• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 1 (2016)

Wiadomości Górnicze 1 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

DUBIŃSKI J., KOTERAS A.: Branża przyjazna środowisku – wielkie wyzwanie dla współczesnego górnictwa. Wiadomości Górnicze 2016, nr 1, s. 2–10, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 18. Działalność współczesnego górnictwa musi opierać się na zasadach zrównoważonego rozwoju, gdzie jednym z filarów jest dbałość o szeroko rozumiane środowisko naturalne. Wyzwanie to wymaga aktywnej realizacji wielu przedsięwzięć dotyczących zarówno oszczędnej i racjonalnej gospodarki zasobami surowców mineralnych jak i działań minimalizujących skutki eksploatacji. W artykule przedstawiono charakterystykę kluczowych problemów występujących w tym zakresie w ujęciu globalnym oraz w odniesieniu do polskich realiów.


STEC K., MUTKE G.: Mechanizm ognisk i intensywność oddziaływania na środowisko powierzchniowe wstrząsów regionalnych z obszaru Katowice-Panewniki. Wiadomości Górnicze 2016, nr 1, s. 11–20, tabl. 4, rys. 7, bibliogr. poz. 15. W artykule przedstawiono mechanizm ognisk dwóch wysokoenergetycznych wstrząsów oraz charakterystykę intensywności ich oddziaływania na środowisko powierzchniowe. Wstrząsy te wystąpiły w obszarze górniczym kopalni „Wujek” Ruch „Śląsk”, w rejonie ściany eksploatowanej w pokładzie 409, w zachodniej części pola „Ruda Śląska-Panewniki II”. Takie czynniki jak: mechanizm ognisk wstrząsów i ich lokalizacja (poniżej pokładu 409 w strefie uskoku VIa), wysoka energia sejsmiczna, lekkie uszkodzenia budynków w strefie epicentralnej oraz znaczny zasięg odczucia drgań wywoływanych na powierzchni, szczególnie w kierunku rozciągłości uskoku VIa oraz sąsiedniego uskoku Kłodnickiego, wskazują na ich regionalny charakter. Wstrząsy te wystąpiły w wyniku sumowania się naprężeń wywołanych podziemną eksploatacją prowadzoną w otoczeniu naturalnych uskoków, którym towarzyszą niezrelaksowane naprężenia tektoniczne.


KNECHTEL J.: Propozycja nowelizacji przepisów górniczych w zakresie cieplnych warunków pracy. Wiadomości Górnicze 2016, nr 1, s. 21–28, tabl. 2, rys. 6, bibliogr. poz. 13. W artykule proponuje się dokonywanie oceny cieplnych warunków pracy w miejscach gorących na podstawie bilansu ciepła (energii) i wilgoci (masy). Korzystając z programu numerycznego, opracowanego w ramach projektu badawczego: „Modelowanie wymiany ciepła między organizmem górnika a otoczeniem jako podstawa oceny mikroklimatu w gorących wyrobiskach kopalń głębokich”, opracowano wykresy mogące służyć pomocą do zapewnienia parametrów powietrza pozwalających na bezpieczną pracę na dole kopalni przez osiem godzin (lub w skróconym wymiarze – sześciu godzin). Wymienione wykresy sporządzono dla różnych wydatków energetycznych górnika. Przyjęto, że masa górnika wynosi 80 kg, a jego wzrost 1,8 m.


FREJOWSKI A., KOTERAS A.: Kryteria warunków lokalizacji georeaktora PZW w górotworze karbońskim naruszonym eksploatacją górniczą. Wiadomości Górnicze 2016, nr 1, s. 29–38, rys. 11, bibliogr. poz. 8. W artykule przedstawiono wstępne wyniki analizy i doboru wybranych kryteriów definiujących właściwą, do podziemnego procesu zgazowania węgla kamiennego, lokalizację georeaktora PZW w naruszonym eksploatacją górniczą górotworze karbońskim. Analizowane wybrane kryteria wraz z definiującymi je parametrami przydzielone zostały do pięciu grup obejmujących kryteria geomechaniczne, górnicze, hydrogeologiczne, petrologiczne oraz bezpieczeństwa i społeczne obejmujących podstawowy zakres informacji geośrodowiskowych. Na podstawie badań ankietowych wykonano analizy strukturalne uzyskanych wyników oraz wytypowano istotne czynniki dla warunków, jakie powinny określać lokalizację georeaktora PZW.


KRZEMIEŃ A.: Identyfikacja stanów eksploatacyjnych instalacji podziemnego zgazowania węgla z wykorzystaniem techniki HAZOP. Wiadomości Górnicze 2016, nr 1, s. 39–43, tabl. 2, rys. 1, bibliogr. poz. 14. W artykule zaprezentowano wykorzystanie techniki HAZOP (Hazard and operability studies) do identyfikacji i analizy zagrożeń w procesie podziemnego zgazowania węgla (PZW). Celem tego procesu jest wskazanie odchyleń od prawidłowej pracy systemu, które mogą powstać na etapie funkcjonowania instalacji PZW, a w konsekwencji doprowadzić do zatrzymania zgazowania węgla. Projekt techniczny instalacji dostarcza informacji na temat warunków prowadzenia próby PZW, natomiast badania geologiczno-górnicze miejsca eksperymentu stanowią istotne tło do analizy. Sama instalacja jest skomplikowanym technicznie obiektem badań, dlatego też do poprawnej identyfikacji zagrożeń niezbędne są dobrze dobrane narzędzia badawcze, takie jak technika HAZOP.


PLUTA I., MUSIOLIK A.: Ochrona środowiska. Część 11. Bar w wodach kopalnianych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 1, s. 45–49, tabl. 2, rys. 2, bibliogr. poz. 5. W artykule przedstawiono ocenę zawartości jonu barowego dopływającego z utworów karbonu do kopalń w solankach, a następnie zmian ilości tego szkodliwego dla środowiska wodnego składnika, wynikających z procesów zachodzących w węglonośnych utworach oraz w wyrobiskach górniczych w czasie przepływu wód kopalnianych na powierzchnię, do środowiska naturalnego wód powierzchniowych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!