• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 2 (2016)

Wiadomości Górnicze 2 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

POLAK R., DYCZKO A.: Rola systemu wsparcia produkcji w przedsiębiorstwach górnictwa podziemnego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 75–83, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 14. W artykule syntetycznie przedstawiono potencjalne elementy kompleksowego systemu wsparcia produkcji wraz z podstawowymi wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi. Zdefiniowano podstawowe zadania oraz założenia warunkujące istnienie informatycznego systemu wsparcia produkcji wraz z opisem korzyści wynikających z implementacji wybranych elementów systemu.


KIJANKA D., KUCHTA T., HALBINA A.: Szacowanie zanieczyszczenia urobku skałą płonną w kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 85–93, tabl. 1, rys. 11, bibliogr. poz. 5. W artykule przedstawiono sposoby szacowania ilości skały płonnej w kopalni „Bogdanka” oparte na cyfrowym harmonogramie robót górniczych wykorzystującym numeryczny model złoża oraz przykładowe podejście do oceny zyskowności jednego z rozwiązań pozwalającego na zmniejszenie zanieczyszczenia urobku kamieniem. Przedstawiono zasadność wspólnego długookresowego planowania produkcji oraz podejmowania działań operacyjnych mających na celu poprawę jakości wydobywanego urobku.


GALICA D., DUNST N., WOŁKOWICZ S.: Wykorzystanie cyfrowego modelu złoża i harmonogramu produkcji do stworzenia koncepcji zagospodarowania złoża uranu „Rajsk”. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 94–99, tabl. 3, rys. 9, bibliogr. poz. 9. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej w Polsce, stawia pytanie o możliwości wytwarzania paliwa z wykorzystaniem krajowych zasobów rud uranu. Jednym z obszarów poszukiwań w Polsce stanowiły dolnoordowickie łupki czarne zawierające podwyższone zawartości uranu, które pod koniec lat 70. XX wieku zostały udokumentowane jako pozabilansowe złoże „Rajsk” (obniżenie podlaskie). Artykuł zawiera opis metodyki analizy kosztu pozyskania uranu z tego złoża przy pomocy klasycznych technologii górnictwa podziemnego.


DYCZKO A., KUDLAK Ł., FICEK W.: Poprawa efektywności prognozowania parametrów produkcyjnych przy zastosowaniu narzędzi IT. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 100–107, tabl. 1, rys. 10, bibliogr. poz. 8. Efektywność procesów planistycznych, będących wyzwaniem interdyscyplinarnym łączącym zagadnienia geologii, górnictwa i ekonomii, jest fundamentem budowania nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego. Inflacja geologiczna dotykająca zarówno przemysł rud metali jak również górnictwo surowców energetycznych wpływa negatywnie na wyniki finansowe przedsiębiorstw. W artykule, bazującym na pracy badawczej autorów, przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi IT (Information Technology).


MARCINIAK B.: Narzędzia wspomagające proces projektowania obudowy wyrobisk podziemnych w warunkach kopalni „Bogdanka”. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 108–114, rys. 7, bibliogr. poz. 4. Znajdująca uznanie na każdym etapie pracy inżyniera konstruktora metodyka projektowania, oparta na tzw. wirtualnym prototypowaniu i narzędziach mu towarzyszących, takich jak chociażby pozyskiwanie danych o obiekcie za pomocą skaningu laserowego, stanowi istotny element wsparcia projektów obudowy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA. W artykule zaprezentowano doświadczenia z wdrożenia rozwiązań CAD.


PARZNIEWSKI T., GALICA D., DYCZKO A., KRAWCZYK A.: Wykorzystanie mapy obiektowej do inwentaryzacji infrastruktury dołowej w LW „Bogdanka” SA. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 115–119, rys. 7, bibliogr. poz. 5. Mapa Obiektowa Infrastruktury Górniczej (MOIG) jest to system geoinformatyczny powstały na bazie wieloletniej współpracy przedsiębiorstwa Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W kopalni „Bogdanka” pierwszą wersję systemu MOIG wdrożono w 2013 roku. Jest dalej rozwijany.


KUDLAK Ł., FICEK W.: Zastosowanie systemów komputerowych przy modelowaniu geologicznym złoża LGOM. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 120–127, tabl. 1, rys. 13, bibliogr. poz. 12. W artykule zaprezentowana została użyteczność zastosowania narzędzi informatycznych w przemyśle wydobywczym na przykładzie fragmentu złoża Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Prezentowana koncepcja stanowi poszerzenie wiedzy w zakresie użyteczności modelowania złóż rejony monokliny przedsudeckiej przy pomocy narzędzi IT.


