• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 4 (2015)

Karbo 4 (2015)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

ORSZULIK E., KURPAS A.: Spalanie mułów i miałów węgla kamiennego w kotłach z palnikami retortowymi. Słowa kluczowe: węgiel kamienny, paliwo, kocioł, spalanie, emisja W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych i emisyjnych uzyskanych w procesie spalania mieszanek palnych z mułów i miałów węgla kamiennego w kotle z palnikiem retortowym. Badania miały na celu wskazanie możliwych do uzyskania klas granicznych wartości emisji oraz efektywności procesu spalania [1]. Badania potwierdziły uzyskanie zadowalających wartości emisji do powietrza atmosferycznego pyłu, tlenku węgla i łączną zawartość węglowodorów (OGC) oraz możliwość zastosowania mułów i miałów z węgli kamiennych do procesu spalania w kotłach wyposażonych w palniki retortowe. Uzyskano paliwa stałe w postaci peletów wytworzonych z niskokalorycznych węgli kamiennych do kotłów retortowych o stałej powtarzalności właściwości fizyczno-chemicznych i energetycznych, wartością emisji i efektywnością procesu spalania obejmującą najwyższe klasy granicznych wartości emisji [5]. Zakres prac badawczych: określenie właściwości fizycznych i chemicznych użytych do badań mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych, badania emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w testowanym kotle wodnym c.o. z obciążeniem 95 ± 5 %, pomiary cieplne tj. ilość uzyskanego ciepła z procesu spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 95 ± 5 %, określenie sprawności energetycznej kotła wodnego c.o. w czasie spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych z obciążeniem 95 ± 5 %, badania żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 95 ± 5%, określenie zawartości części palnych wytworzonych w żużlu i popiele.


ROBAK J., MICOREK T., IGNASIAK K., WOLFF A.: Próby mikronizacji węgla kamiennego w młynie elektromagnetycznym na potrzeby wytwarzania paliw zawiesinowych. Słowa kluczowe: mikronizacja, młyn elektromagnetyczny, paliwa zawiesinowe Rozdrobnienie węgla (średnia średnica ziaren i udział poszczególnych frakcji ziarnowych) stosowanego do wytwarzania zawiesinowych paliw węglowych jest najistotniejszym elementem wpływającym na ich właściwości. Grubsze ziarna węglowe umożliwiają uzyskanie zawiesin o dużym zagęszczeniu ciał stałych i tym samym wysokiej wartości opałowej paliwa, lecz łatwo sedymentujących. Z kolei ziarna węglowe o mniejszych rozmiarach umożliwiają otrzymywanie zawiesin wodnych trudniej ulegających sedymentacji i bardziej podatnych na konwersję, jednak o wysokiej lepkości, niekorzystnej z punktu widzenia aplikacji paliwa. Obniżenie lepkości oraz poprawę stabilności skoncentrowanych zawiesin osiągnąć można między innymi poprzez wykorzystywanie fazy stałej o zróżnicowanym składzie ziarnowym – odpowiednie zmielenie węgla jest więc podstawowym warunkiem uzyskania paliwa w formie zawiesiny o odpowiednich walorach użytkowych. W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące mokrego mielenia węgla w młynie elektromagnetycznym pod kątem wytwarzania paliwa w formie zawiesiny. W badaniach wykorzystano młyn typu WZB.MAGØ100, produkcji firmy ELTRAF w Lublińcu. Jako mielniki zastosowano walce z materiału ferromagnetycznego o średnicy 1,0 i długości 10 mm. Materiałem do badań była zawiesina wodna o koncentracji 50 %, przygotowana z flotokoncentratu węgla kamiennego. W przeprowadzonych badaniach czynnikami zmiennymi było natężenie przepływu mieliwa w postaci zawiesiny węgla w wodzie oraz stopień nachylenia komory roboczej młyna. Przeprowadzone badania wskazują, że wykorzystanie w produkcji paliw zawiesinowych młynów elektromagnetycznych jest jednym z możliwych rozwiązań technologicznych. Efektywność procesu mielenia węgla w młynie elektromagnetycznym zależna jest zarówno od czasu przebywania cząstek w przestrzeni roboczej młyna, jak i od stopnia nachylenia młyna, decydującego o wypełnieniu tej przestrzeni. Mielenie węgla, realizowane na mokro w systemie ciągłym, pozwoliło na prawie czterokrotne zmniejszenie średniego wymiaru ziaren węglowych po ok. 30 s przebywania cząstek w przestrzeni roboczej. Uzyskany produkt mielenia charakteryzował się rozkładem uziarnienia normalnym, jednomodalnym.


ROBAK Z., FIGIEL Z.: Niezależność energetyczna zakładu koksowniczego. Słowa kluczowe: koksownia, gaz koksowniczy, produkcja energii W procesie koksowania węgla w baterii koksowniczej oprócz koksu jednym z głównych produktów jest gaz koksowniczy, który stanowić może wartościowe paliwo gazowe. W przybliżeniu połowa produkowanego gazu wykorzystywana jest do opalania baterii i innych celów technologicznych a reszta gazu przetworzona na energię elektryczną i ciepło może z nadmiarem wystarczyć na pokrycie energetycznego zapotrzebowania energochłonnej technologii koksowniczej. Znaczna część wyprodukowanej energii, ponad potrzeby własne koksowni, może stanowić przedmiot sprzedaży poprawiając końcowy efekty ekonomiczny zakładu koksowniczego. W zależności od konsumpcji energii w koksowni na sprzedaż można przeznaczyć 45‑75% wyprodukowanej energii z gazu koksowniczego. W artykule przedstawiono metody produkcji energii z gazu koksowniczego stosowane w koksownictwie.


