• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 4 (2016)

Wiadomości Górnicze 4 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

SZLĄZAK J., GRODZICKA A.: Ocena kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych z punktu widzenia państw Unii Europejskiej. Wiadomości Górnicze 2016, nr 4, s. 262–270, tabl. 4, rys. 5, bibliogr poz. 11. W artykule omówiono metodę badania kosztów wypadków zaproponowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Wskazano na niedokładność liczenia kosztów wypadków w Polsce poprzez pominięcia różnych tytułów zdarzeń, które powinny być zaliczone do tych kosztów. Za interesującą uznano wspomnianą propozycję EU-OSHA badania kosztów wypadków poprzez ich podział na pięć kategorii, a następnie ocenę ich wpływu na koszty całkowite z czterech perspektyw reprezentujących wszystkie strony dotknięte skutkami wypadku. Szczególnie istotną jest perspektywa poszkodowanego i jego najbliższych członków rodzinny. Na podstawie wstępnych danych GUS z raportu za rok 2014 oszacowano koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


CHROSZCZ H.: Efektywność ekonomiczna inwestycji związanych z bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wiadomości Górnicze 2016, nr 4, s. 271–273, bibliogr. poz. 4. Metody ilościowe, powszechnie stosowane do oceny efektywności inwestycji przemysłowych czy infrastrukturalnych, wymagają przedstawienia korzyści i nakładów w formie pieniężnej. Do oceny efektywności projektów inwestycyjnych standardowo stosuje się analizę zdyskontowanych strumieni pieniężnych DCF. Jednakże w przypadku inwestycji o trudnych do oszacowania efektach finansowych, do których zalicza się inwestycje w bezpieczeństwo pracy, w praktyce firm zachodnich od kilkunastu lat stosuje się metody, które lepiej niż analiza DCF, nadają się do oceny projektów inwestycyjnych generujących znaczne korzyści pozafinansowe. Do metod tych, oprócz analizy jakościowej i analizy wielokryterialnej, zalicza się analizę kosztów i korzyści CBA (Cost Benefit Analysis) zaprezentowana w tym artykule.


KUKLA S.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zagadnień ergonomii pracy. Wiadomości Górnicze 2016, nr 4, s. 274–277, rys. 7, bibliogr. poz. 7. W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z zarządzaniem ergonomią i bezpieczeństwem pracy na wybranych stanowiskach produkcyjnych w przedsiębiorstwie wytwarzającym części do maszyn górniczych. Wyszczególniono działania z wartością dodaną, procesy pośrednio tworzące wartość dodaną oraz działania bez wartości dodanej w procesach produkcyjnych. Przedstawiono projekt gniazda obróbkowego, zaproponowano działania korygujące i standaryzujące pracę na stanowiskach w celu poprawy produktywności oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., KRAUSE M., CHŁOPEK A., ŚWIERCZEK M.: Pożądane cechy i zachowania członków specjalistycznych zastępów do wykonywania prac podwodnych. Wiadomości Górnicze 2016, nr 4, s. 278–283, tabl. 8, bibliogr. poz. 6. W artykule podjęto problematykę organizacji i funkcjonowania pogotowia specjalistycznego na przykładzie pogotowia wodnego w kopalni węgla kamiennego. Przedstawiono analizę wymagań dotyczących kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do wykonywania prac podwodnych. Szczególną uwagę skupiono na kryteriach doboru oraz predyspozycjach, jakimi powinni się wykazywać kandydaci i członkowie zastępów nurkowych. Ponadto przedstawiono wyniki wywiadu dotyczącego pożądanych cech i zachowań ratowników górniczych.


TOBÓR-OSADNIK K., WYGANOWSKA M.: Audyt behawioralny jako element motywacji pozytywnej w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Wiadomości Górnicze 2016, nr 4, s. 284–289, tabl. 1, rys. 9, bibliogr. poz. 23. System motywacji w bezpieczeństwie i higienie pracy zintegrowany z zarządzaniem kadrami powinien „zniechęcać” pracowników do podejmowania działań niepoprawnych, a zachęcać/nagradzać za działania bezpieczne. Pracownicy to zasób demograficzny i nieprzewidywalny, który rzadko wykonuje to, co nakazuje im pracodawca czy przełożony, dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich narzędzi do kształtowania zachowań probezpiecznych. Jednym z takich narzędzi może być audyt behawioralny. W artykule zaprezentowano podstawowe zasady takiego audytu oraz wyniki badań określających potrzebę zastosowania takiego narzędzia w polskich przedsiębiorstwach górniczych.


TOBÓR-OSADNIK K., WYGANOWSKA M.: Budowa karty audytu behawioralnego w obszarze bhp dla wybranego stanowiska w przedsiębiorstwie górniczym. Wiadomości Górnicze 2016, nr 4, s. 290–285, tabl. 2, rys. 5, bibliogr. poz. 16. Już w latach 30. XX wieku H.W. Heinrich (1941) zwrócił uwagę na postawy pracowników w kontekście bhp; prowadzone wtedy przez National Safety Council badania wykazały, że 88 % wypadków zależy od zachowań pracowniczych. Tak więc profilaktyka bhp powinna skupiać się przede wszystkim na poprawie zachowań pracowniczych. Jednym z narzędzi, które może być skutecznie do tego wykorzystywane, jest audyt behawioralny. W artykule zaprezentowano nie tylko opis procedury prowadzania audytu, ale także przykładową kartę kontrolną audytu osoby obsługującej odstawczy przenośnik taśmowy w kopalni węgla kamiennego.


BOJARSKA K., BZOWSKI Z., DROBEK L., GWOŹDZIEWICZ M., DOMBEK V., GEMBALOVÁ L., MATÝSEK D., TOMŠEJ T., ŽENATÝ L.: Ochrona środowiska. Część 12. Charakterystyka pyłów PM10 z hałd powęglowych w czesko-polskim rejonie przygranicznym. Wiadomości Górnicze 2016, nr 4, s. 297302, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 6. W artykule zaprezentowano wyniki badań według projektu „Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska przez VŠB-TU w Ostravie oraz GIG (CZ 3.22/1.2.00/12.03398:2013). Badania na wybranych 20 obiektach (hałdach), po 10, po obu stronach granicy polsko-czeskiej w strefie przygranicznej Euroregionu Silesia wykazały, że pyły PM10 w warstwie przypowierzchniowej stanowią od 1,2 do 7,6 % zebranego materiału mineralnego. Ich skład mineralny związany jest z karbońskimi odpadami wydobywczymi oraz popiołami energetycznymi.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!