• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2007)

Wiadomości Górnicze 12 (2007)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

622.014(438.23):622.333(438.23):622.812:622.817:622.822.3 LASEK S., FRANCZUK W., STEFANOWICZ T.: Projektowanie eksploatacji partii pokładu 349 w kopalni „Murcki” przy uwzględnieniu zagrożenia metanowego. Wiadomości Górnicze 2007, nr 12, s. 646-656, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 12. W artykule przedstawiono m.in. stan i przyczyny zagrożenia metanowego w rejonie pokładu 349 kopalni „Murcki”. Oceniono rozkład metanonośności w tym pokładzie w otoczeniu przedmiotowego pola F oraz zaproponowany przez kopalnie sposób zaliczenia rozcinanej części pokładu 349 w obrębie pola F do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego. Scharakteryzowano zaprojektowane udostępnienie, rozcinkę i sposób etapowej eksploatacji tego pokładu w latach 2008 do 2013, dostosowany do skali potencjalnego (spodziewanego) zagrożenia metanowego. Oceny tej dokonano głównie w aspekcie zapewnienia prewencji zagrożenia metanowego z uwzględnieniem profilaktyki zagrożeń wentylacyjno-pożarowych.


622.844(438.23):622.538:502.5:628.512(438.23) LASEK S., SKRZYDŁO D.: Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. Wiadomości Górnicze 2007, nr 12, s. 658-663, rys. 8. Tematem artykułu jest ochrona wód rzeki Mleczna przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem zawiesiną występującą w odprowadzanych przez kopalnię „Murcki” wodach dołowych. Do ochrony służą osadniki centralne kopalni z lat 1965-1967 usytuowane w obniżeniach terenu wywołanych eksploatacją górniczą. W wyniku wytrącania się zawiesiny mechanicznej z oczyszczanych wód osadniki ulegają stopniowemu zamulaniu. Komory osadników są regularnie (w miarę potrzeb) oczyszczane z osadów. W latach 2003-2006 oczyszczono komorę C, co szczegółowo opisano w niniejszym artykule.


622.852:502.5:622.882(438.23):622.333(438.23) LASEK S., SKRZYDŁO D.: Rekultywacja osadników „Krystyna” w kopalni „Murcki”. Wiadomości Górnicze 2007, nr 12, s. 665-669, rys. 7, bibliogr. poz. 2. W artykule opisano, realizowane przez kopalnię „Murcki”, zadanie proekologiczne polegające na przywróceniu gospodarce leśnej zdegradowanego terenu po osadnikach „Krystyna”. Podano niektóre dane dotyczące rekultywacji technicznej polegającej na wypełnieniu niecek osadników skałą płoną, jak i dotyczące rekultywacji biologicznej polegającej na zalesieniu przywracanego życiu terenu.


622.333(438.23):622.765-52 GADZIŃSKA-PALUCH B., PAWŁOWSKI J.: Automatyzacja procesu flotacji węgla energetycznego w kopalni „Murcki”. Wiadomości Górnicze 2007, nr 12, s. 671-674, rys. 4, bibliogr. poz. 3. Rynek energetyczny wyznacza coraz większe wymagania jakościowe dotyczące miałów węglowych, wymagania te są powiązane z samym procesem spalania węgla oraz efektem oddziaływania elektrowni na środowisko. Aby móc sprostać wymaganiom jakościowym, konieczna stała się modernizacja zakładu wzbogacania miału. Pierwsza inwestycja dotyczyła zmodernizowania układu sterowania osadzarką BOSS-2000 firmy EMAG, co spowodowało znaczną poprawę i stabilizację parametrów pracy osadzarki dla klas ziarnowych od 3÷10 mm. Kolejny etap modernizacji dotyczył automatyzacji układu podawania odczynnika do procesu flotacji, gdzie wzbogaca się frakcje ziarnowe węgla poniżej 0,5 mm we flotownikach IZ-12. 622.273.23(438.23):622.333(438.23):622.34.003.12:622.831.24.003.12 STACHA G.: Sposoby utrzymania wyrobisk za frontem eksploatowanych ścian w kopalni „Murcki”. Wiadomości Górnicze 2007, nr 12, s. 677-680, tabl. 2, rys. 4, bibliogr. poz. 9. W artykule przedstawiono stosowane w Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki” sposoby utrzymania wyrobisk za frontem eksploatowanych ścian zawałowych wraz z ich porównaniem pod względem poniesionych kosztów oraz uzyskanego efektu. Opisuje ważny problem techniczny dotyczący utrzymania odpowiednich przekrojów wyrobisk chodnikowych za frontem eksploatowanych ścian. Podane są dwa przykłady rozwiązań dla dwóch ścian w kopalni „Murcki”, w pokładzie 349 i pokładzie 351.


622.333(438.23):622.28.042.42:622.281.5-4.003.12 STACHA G.: Optymalizacja doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w warunkach kopalni „Murcki”. Wiadomości Górnicze 2007, nr 12, s. 681-683, tabl. 4, rys. 1, bibliogr. poz. 2. Wraz z pojawieniem się na rynku nowych gatunków stali do wykonywania kształtowników obudowy wyrobisk korytarzowych oraz nowych typów kształtowników, istnieje możliwość optymalizacji doboru obudowy w kopalniach. Artykuł dotyczy zasad doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w kopalni „Murcki” wraz z analizą kosztów drążenia wyrobisk z zależności od dokonanej optymalizacji doboru obudowy, tj. dostosowania rozstawu i typu kształtownika dla minimalizacji kosztu wykonania wyrobiska.


65.012.2:65.011.007:658.512.2:622.333 KARBOWNIK A.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 10. Planowanie projektu. Wiadomości Górnicze 2007, nr 12, s. 684-686, rys. 1, bibliogr. poz. 7. W artykule sformułowano wymagania, jakie powinien spełniać plan projektu. Wskazano na czynności planistyczne wyróżnione w procesie planowania projektu. Scharakteryzowano pojęcie „planowanie projektu”. Podkreślono, że plan projektu opisuje projekt w kontekście trzech wymiarów: czasu, pieniędzy i zasobów. Określono podstawowe problemy, jakie mogą pojawić się w procesie planowania projektu. Wymieniono działania podejmowane dla opracowania planu projektu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!