• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 2 (2015)

Karbo 2 (2015)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

HUMMER W., WOJCIECHOWSKI G., ZIÓŁKOWSKA A., ZYCH D., ADAMCZYK W., KLIMANEK A., SZLĘK A.: Nowoczesne metody regulacji wielostopniowego doprowadzenia powietrza do kanału grzewczego, na przykładzie rozwiązań zastosowanych w nowoprojektowanej baterii nr 4 dla Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Słowa kluczowe: ściany grzewcze baterii koksowniczej, emisja NOX, stopniowe doprowadzanie powietrza, niskoemisyjne spalanie, regulacja powietrza Przy projektowaniu nowej technologii opalania baterii koksowniczej wykorzystano zdobyte już doświadczenia z eksploatowanych baterii systemu ubijanego zarówno w kraju jak i za granicą, dokonano przeglądu wymogów wynikających z BAT w zakresie ochrony środowiska oraz zweryfikowano wszelkie dotychczasowe problemy i nowości z zakresu rozwiązań maszyn piecowych, bezpieczeństwa i warunków pracy obsługi. Rozkład temperatury wzdłuż wysokości ścian grzewczych był przedmiotem badań prowadzonych za pomocą technik numerycznej mechaniki płynów i przepływu ciepła, które wykazały, że przy obecnej technologii jest on nierównomierny. Zastosowano technologię wielostopniowego podawania powietrza, która pozwala na wydłużenie płomienia i obniżenie maksymalnej temperatury w kanałach grzewczych, co skutkuje znacznym zmniejszeniem emisji tlenków azotu i wyrównaniem rozkładu temperatury ścian. W tej technologii całkowita ilość powietrza jest porównywalna z konwencjonalnym rozwiązaniem, a wydłużenie płomienia zrealizowane jest poprzez rozdzielenie strumienia powietrza na kilka części podawane na różnych wysokościach kanału. Ilość powietrza doprowadzanego do każdej ściany grzewczej regulowana jest na wejściu w każdym zaworze powietrzno spalinowym, a w poszczególnych kanałach za pomocą specjalnych kształtek ceramicznych zwanych bananami. Wadą tego systemu jest trudna zamiana wielkości otworów regulacyjnych po rozgrzaniu baterii, praktycznie po ustawieniu podczas murowania pozostają one w swoich pozycjach. Opracowano nowe sposoby regulacji ilości doprowadzanego powietrza do kanału grzewczego baterii koksowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem baterii o wielostopniowym doprowadzeniu powietrza. Rozwiązanie umożliwia regulację powietrza do kanałów grzewczych poprzez płytę dyszową baterii, wykorzystując otwory technologiczne wziernikowe oraz otwory służące do  przedmuchiwania regeneratorów, do regulacji dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego w poszczególnych kanałach grzewczych. Sposoby regulacji testowano na dwóch kanałach grzewczych współdziałających z trzema regeneratorami. Dodatkowo przeprowadzono szereg symulacji komputerowych dla różnych geometrii układu doprowadzenia powietrza i przy zmiennych parametrach na kolejnych etapach opracowywania nowej technologii, we współpracy z ITC Politechniki Śląskiej. Obliczenia potwierdziły, że technologia ta pozwala na znaczne ograniczenie emisji NOX oraz wyrównanie temperatury ściany grzewczej wzdłuż wysokości.


