nowa generacja kompleksu Finansowo- Księgowego SZYK/KFK. W artykule opisano jego konstrukcję, użyteczność i zakres zastosowania.


622.273.23:622.016:622.268:622.831.312:519.7 PRUSEK S.: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zaciskania chodników przyścianowych. Wiadomości Górnicze 2007, nr 11, s. 601-607, tabl. 4, rys. 7, bibliogr. poz. 14. W artykule przedstawiono rezultaty prac zmierzających do wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zaciskania chodników przyścianowych. Opisano ogólnie zasady działania różnego rodzaju sieci neuronowych. Przedstawiono wyniki prób prognozowania zaciskania pionowego i poziomego oraz wypiętrzania skał spągowych za pomocą sieci typu MLP (Multi Layer Perceptron). Wyniki tych prognoz porównano z wynikami pomiarów dołowych.


658.31:622.378:662.018.4:658.3.011.1 TOBÓR-OSADNIK K., WYGANOWSKA M.: Rola pracodawców w kształceniu pracowników przedsiębiorstw górniczych na wyższych studiach technicznych. Wiadomości Górnicze 2007, nr 11, s. 609-612, rys. 7, bibliogr. poz. 7. Rozwój i doskonalenie personelu powinno być w każdym przedsiębiorstwie stałym elementem polityki personalnej. Pracodawcy w nowoczesnych przedsiębiorstwach, w których jest realizowane zarządzanie zasobami ludzkimi, proces kształcenia i rozwoju pracowników traktują jako ważną inwestycję w kierunku poprawy wydajności i jakości produkcji. W artykule autorki prezentują wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów studiów dla pracujących Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na temat roli pracodawców w kształceniu pracowników przedsiębiorstw górniczych.


622.831.32.007.1:349.347:622.009.03 WIZNER L.: Zagrożenie tąpaniami a odpowiedzialność kierownika ruchu zakładu górniczego. Wiadomości Górnicze 2007, nr 11, s. 615-618, tabl. 1, rys. 1, bibliogr. poz. 5. W artykule autor przedstawił stan prawny w zakresie odpowiedzialności kierownika ruchu zakładu górniczego w odniesieniu do zagrożenia tąpaniami w podziemnym górnictwie węglowym. Krytyce poddał przepisy obowiązujące w polskim górnictwie węgla kamiennego, zwracając uwagę na ich zbyt ogólnikowe sformułowania oraz obciążanie zbyt dużą odpowiedzialnością kierownika ruchu zakładu górniczego, porównując je z przepisami obowiązującymi w Ostrawsko-Karwińskim Zagłębiu Węglowym.


622.013:622.333.003:519.8:330.115 BRZYCHCZY E.: Budowa modeli ekonometrycznych wybranych parametrów techniczno-ekonomicznych kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2007, nr 11, s. 619-625, tabl. 11, rys. 6, bibliogr. poz. 5. W artykule przedstawiono tok postępowania przy doborze zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego metodą analizy współczynników korelacji, co przedstawiono na przykładzie badań zależności kosztów rodzajowych poniesionych w wybranej kopalni w latach 1995-2005 od jej parametrów techniczno-organizacyjnych.


622.333(091):061.75:05(438) MODRZYK I.: Bolesław Ciepiela – 50 lat współpracy z czasopismem „Wiadomości Górnicze”. Wiadomości Górnicze 2007, nr 11, s. 627-631, rys. 5. W roku 2007 redakcja „Wiadomości Górniczych” świętuje wręcz unikatowy w czasopiśmie technicznym jubileusz – 50 lat nieprzerwanej współpracy z mgr. inż. Bolesławem Ciepielą – autorem i współautorem 67 artykułów zamieszczonych w latach 1957-2007 na łamach tegoż właśnie miesięcznika. W związku z tym, w artykule przedstawiono postać Bolesław Ciepieli jako górnika – literata oraz jego dorobek publikatorski.


65.012.2:65.011.007:658.512.2:622.333 KARBOWNIK A.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 9. Kierowanie zespołem projektowym. Wiadomości Górnicze 2007, nr 11, s. 633-639, tabl. 1, rys. 3, bibliogr. poz. 8. W artykule przedstawiono elementy procesu kierowania zespołem projektowym. Krótko omówiono sposób budowania i organizowania pracy zespołu projektowego. Wskazano na potrzebę stworzenia przez kierownika projektu systemu motywowania członków zespołu projektowego, przy wykorzystaniu pozafinansowych źródeł i sposobów motywacji. Omówiono sposób dzielenia się wiedzą w zespole projektowym oraz podejmowania decyzji. Wskazano na sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole projektowym. Podkreślono specyfikę kierowania zespołem projektowym i omówiono czynniki, które wpływają na tę specyfikę.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!