• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2015)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

SZAFULERA K.: Wpływ stanu deformacji górotworu na możliwość wystąpienia wstrząsów górniczych. Część 2. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 4, s. 1–12, tabl. 1, rys. 14, bibliogr. poz. 22. W artykule przedstawiono zagadnienie oceny wpływu deformacji górotworu na możliwość występowania wstrząsów górniczych. Dla jednej z kopalń węgla kamiennego określono relację pomiędzy sejsmicznością górotworu a warunkami geologiczno-górniczymi: głębokością, litologią oraz lokalnymi warunkami deformacyjnymi kształtowanymi przez dokonaną eksploatację. Poszukiwano zależności między stanem odkształcenia górotworu wywołanym eksploatacją górniczą, a miejscem i czasem wystąpienia wstrząsu górniczego.


MIREK K.: Wykorzystanie metody InSAR do monitorowania osiadania na obszarach górniczych na podstawie danych satelity Sentinel-1A. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 4, s. 13–18, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 11. W artykule zastosowano technikę InSAR (satelitarnej interferometrii radarowej), która sprawdziła się w wielu zastosowaniach praktycznych: począwszy od tworzenia numerycznych modeli terenu, poprzez badanie wegetacji roślin, aż po monitorowanie lodowców czy osuwisk, jak również osiadania terenu. Danymi wejściowymi były obrazy radarowe pozyskane przez nowego satelitę Europejskiej Agencji Kosmicznej Sentinel-1. Technika InSAR posłużyła do monitorowania osiadania na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Do analizy wybrano obszar Rudy Śląskiej, Kochłowic i Ornontowic.


OPIDO P., MALIK H., LEŚNIAK A.: Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w rekultywacji obszarów zdegradowanych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 4, s. 19–26, rys. 8, bibliogr. poz. 8. Rekultywacja terenów pogórniczych ma kluczowe znaczenie dla regionu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W artykule wskazano na potencjalne możliwości wykorzystania zobrazowań satelitarnych, pod kątem klasyfikacji obszarów nadających się pod zabudowę, zalesiania lub do wykorzystania w rolnictwie. Analiza została wykonana w technologii satelitarnej SAR z wykorzystaniem 10 obrazów pozyskanych z satelity TerraSAR-X. Analizy interferometryczne pozwoliły na sklasyfikowanie terenów potencjalnie nadających się pod zabudowę. Przeprowadzono również klasyfikację typów roślinności w celu sprawdzenia, które grupy roślin najszybciej dostosowały się do nowych warunków.


MALIK H., PORZYCKA-STRZELCZYK S., STRZELCZYK J.: Zastosowanie radarów satelitarnych (SAR) do monitorowania wpływu drążenia tuneli na osiadanie terenu wzdłuż II linii metra w Warszawie. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 4, s. 27–30, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 7. W artykule opisano badania pionowych przemieszczeń terenu w obrębie Warszawy. Przemieszczenia zostały zidentyfikowane dzięki wykorzystaniu satelitarnych obrazów radarowych SAR, które przetworzono za pomocą metody PSI (Permanent Scatterer Interferometry). Wykorzystano obrazów radarowych pozyskanych z satelity RadarSAT-2. W artykule przedstawiono wyniki analizy PSI dla miasta Warszawa. Szczególna uwagę poświęcono temu rejonowi miasta, w obrębie którego powstał centralny odcinek II Linii Metra Warszawskiego. Ze względu na prowadzone drążenia tuneli obszar ten był szczególnie narażony na występowanie pionowych przemieszczeń terenu.


PILECKA E., SZWARKOWSKI D.: Wykorzystanie skanera laserowego RIEGL VZ-400 do badania deformacji na terenach górniczych GZW. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 4, s. 31–35, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 3. W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania skanowania laserowego naziemnym skanerem RIEGL VZ-400 do badania deformacji na terenach górniczych. Deformacje terenu powstają w szczególnych okolicznościach, np. na terenach, gdzie obecnie prowadzona jest eksploatacja górnicza oraz na terenach, gdzie eksploatacja została już dawno zakończona. W artykule przedstawiono wyniki badań skanerem w Zabrzu. Zlokalizowana anomalia w przebiegu ukształtowania powierzchni terenu, może świadczyć o zwiększonym osiadaniu gruntu, mogącym powstać wskutek oddziaływania podziemnych wyrobisk górniczych. Celowe jest dalsze monitorowanie terenu.


KNIOTEK M., LEŚNIAK A.: Analiza związku sejsmiczności indukowanej z osiadaniami terenu na obszarze GZW z wykorzystaniem satelitarnych zobrazowań SAR. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 4, s. 36–41, rys. 7, bibliogr. poz. 12. W artykule opisano rezultaty badań dotyczących związku sejsmiczności indukowanej z osiadaniami terenu. Osiadania terenu na badanym obszarze są powiązane z aktywną eksploatacją górniczą. Badania zostały przeprowadzone na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w okolicach Bytomia. Dane sejsmiczne, obejmujące wszystkie zaobserwowane wstrząsy z obszaru badań zostały udostępnione przez Główny Instytut Górnictwa (GIG). Mapa osiadań terenu została otrzymana z wykorzystaniem technik satelitarnej interferometrii radarowej SAR. Zdjęcia satelitarne zostały udostępnione przez Europejską Agencję Kosmiczną. Analiza pokazuje serię zestawionych ze sobą danych sejsmicznych z osiadaniami uzyskanymi przy użyciu technik DInSAR oraz PSInSAR.


KOGUT J., SKRZYPCZAK I., KOKOSZKA W.: Szacowanie ryzyka związanego ze skutkami uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 4, s. 42–51, tabl. 6, rys. 5, bibliogr. poz. 22. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka powinna uwzględniać wszystkie możliwe zagrożenia zawiązane z oddziaływaniami eksploatacji. W zakresie oceny ryzyka uszkodzeń obiektów budowlanych pod wypływem eksploatacji górniczej może nastąpić jego przeszacowanie lub niedoszacowanie. Przeszacowanie ryzyka może być korzystne pod względem bezpieczeństwa obiektów i ich użytkowników, może jednak skutkować zbyt dużym zawyżeniem kosztów przeciwdziałania (prewencji). Brak doszacowania może prowadzić do zwiększenia kosztów napraw, remontów, natomiast zmniejszeniu ulegają koszty przeciwdziałania. Do szacowania ryzyka można zastosować różne metody, jedną z takich metod jest matryca ryzyka.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!