• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 10 (2015)

Wiadomości Górnicze 10 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

BUKOWSKA M., SYGAŁA A.: Wpływ temperatury na wytrzymałość i sprężystość skał. Wiadomości Górnicze 2015, nr 10, s. 506–519, tabl. 2, rys. 15, bibliogr. poz. 22. Z uwagi na podziemne zgazowanie węgla, składowanie odpadów nuklearnych czy pozyskiwanie energii geotermalnej, zmiany właściwości geomechanicznych pod wpływem temperatury, mają istotne znaczenie. W artykule przedstawiono badania zmian właściwości wytrzymałościowych i sprężystych karbońskich skał osadowych (iłowców i piaskowców), po działaniu temperatury z zakresu od temperatury pokojowej do 1000÷1200 °C. Zmiany wielkości takich parametrów jak wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, wytrzymałość resztkowa oraz moduł Younga E określono w próbach jednoosiowego ściskania, przeprowadzonych w serwosterowanej maszynie wytrzymałościowej. Nowym zagadnieniem poruszanym w artykule jest zbadanie wpływu temperatury na wartość wytrzymałości resztkowej, która obrazuje nośność pokrytyczną skał. Do tej pory badania zmian parametrów pokrytycznych pod wpływem temperatury nie były realizowane w tego typu eksperymentach.


STRZAŁKOWSKI P.: Przykład wykorzystania teorii sklepienia ciśnień do określenia możliwości powstania zapadliska. Wiadomości Górnicze 2015, nr 10, s. 520–523, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 7. W ramach artykułu poddano weryfikacji propozycję prognozowania zapadlisk nad płytkimi wyrobiskami korytarzowymi. Propozycja ta wykorzystuje teorię sklepienia ciśnień A. Sałustowicza, co pozwala na ocenę stateczności górotworu w rejonie pustki pozostającej bez obudowy. W dalszej kolejności przez porównanie objętości strefy odprężonej i pustki można określić, czy strefa ta obejmie spąg luźnego nadkładu. Stanowi to warunek wystarczający powstania zapadliska, również w przypadku innych metod prognozowania. Przeprowadzone dla wybranego rejonu obliczenia wskazały na wystąpienie zapadliska, co pozwala z optymizmem spojrzeć na możliwości zastosowania przedstawionej propozycji.


STRZAŁKOWSKI P., SZAFULERA K., ŚCIGAŁA R.: Wpływ eksploatacji górniczej na obiekt budowlany. Wiadomości Górnicze 2015, nr 10, s. 525–532, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 12. W artykule przedstawiono przykład analizy oddziaływania dokonanej eksploatacji górniczej na obiekt budowlany, w którym wystąpiły uszkodzenia w postaci spękań elementów budowli oraz znacznego wychylenia z pionu. Przeprowadzone analizy dotyczyły określenia stanu deformacji terenu górniczego w miejscu posadowienia budynku oraz czasu oddziaływania eksploatacji. Przedstawiono również analizę przyczyn wystąpienia deformacji nieciągłej liniowej w rejonie budynku oraz występujących uszkodzeń.


RAJWA S., PRUSEK S., WALENTEK A., PŁONKA M.: Wpływ wybranych czynników na współpracę obudowy zmechanizowanej z górotworem i warunki prowadzenia ściany. Wiadomości Górnicze 2015, nr 10, s. 533–543, tabl. 1, rys. 17, bibliogr. poz. 18. Wykorzystując opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa model obliczeniowy i program komputerowy służący do analizowania konstrukcji obudowy zmechanizowanej, przedstawiono w artykule zmiany wybranych czynników takich, jak: wysokość pracy obudowy, tarcie pomiędzy stropnicą a stropem wyrobiska, przełożenie stropnicy, wartości obciążenia osłony odzawałowej, na warunki pracy obudowy zmechanizowanej. Przeanalizowano, jak zmiany te, związane głównie z wartościami i rozkładem nacisków na strop i spąg wyrobiska, wpływają na współpracę obudowy z górotworem i warunki prowadzenia ściany. Dokonano przykładowych obliczeń numerycznych dotyczących wpływu zmian wartości współczynnika przełożenia stropnicy obudowy zmechanizowanej na stateczność stropu bezpośredniego.


RANOSZ R.: Zastosowanie metody opcji realnych w wycenie górniczych projektów inwestycyjnych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 10, s. 545–547, tabl. 1, rys. 3, bibliogr. poz. 9. W artykule opisano zastosowanie metody opcji realnych (ROV – Real Options Valuation) w wycenie górniczych projektów inwestycyjnych. Celem opracowania jest przedstawienie omawianej metody oraz przeprowadzenie przykładu obliczeniowego dla wybranej hipotetycznej inwestycji górniczej (z opcją odroczenia). Opisano metodologię wyceny opcji realnych przy użyciu drzewa dwumianowego. Podano przykład obliczeniowy z zastosowaniem metodologii.


PLUTA I.: Ochrona środowiska. Część 8. Migracja baru z wód kopalni „Krupiński” do osadów kopalnianych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 10, s. 548–550, tabl. 3, rys. 1, bibliogr. poz. 5. W artykule opisano migrację osadów wytrącających się w wyrobiskach górniczych kopalń i rurach odprowadzających wody z kopalni „Krupiński” na powierzchnię, które zawierają przede wszystkim BaSO4 (baryt). Największe stężenia baru, sięgające 54 %, stwierdzono w osadach powstałych w rurociągach, którymi wody płyną ze wspomnianych wyrobisk do wód powierzchniowych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!