• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 9 (2015)

Wiadomości Górnicze 9 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

SZYMAŁA J., BOCK S., ROTKEGEL M., MAŁECKI Ł.: Ocena skuteczności stosowania torkretu do naprawy obudowy szybów na podstawie badań in-situ. Wiadomości Górnicze 2015, nr 9, s. 428–438, tabl. 9, rys. 8, bibliogr. poz. 14. Jednym ze sposobów naprawy uszkodzonej obudowy szybowej jest zastosowanie powłoki torkretowej. Ocena jakości naprawionej obudowy najczęściej prowadzona jest na podstawie oceny przyczepności warstwy torkretowej z wykorzystaniem metody „pull-off” lub na podstawie oceny rdzeni pobranych z obudowy. W artykule przedstawiono ocenę przyczepności torkretu do naprawionej obudowy szybowej na podstawie wyników uzyskanych z badań dołowych w trzech szybach wybranych polskich kopalń.


WIĘCKOL-RYK A.: Wpływ profilaktyki pożarowej na koszt wydobycia węgla w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wiadomości Górnicze 2015, nr 9, s. 439–451, tabl. 7, rys. 9, bibliogr. poz. 13. W artykule przedstawiono skalę kosztów ponoszonych, w latach 2009–2013, przez polskie zakłady górnicze na profilaktykę zagrożenia pożarami oraz jej wpływ na koszt wydobycia węgla. Analizę przeprowadzono dla wybranych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego o różnym stanie zagrożenia pożarami. Wykorzystano dane z bazy Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA oraz wartości nakładów rzeczywistych pozyskanych bezpośrednio z kopalń. Oceny dokonano, wykorzystując własną metodykę podziału kosztów w układzie rodzajowym oraz w zakresie działań ponoszonych na zapobieganie i zwalczanie pożarów. Wpływ kosztów profilaktyki na całkowity koszt wydobycia węgla wyznaczono za pomocą jednostkowego wskaźnika kosztów (zł/t).


SMOLORZ M., MAŁECKI Ł.: Komputerowe wspomaganie analizy obrazu otrzymanego z badań obudowy szybowej. Wiadomości Górnicze 2015, nr 9, s. 453–461, rys. 8, bibliogr. poz. 14. W artykule opisano wybrane metody cyfrowej obróbki obrazu otrzymanego z badań oceny stanu technicznego obudów szybowych wykorzystującego metodę filmowania. Omówione zostały wybrane metody do detekcji punktów charakterystycznych, ponadto przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania opisywanych metod, zarówno zmiany obrazu, zszywania obrazu jak i wykrywania punktów charakterystycznych do przeprowadzenia półautomatycznej analizy nagrań cyfrowych pochodzących z rewizji szybowych.


BOGUCKI R.: Pirometry typu RPP GIG w górnictwie. Wiadomości Górnicze 2015, nr 9, s. 463–469, rys. 11, bibliogr. poz. 12. W artykule zaprezentowano pirometry typu RPP (Ręczny Przyrząd Podczerwieni) skonstruowane w Głównym Instytucie Górnictwa do zastosowań w górnictwie. Przegląd obejmuje przyrządy, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w hutnictwie, przemyśle ceramicznym oraz wszędzie tam, gdzie konieczny jest szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury. Omówiono prawa fizyczne promieniowania elektromagnetycznego oraz działanie pirometrów. W części przeglądowej zaprezentowano konstrukcje od najstarszej – RPP-01 aż do najnowszego pirometru dwubarwowego do nadzoru procesu zgazowania węgla.


NIEŚPIAŁOWSKI K.: Napęd hydrauliczny lokomotywy Lds. Wiadomości Górnicze 2015, nr 9, s. 471–476, rys. 7, bibliogr. poz. 9. W polskim górnictwie do transportu materiałów i odstawy urobku stosuje się między innymi środki transportu szynowego, wyposażone w lokomotywy z napędem spalinowym i elektrycznym. Część lokomotyw wyposażona jest w hydrauliczne układy zasilania i sterowania ze względu na specyficzne warunki panujące w kopalniach. Jedną z lokomotyw dołowych spalinowych, w której zastosowano napęd hydrostatyczny, jest lokomotywa typu Lds. W artykule opisano budowę układu hydraulicznego zastosowanego w wymienionej lokomotywie oraz jego kolejne modyfikacje.


OLSZEWSKI P., BAJERSKI A., CISZEK K., SIENKIEWICZ-MAŁYJUREK K.: Ochrona środowiska. Część 7. Wpływ zmian klimatycznych na sektor górnictwa. Wiadomości Górnicze 2015, nr 9, s. 479–483, bibliogr. poz. 11. Artykuł napisano na podstawie projektu, pt.: „Ocena wpływu zmian klimatycznych na sektor górnictwa z uwzględnieniem wszystkich ważniejszych rodzajów górnictwa istotnie zagrożonych zmianami klimatu”, zrealizowanego w Głównym Instytucie Górnictwa na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Temat ujęto w rozdziałach: infrastruktura zakładów górniczych i zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, systemy monitorowania zagrożeń w zakładach i gminach górniczych, działania adaptacyjne i kierunki badań naukowych, zalecenia w zakresie kształtowania edukacji, informacji społecznej i administracji publicznej, rola przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!