• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 3 (2016)

Wiadomości Górnicze 3 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

STOPA Z.: Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA – czterdzieści lat działalności. Wiadomości Górnicze 2016, nr 3, s. 186–193, tabl. 1, rys. 9. W artykule, nawiązując do minionego roku 2015, w którym upłynęło 40 lat od utworzenia państwowego przedsiębiorstwa górniczego o nazwie KLZW powołanego do budowy kopalni i eksploatacji węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, przedstawiono historię tego przedsiębiorstwa. Wskazano na zakończenie jesienią 2014 roku dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na podwojeniu zdolności produkcyjnej kopalni, poprzez budowę pola „Stefanów”. Przedstawiono wyniki produkcyjne kopalni osiągnięte w roku 2015 oraz w latach poprzednich, a także niektóre inne wskaźniki osiągane przez kopalnię Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA.


LEKAN W., KOZEK B.: Historia głębienia pierwszego szybu w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Wiadomości Górnicze 2016, nr 3, s. 194–202, rys. 5. Opisane szczegółowo w niniejszym artykule olbrzymie trudności związane z głębieniem szybu 1.1. i próbami jego ratowania, nie były jedynymi problemami związanymi z głębieniem szybów w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Innym było zaciskanie wyrobisk korytarzowych, intensywne wypiętrzanie spągu i ogólnie olbrzymie trudności z utrzymaniem wyrobisk korytarzowych, dlatego konstrukcja obudowy wyrobisk korytarzowych i jej utrzymania w długim czasie był i jest zadaniem wciąż aktualnym. Do wymienionych problemów wciąż dochodzą nowe związane ze wzrostem głębokości eksploatacji, z coraz większym oddziaływaniem pól poeksploatacyjnych w warunkach eksploatacji wielopokładowej.


LEKAN W., SĄDEJ T., GŁUCH P.: Nowe konstrukcje obudów stalowo-betonowych w szybach, wlotach szybowych i zbiornikach retencyjnych w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA. Wiadomości Górnicze 2016, nr 3, s. 203–213, tabl. 2, rys. 22, bibliogr. poz. 13. Szyby, wloty szybowe i zbiorniki retencyjne są to wyrobiska górnicze o bardzo długim okresie użytkowania. Obudowa tych wyrobisk musi być zaprojektowana bardzo starannie, dobrze dobrana do warunków geologiczno-górniczych. Wykonane w początkowym okresie budowy kopalni „Bogdanka” wloty szybowe oraz niektóre odcinki (fragmenty) obudowy szybów w wielu przypadkach ulegały zniszczeniu i wymagały przebudowy. W artykule opisano szczegółowo nowe rozwiązania obudowy tych wyrobisk.


KARLIKOWSKI S., KOZEK B., RUCHEL A.: Urabianie węgla strugami w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA. Wiadomości Górnicze 2016, nr 3, s. 214–222, tabl. 3, rys. 4, bibliogr. poz. 10. W artykule przedstawiono przebieg wdrażania w kopalni „Bogdanka” techniki strugowej urabiania. Prace przygotowawcze do wdrożenia prowadzone były w latach 2008–2009. W marcu 2010 uruchomiona została pierwsza ściana badawcza wyposażona w kompleks strugowy Bogdanka-1. W kolejnych latach zakupione zostały kolejne dwa kompleksy strugowy Bogdanka-2 i Bogdanka-3, a na przełomie lat 2014/2015 dodatkowo czwarty w miejsce planowanego pierwotnie kompleksu kombajnowego do pokładów cienkich. Obecnie wydobycie ze ścian strugowych stanowi około 50 % wydobycia ogólnego.


BANASIAK W., MARCINEK K., NOWAK M.: Rozwój klimatyzacji centralnej w kopalni „Bogdanka”. Wiadomości Górnicze 2016, nr 3, s. 223–229, rys. 4, bibliogr. poz. 8. Pierwsze urządzenia klimatyzacyjne w kopalni „Bogdanka” zaczęto stosować na początku lat 90. XX wieku. Były to układy klimatyzacyjne o małej mocy około 300 kW bezpośredniego działania stosowane do poprawy warunków klimatycznych w przodkach drążonych chodników, a także w wyrobiskach ścianowych. Stopniowe zwiększanie umaszynowienia, stosowanie maszyn o coraz większych mocach, rozbudowa kopalni powodująca wydłużenie dróg wentylacyjnych doprowadzanego powietrza i zwiększanie wielkości produkcji spowodowało, że stosowane układy klimatyzacyjne bezpośredniego działania stały się niewystarczające. W artykule opisano prace nad rozwojem klimatyzacji centralnej dla pola „Stefanów” i „Bogdanka”.


DYCZKO A.: System wspomagania zarządzania w LW „Bogdanka” SA – fundament budowy Kopalni Inteligentnych Rozwiązań. Wiadomości Górnicze 2016, nr 3, s. 230–241, rys. 12, bibliogr. poz. 22. W artykule przedstawiono koncepcję i konkretne działania podejmowane w warunkach LW Bogdanka SA w celu budowy systemu informatycznego integrującego dotychczasowe rozwiązania dyspozytorskie zakładu górniczego z funkcjonującymi w kopalni systemami informatycznymi wspierającymi zarządzanie podstawowymi obiektami infrastruktury dołowej. Zaprezentowana koncepcja tworzy merytoryczny fundament rozwiązania wspomagającego system podejmowania decyzji w zakresie prowadzenia działalności produkcyjnej z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych i monitoringu produkcji – wdrażanego pod hasłem „Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań”.


NOWAK P,. BYRKA S., SEMENIUK G., KLIMEK A.: Zakład przeróbki mechanicznej węgla w LW „Bogdanka” SA. Wiadomości Górnicze 2016, nr 3, s. 242–249, tabl. 1, rys. 8. W artykule opisano budowę i rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Rozbudowa starego zakładu w latach 2009–2014 polegała na podwojeniu zdolności przeróbczej do 2 400 t/h, a co wynikało z realizacji dużego projektu inwestycyjnego kopalni „Bogdanka” mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnej węgla. Rozbudowa zakładu zakończona została jesienią 2014 r.


ŁYSZCZARZ L., ZAWIŚLAK M.: Zagospodarowanie odpadów wydobywczych w procesie kształtowania terenów poeksploatacyjnych. Wiadomości Górnicze 2016, nr 3, s. 250–256, rys. 8, bibliogr. poz. 12. Eksploatacja złoża wpływa na obszar górniczy, przyczyniając się do zmiany stosunków wodnych oraz do powstawania istotnych przekształceń w terenu, pod którym prowadzone jest wydobycie. W niniejszym artykule, na podstawie realizowanych przez LW „Bogdanka” S.A. projektów, wskazano możliwości i kierunki zagospodarowania gruntów poeksploatacyjnych w obrębie obszaru górniczego „Puchaczów V”, z wykorzystaniem do kształtowania powierzchni terenu, odpadów wydobywczych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!