• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2015)

Wiadomości Górnicze 11 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

BAŁAGA D., CEBULA D., KALITA M., SIEGMUND M.: Powietrzno-wodne instalacje zraszające do redukcji zapylenia. Wiadomości Górnicze 2015, nr 11, s. 560–568, rys. 13, bibliogr. poz. 14. W artykule przedstawiono zagadnienie zagrożenia związanego z zapyleniem powietrza występującym w podziemnych wyrobiska górniczych jak również zakładach przeróbczych. Opisano metody skutecznej redukcji zapylenia i działanie instalacji zraszających, w szczególności powietrzno- -wodnych. Podano przykłady urządzeń i systemów opracowanych i wdrożonych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG.


RANOSZ R.: Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 11, s. 569–571, tabl. 2, bibliogr. poz. 7. W artykule opisano metodę szacowania kosztu własnego oraz przykład obliczeniowy dla polskiego górnictwa przy użyciu modelu IMCAPM. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy dany podmiot nie jest notowany na giełdzie. Metodę tę można wykorzystać dla spółek, które prowadzą działalność za granicą, jako metodę pomocniczą.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., CHŁOPEK A., OŻÓG Z.: Analiza zachowania się ratowników górniczych podczas trudnych akcji ratowniczych. Część 1. Wiadomości Górnicze 2015, nr 11, s. 573–583, tabl. 28, bibliogr. poz. 3. W artykule poddano ocenie wpływ takich czynników, jak wielkość i rodzaj powstałego zagrożenia oraz liczba poszkodowanych osób na zachowanie ratowników w czasie akcji W analizie uwzględniono ratowników pełniących dyżur w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Analizę przeprowadzono na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów z osobami pełniącymi nadzór nad zastępami.


WRONA P.: Propozycja nowej metody klasyfikacji zagrożenia gazowego na terenach pogórniczych kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2015, nr 11, s. 584–592, tabl. 7, rys. 3, bibliogr. poz. 20. W artykule przedstawiono wyniki rozważań nad możliwością wprowadzenia nowej metody klasyfikacji terenów pogórniczych (kopalń węgla kamiennego) pod kątem zagrożenia gazowego. Opisano algorytm możliwej oceny i porównano go z najbardziej znanymi innymi metodami takiej oceny. Na podstawie trzech poglądowych przykładów wykazano różnice w interpretacji klasyfikacji zagrożenia różnymi metodami, wskazując na przewagę proponowanej metody.


HILDEBRANDT R.: Sposób rozruchu georeaktora podziemnego zgazowania węgla. Wiadomości Górnicze 2015, nr 11, s. 593–596, rys. 2, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono sposób rozruchu georeaktora podziemnego zgazowania węgla przez zapalenie węgla w wydzielonej części pokładu oraz warunki, jakie powinny być spełnione w początkowym etapie prowadzenia procesu zgazowania. Opisane rozwiązanie zapoczątkowania pracy podziemnego georeaktora oparte zostało na doświadczeniach z badań i prób na powierzchni i pod ziemią oraz z przeprowadzonych eksperymentów zgazowania węgla w Głównym Instytucie Górnictwa, Kopalni Doświadczalnej „Barbara” i „Wieczorek”.


CIEPIELA B.: Ostatnia zagłębiowska kopalnia węgla kamiennego „Kazimierz-Juliusz” (1814-2015). Wiadomości Górnicze 2015, nr 11, s. 597–601, tabl. 2, rys. 6, bibliogr. poz. 14. Trwa likwidacja kopalni węgla kamiennego„Kazimierz-Juliusz”. Zamyka się jej 200-letnia historia. Z kopalnią związana jest cała sosnowiecka dzielnica – Kazimierz Górniczy. Przy kopalni powstało swego czasu osiedle „Wagowa”. Wokół kopalni toczyło się życie mieszkańców. Dziś rozpoczęła działalność Rada Dzielnicy. Rada zamierza współpracować z miastem i kopalnią. W Urzędzie Miasta Sosnowiec działa Zespół Rewitalizacji Kazimierza Górniczego, Ostrów Górniczych i Juliusza.


PLUTA I.: Ochrona środowiska. Część 9. Koncepcja modyfikacji oczyszczania z baru solanek kopalnianych z wykorzystaniem ciekłego siarczanu sodu. Wiadomości Górnicze 2015, nr 11, s. 603–604, bibliogr. poz. 11. Bar zawarty w solankach kopalnianych wytrąca się, powodując zanieczyszczenie wyrobisk górniczych oraz systemów transportujących wody kopalniane. W artykule przedstawiono koncepcję oczyszczenia wód kopalnianych z tego szkodliwego składnika za pomocą ciekłego siarczanu sodu zamiast dotychczas stosowanego w postaci stałej. Ciekły siarczan sodu wytwarzany jest między innymi w procesie recyklingu baterii i akumulatorów.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!