MAŁKIŃSKI W., KARLIŃSKI M.: Zastosowanie techniki przetwarzania i analizy obrazów do pomiarów wybranych parametrów paliw stałych. Słowa kluczowe: przetwarzanie i analiza obrazów, analiza sekwencji obrazów, oznaczanie charakterystycznych temperatur topliwości popiołu, metoda rurowa, paliwa stałe, węgiel kamienny, oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania, oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga W artykule przedstawiono przykładowe aplikacje systemów przetwarzania i analizy obrazów, przeznaczone do pomiarów wybranych parametrów paliw stałych. Aplikacje zrealizowane zostały w Centrum Technik Cieplno-Chemicznych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego i wdrożone w laboratoriach badania paliw stałych. Przedstawione aplikacje zrealizowane zostały na bazie komputera PC i obejmują trzy grupy zagadnień: oznaczanie punktów charakterystycznych przemian fazowych (Norma PN-ISO 540), oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania węgla kamiennego (Norma PN-ISO 501) oraz oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga (Norma PN-84/G-04519). Do przetwarzania obrazów wykorzystano techniki filtracji liniowej, morfologii, binaryzacji, projekcji oraz ekstrakcji konturu. W zakresie analizy zastosowane zostały: technika analizy obiektów (blob analysis), oraz podstawowe narzędzia pomiarowe. Ze względu na szczególne warunki pomiarów w przypadku analizatorów wysokotemperaturowych, istotną uwagę poświęcono zagadnieniu akwizycji obrazów próbki. Opracowano i zweryfikowano nowatorski system akwizycji obrazów przy zastosowaniu oświetlenia backlight oraz filtru pasmowo przepustowego. System ten pozwolił na uzyskanie praktycznie takiej samej jakości zdjęć próbki zimnej oraz próbki gorącej, a także na wyeliminowanie mocnych odblasków, pochodzących z bezpośredniego otoczenia próbki. Rozwiązanie uzyskało ochronę patentową.


CZERWIŃSKI M., KUPŚ K.: Wpływ osłony ceramicznej termoelementu na kontrolę temperatury dna tygla w urządzeniu do oznaczania ciśnienia rozprężania. Słowa kluczowe: ciśnienie rozprężania, kontrola temperatury, modelowanie pól temperatury Polska norma PN-G-04522:1973 określa założenia dotyczące sposobu przeprowadzenia oznaczenia ciśnienia rozprężania węgla kamiennego oraz budowy urządzenia realizującego ten proces. Realizacja programu procesu, w tym precyzyjna kontrola i pomiary temperatury dna tygla są trudne ze względu na konstrukcję urządzenia, duże opóźnienia czasowe, oraz zakłócenia wynikające z zaburzania pola temperatury w miejscu pomiaru. W niniejszym artykule opisano wpływ osłony ceramicznej termoelementu na kontrolę temperatury dna tygla oraz przeanalizowano alternatywny sposób pomiaru.


BENZHOUR K., ROZPŁOCH F.: Wpływ azotu na wzrost i strukturę polikrystalicznych warstw diamentowych. Słowa kluczowe: azot, warstwy diamentowe, HF-CVD, elektronowy mikroskop skaningowy, spektroskopia ramanowska W niniejszej pracy, polikrystaliczne warstwy diamentowe były odkładane metodą gorącego włókna z fazy gazowej (HF-CVD) na monokrystalicznym podłożu krzemowym o orientacji powierzchni (100). Gazem roboczym była mieszanina wodoru, propanu-butanu i azotu. Całkowite ciśnienie, temperatura podłoża i przepływy gazów (wodór i propan-butan) były utrzymywane na stałym poziomie podczas wszystkich procesów odkładania. Jedynie przepływ gazu azotu był zmieniony od 10 cm3/min do 40 cm3/min. Badania morfologii uzyskiwanych warstw diamentowych za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) wykazały, że uzyskiwane warstwy są polikrystaliczne o orientacji zmieniającej się od (111) do (100) wraz ze wzrostem koncentracji azotu. Jakość warstw diamentowych badana była spektroskopią ramanowską. We wszystkich widmach Ramana widoczne były dwie typowe linie, pierwsza pochodząca od obszarów o fazie sp3 i druga pochodząca od obszarów o fazie sp2 atomów węgla.


ŚLIWIŃSKA A., LUDIWK-PARDAŁA M.: Zastosowanie spektroskopii FT-IR do badania węgla. Słowa kluczowe: spektroskopia podczerwieni, węgiel, regresja składowych głównych PCR W pracy opracowano model analizy półilościowej wybranych parametrów węgla w oparciu o spektroskopię FTIR. Model umożliwi śledzenie zmian parametrów jakościowych węgla w czasie różnych procesów, m.in. pirolizy i zgazowania. Badano zależność pomiędzy danymi spektralnymi oraz wartością wybranych parametrów jakościowych węgla: zawartości wilgoci, popiołu, wodoru oraz wartości opałowej. Zależność wyznaczono z zastosowaniem modelu regresji składowych głównych (PCR). Wyznaczono wartości współczynników korelacji oraz błędy. Dobre dopasowanie modelu otrzymano w przypadku zawartości popiołu, wartości opałowej i zawartości wodoru w węglu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!