ZBIEG A., ZAREMBA L., KUDEŁKO J., JUZYK A., PAŁYS M., PAŁYS K.: Identyfikacja wartości w przedsiębiorstwie górniczym w strategicznej koncepcji zarządzania przez wartości. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 128–134, bibliogr. poz. 10. Badanie, na podstawie analiz treści pochodzących z 13 ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych z pracownikami niższego, średniego i wyższego szczebla dozoru zakładu górniczego, prezentuje model wartości specyficznych dla przedsiębiorstwa wydobywczego. Według modelu, pracę górnika określają dwie wartości wyższego rzędu oraz pięć wartości instrumentalnych.


BIEGUN D.: Nowe metody generalizacji obiektów kartograficznych map górniczych w środowisku AutoCAD. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 135–145, rys. 17, bibliogr. poz. 3. Zmiana reprezentacji graficznej informacji zawartej w cyfrowej bazie danych wymaga stosowania technik pozwalających na adaptacyjną wizualizację zasobu w zależności od przyjętej skali prezentacji. Bazując na przyjętej koncepcji budowy cyfrowego modelu mapowego, w artykule zaprezentowano wybrane aspekty autorskiego wieloskalowego modelu mapy górniczej.


ADAMEK A., BAŁCHAN J., KRAWIEC J., LIPECKI T.: Innowacyjne rozwiązania pomiarowe do inwentaryzacji szybów górniczych. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 146–153, rys. 9, bibliogr. poz. 6. Wykonywane pomiary inwentaryzacyjne szybów są bardzo żmudne i nie zawsze umożliwiają zrealizowanie pełnego zakresu badań, z uwagi na ograniczenia technologiczne obiektu. Rozwiązaniem tego problemu – o czym mowa w artykule – może być niewątpliwie zastosowanie mobilnego systemu do automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów, opartego na technologii skaningu laserowego o geodezyjnych dokładnościach i precyzyjnym pozycjonowaniu podczas przejazdu w szybie.


ĆWIĄKAŁA P., JABŁOŃSKI M.: Pomiar inwentaryzacyjny wieży szybowej przy użyciu techniki skanowania laserowego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 154–160, tabl. 4, rys. 7, bibliogr. poz. 15. W artykule opisano proces geodezyjnej inwentaryzacji wieży szybowej przy użyciu techniki skanowania laserowego oraz algorytm oceny jej wychyleń i zachowania geometrii pod kątem przepisów. Do analizy wychyleń i geometrii wieży zdefiniowano funkcje aproksymujące dyskretne zbiory punktów, które powstały przez wydzielenie osobnych chmur punktów dla każdego analizowanego elementu.


LIPECKI T., MATWIJ W., SKOBLIŃSKI W.: Przestrzenna inwentaryzacja wież szybowych na przykładzie doświadczeń O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 161–168, bibliogr. poz. 9. Coroczne badania realizowane są geodezyjnymi metodami klasycznymi, które z czasem uzupełniono wdrażaniem nowoczesnych technologii – tachimetrii laserowej, a ostatnio panoramicznego skaningu laserowego. W artykule zwrócono m.in. uwagę na problemy w interpretacji przepisów dotyczących wyznaczenia wychylenia wieży szybowej. Zaprezentowano kilka przykładów dotyczących obserwacji różnego typu wież (basztowych, kozłowych, jednozastrzałowych), opisując sposób wykonania pomiarów i opracowania wyników.


BARYCZ S., KOCOT W., WODYŃSKI A.: Propozycja oceny stopnia zagrożenia zabudowy powierzchni podtopieniami związanymi z likwidacją zakładu górniczego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 169–171, tabl. 1, bibliogr. poz. 8. W artykule omówiono wpływ podtopień na obiekty budowlane związanych z zaprzestaniem działalności górniczej. Przedstawiono także propozycję pięciostopniowej skali oceny stopnia zagrożenia zabudowy powierzchni podtopieniami oraz metody przeciwdziałania tym zagrożeniom.


LEWIŃSKA P., KAMIŃSKI P., PROFICZ P., KUBIAK S.: Pomiary inwentaryzacyjne komory „Gaisruck” w Kopalni Soli „Wieliczka”. Wiadomości Górnicze 2016, nr 2, s. 172–179, rys. 7, bibliogr. poz. 9. W artykule scharakteryzowano postęp prac w celu przebudowy i zabezpieczenia komory „Gaisruck” znajdującej się na III poziomie Kopalni Soli „Wieliczka”. Przeprowadzona została druga seria pomiarów inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem skanowania laserowego w celu dokumentacji stanu przebudowy oraz zmian kubaturowych komory.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!