HUMMER W., WOJCIECHOWSKI G., ZIÓŁKOWSKA A., SZLĘK A.: Efekty zewnętrznej recyrkulacji spalin w systemie grzewczym baterii koksowniczej o wysokości komór 5,5 m (w ramach programu RNCF). Słowa kluczowe: ściany grzewcze baterii koksowniczej, emisja NOx, recyrkulacja spalin, niskoemisyjne spalanie Na terenie koksowni Przyjaźń powstała doświadczalna instalacja zewnętrznej recyrkulacji spalin w ramach projektu dofinansowanego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali pod tytułem „Minimalizacja emisji tlenków azotu poprzez usprawnienie pionowego rozkładu ciepła w kanałach grzewczych.” realizowanego przez Koksoprojekt wraz z Centre de Pyrolyse de Marienau oraz AM Maizières Research i AM Atlantique et Lorraine (umowa nr RFCR-CT-2012-00005). Instalacja umożliwia zawracanie spalin z kanału spalinowego do powietrza zasilającego kanały grzewcze. W trakcie pracy instalacji prowadzone były pomiary parametrów pracy kanałów grzewczych i komór koksowniczych. Badania wykazały, że recyrkulacja spalin do powietrza wpływa na obniżenie maksymalnej temperatury i wyrównanie rozkładów temperatur wzdłuż wysokości ściany grzewczej. Obniżenie maksymalnej temperatury i wyrównanie równomierności nagrzewania pozwala na obniżenie emisji NOX przy zachowaniu odpowiednich temperatur w komorze koksowniczej. Technologia ta dedykowana jest dla istniejących już baterii oraz dla tych nowo projektowanych, pozwala ona zmniejszyć ich uciążliwość dla środowiska i poprawić równomierność nagrzewania ścian grzewczych.


HOWANIEC N.: Wybrane aspekty współzgazowania węgla i biomasy parą wodną. Słowa kluczowe: węgiel, biomasa, zgazowanie, wodór Technologie zgazowania paliw kopalnych są technologiami dojrzałymi, oferującymi możliwości produkcji gazu o szerokim zakresie zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i do celów produkcji energii. Adaptacja istniejących rozwiązań reaktorów zgazowania do użytkowania odnawialnych źródeł energii lub odpadów, takich jak na przykład biomasa odpadowa, napotyka szereg trudności eksploatacyjnych związanych z różnicami w składzie chemicznym paliw, a co za tym idzie również produktów procesu. Problematyczne jest też zapewnienie odpowiedniej efektywności ekonomicznej systemów zgazowania biomasy, z uwagi na trudności z zapewnieniem ciągłości wystarczająco dużych dostaw biomasy oraz jej niską wartość opałową w porównaniu z paliwami kopalnymi. Proces współzgazowania węgla i biomasy oferuje kilka ważnych korzyści w porównaniu z procesem zgazowania tych paliw oddzielnie. Umożliwia prowadzenie procesu z większą wydajnością i efektywnością ekonomiczną, z zapewnieniem ciągłych dostaw paliwa i z korzyściami płynącymi z użytkowania paliwa, traktowanego w bilansie emisji dwutlenku węgla instalacji jako zero-emisyjne. Dzięki uśrednieniu składu paliwa mniejsze są również problemy eksploatacyjne typowe dla systemów zgazowania biomasy, a związane z jej składem chemicznym. Ukierunkowanie procesu współzgazowania na produkcję gazu bogatego w wodór oferuje dodatkowe korzyści wynikające z produkcji zero-emisyjnego nośnika energii. Wnioski z przeprowadzonych dotychczas badań w skali laboratoryjnej i pilotowej w zakresie zgazowania mieszanek wsadowych węgla i biomasy są niejednoznaczne, co wynika z dużego zróżnicowania warunków prowadzenia procesu współzgazowania, w tym rodzajów stosowanych paliw, typów reaktorów i wartości parametrów eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono wyniki wybranych prac badawczych stanowiących przyczynek do rozpoznania zjawisk zachodzących w procesie współzgazowania węgla i biomasy roślinnej parą wodną. Ocenia się, że szerokie wdrożenie technologii współzgazowania wymaga prowadzenia dalszych prac badawczych, między innymi w zakresie przygotowania wsadu, optymalizacji parametrów eksploatacyjnych procesu współzgazowania oraz oczyszczania produktu gazowego.


BOGUCKI R., SŁOTA M.: Pirometr dwubarwowy z optyką światłowodową. Słowa kluczowe: pomiar temperatury, podczerwień, pirometr dwubarwowy, mikroprocesor, kalibracja W artykule zaprezentowano konstrukcję opracowanego i wykonanego w Głównym Instytucie Górnictwa pirometru dwubarwowego o zakresie pomiarowym 700‑1200°C. Pirometr ten może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczny jest szybki i bezkontaktowy pomiar wysokiej temperatury w warunkach zadymienia lub zapylenia otaczającej atmosfery. W kolejnych częściach artykułu omówiono podstawy teoretyczne bezstykowego pomiaru temperatur i zasadę działania prezentowanej konstrukcji pirometru, parametry jego pracy oraz opis zastosowanych rozwiązań dla jego części optycznej i elektronicznej. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki testów działania układu pomiarowego tego pirometru i sposób ich przeprowadzenia.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!