• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2016)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

DOLIPSKI M., CHELUSZKA P., SOBOTA P.: Komputerowe badania poprzecznych głowic urabiających kombajnów chodnikowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 1, s. 1–14, tabl. 1, rys. 18, bibliogr. poz. 15. Zredukowanie prędkości obrotowej głowic urabiających może pozwolić na urabianie przy większych prędkościach ich przemieszczania. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest znajomość obciążenia głowic urabiających i układu urabiania kombajnu chodnikowego w zależności od prędkości obrotowej głowic urabiających i prędkości ich przemieszczania. Przeprowadzono obszerne badania komputerowe z wykorzystaniem programu KREON v.1.2, które pozwoliły wyznaczyć charakterystyki regulacyjne czterech wytypowanych głowic stosowanych do urabiania skał w polskim górnictwie węgla kamiennego.


PORZYCKA-STRZELCZYK S., STRZELCZYK J., MALIK H.: Satelitarne metody radarowe monitorowania osiadania terenów górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 1, s. 15–18, tabl. 2, rys. 3, bibliogr. poz. 8. W artykule opisano monitorowanie osiadania terenu spowodowanego działalnością górniczą. Osiadania te mogą być pomierzone z wykorzystaniem satelitarnych zobrazowań radarowych SAR, które przetwarza się za pomocą metody DInSAR, czy metody PSI. W artykule porównano wyniki analizy interferometrycznej wykonanej na podstawie archiwalnych obrazów radarowych pozyskanych z satelitów ERS-1 i ERS-2 z wynikami otrzymanymi z nowszego satelity TerraSAR-X.


GRZEBYK W., PIASECKI P., STOLECKI L.: Współpraca obudowy kotwiowej z górotworem na podstawie pomiarów inklinometrycznych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 1, s. 19–23, rys. 5, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono reakcje kotwi różnego typu i różnej długości na wpływy eksploatacyjne. Podstawę oceny tego oddziaływania stanowiły wyniki obserwacji inklinometrycznych dokonywanych na końcówkach kotwi wystających poza podkładkę oraz bezpośrednio na stropie wyrobiska. Wykazano różnice w zachowaniu się poszczególnych kotwi obrazowane rejestrowanymi zmianami kątów nachylenia, na oddziaływania statyczne i dynamiczne ze strony górotworu. Wyniki potwierdzają skuteczność stosowania obudowy kotwiowej w warunkach kopalń Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.


TOMICZEK K.: Wpływ własności skał na możliwość wystąpienia zapadlisk nad wyrobiskami korytarzowymi na terenach dawnej płytkiej eksploatacji górniczej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 1, s. 24–30, tabl. 3, rys. 6, bibliogr. poz. 21. Na terenach, na których prowadzona była płytka, do głębokości 100 m, eksploatacja górnicza istnieje możliwość powstania zapadlisk, szczególnie nad płytko biegnącymi wyrobiskami korytarzowymi. Powoduje to potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa istniejących i powstających budowli nadziemnych. Na podstawie analizy czterech zdarzeń, w tym dwóch opisanych w tym artykule, polegających na pojawieniu się zapadlisk nad dawnymi płytkimi wyrobiskami korytarzowymi, przeprowadzono symulacje numeryczne, badając wpływ własności wytrzymałościowych i odkształceniowych na możliwość powstania zapadliska. Wyniki analiz wskazują, że w dawnych warunkach geologiczno-górniczych, dla zbudowanych modeli do powstania zapadlisk dochodziło dopiero w momencie, kiedy przyjęte stałe materiałowe osiągały wartości charakterystyczne nie dla skał, a dla luźnych gruntów. Dotychczasowe rozwiązania, w których zakładano wysokość strefy spękań równą 10÷30 % szerokości otwarcia stropu, obniżano wartość liniowego modułu sprężystości podłużnej E lub gęstość objętościową ρ mogą być niewystarczające w przypadku modelowania powstawania zapadlisk na terenach pogórniczych GZW.


ROTKEGEL M., FILIPOWICZ K.: Obudowa portalowa jako zabezpieczenie komory nad zbiornikiem. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 1, s. 31–39, rys. 18, bibliogr. poz. 18. Obudowa portalowa stosowana jest najczęściej do zabezpieczania połączeń kapitalnych wyrobisk korytarzowych – skrzyżowań, rozwidleń i odgałęzień. Niekiedy, zwłaszcza w przypadkach dużych gabarytów przekroju poprzecznego wyrobiska lub występowania znacznych obciążeń obudowy stosowana jest także do zabezpieczania odcinków wyrobisk korytarzowych poza połączeniami. Przykładem takiego zastosowania, może być prezentowana w artykule obudowa komory nad zbiornikiem retencyjnym II na poziomie 830 w kopalni „Pniówek”. Mając na uwadze spodziewane znaczne wartości obciążeń działających na obudowę, zaprojektowano konstrukcję z ośmiu wsporników połączonych z czterosegmentową belkę zabudowaną w pułapie wyrobiska.


ROTKEGEL M., SZYMAŁA J., SZYMCZAK J., WILCZOK B.: Badania stanu technicznego obudowy szybu z wykorzystaniem technik dostępu linowego na przykładzie szybika w Kopalni Soli „Kłodawa” SA. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 1, s. 40–48, tabl. 2, rys. 12, bibliogr. poz. 13. Stan techniczny wyrobisk pionowych, zwłaszcza szybów i szybików jest kluczowym zagadnieniem w zapewnieniu ciągłości pracy podziemnych kopalń. Wyrobiska te stanowią główne drogi odstawy, a także pełnią istotne funkcje wentylacyjne. Z tych względów prowadzi się okresowe badania tych obiektów. Zaniechanie tych działań może prowadzić do poważnych awarii. W artykule przedstawiono przykład zastosowania technik dostępu linowego w badaniu stanu technicznego obudowy szybika „Południowego” w Kopalni Soli „Kłodawa”, przez zespół rzeczoznawców z Głównego Instytutu Górnictwa.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!