• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 5 (2016)

Wiadomości Górnicze 5 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

KRAUSE M.: Ocena ryzyka zawodowego – wybrane problemy analizy ryzyka. Wiadomości Górnicze 2016, nr 5, s. 310–315, bibliogr poz. 35. Artykuł dotyczy problematyki zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, które są nie tylko ważnym obowiązkiem każdego pracodawcy, ale jest także istotnym elementem poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Omówiono wybrane problemy analizy ryzyka, które obejmują zebranie informacji, identyfikację zagrożeń i oszacowanie ryzyka. Publikacja zawiera przykłady klasyfikacji zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego. Ważnym elementem pracy są autorskie propozycje kryteriów doboru metod oceny ryzyka zawodowego, obejmujące rodzaj etapu oceny ryzyka, dokładność oceny ryzyka, rodzaj danych i informacji.


PLINTA D., GOLIŃSKA E.: Doskonalenie bezpieczeństwa pracy na wydziałach produkcyjnych według analizy FMEA. Wiadomości Górnicze 2016, nr 5, s. 316–322, tabl. 3, rys. 3, bibliogr. poz. 10. W artykule zaprezentowano fragment analizy pFMEA wykonanej dla branży motoryzacyjnej. Na przykładzie stanowiska montażu spoilera zaprezentowano analizę przyczyn i skutków wad ze szczególnym uwzględnieniem analizy charakterystyk liczbowych znaczenia niezgodności dla klientów wewnętrznych organizacji. Podejście to nie jest podejściem typowym, umożliwia jednak identyfikację problemów związanych między innymi z bezpieczeństwem pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych. Podobne analizy można wykonać dla każdego stanowiska pracy, w tym również dla branży wydobywczej.


MANOWSKA A.: Metoda oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 5, s. 323–331, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 14. Wyznaczenie odległości pomiędzy frontem ścianowym, a krawędzią starej eksploatacji z uwzględnieniem wpływu wyrobiska chodnikowego dotyczy konkretnych sytuacji górniczych często występujących w praktyce ruchowej kopalni. Są to sytuacje, w których czynny front ścianowy zbliża się do równoległego (lub prawie równoległego) wyrobiska chodnikowego, na które zroby nie oddziaływają, a także do samych zrobów, lub krawędzi w pokładzie nadległym lub podległym. W zawężonym paśmie we wszystkich tych sytuacjach następuje koncentracja naprężeń. W jej następstwie może dojść do przemieszczenia się skał do wyrobiska, mającego charakter tąpnięcia, oczywiście w chwili przekroczenia wytrzymałości węgla.


KORSKI J., KORSKI W.: Bezpieczeństwo i efektywność ścian w warunkach zagrożenia metanowego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 5, s. 332–336, rys. 4, bibliogr. poz. 11. W górnictwie węgla kamiennego, przy współwystępujących wielu zagrożeniach naturalnych, stosuje się wiele rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy. Ograniczają one jednak efektywność pracy kompleksów ścianowych, czego najlepszym przykładem są przerwy w pracy wywołane zadziałaniem systemów metanometrii automatycznej. W artykule przedstawiono problem wpływu działania kopalnianych systemów bezpieczeństwa na efektywność wydobycia węgla kamiennego systemem ścianowym w warunkach zagrożenia metanowego. Zaprezentowano efekty zadziałania zabezpieczeń metanometrycznych. Zaproponowano praktyczne rozwiązanie mające poprawić efektywność wydobycia bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo pracy w warunkach zagrożenia metanowego.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., CHŁOPEK A., OŻÓG Z.: Analiza zachowania się ratowników górniczych podczas trudnych akcji ratowniczych. Część 3. Wiadomości Górnicze 2016, nr 5, s. 337–344, tabl. 19, bibliogr. poz. 3. W tej części przeanalizowano zachowania się ratowników w akcjach, w których od chwili ich rozpoczęcia wiadomo im było, że załoga wycofała się z wyrobisk objętych strefą zagrożenia. Analizę zachowania się ratowników pogotowia wezwanego do akcji przeprowadzono na podstawie wywiadów z pracownikami nadzoru ratowniczego CSRG oraz ankietyzacji osób kierujących OSRG i KSRG. Z analizy wynika, że w przypadku trudnych akcji ratowniczych, ale prowadzonych bez potrzeby udzielania pomocy poszkodowanym, zachowania ratowników przed wejściem do strefy zagrożenia nie zawsze objawiają się widocznym niepokojem, co miało miejsce w przypadkach konieczności udzielenia pomocy poszkodowanym.


STANIENDA K.: Produkcja górnicza podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2014 roku. Wiadomości Górnicze 2016, nr 5, s. 345–356, tabl. 1, bibliogr. poz. 17. W artykule dokonano analizy i zestawienia w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2014 roku. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, metali kolorowych, metali lekkich lub ich rud, podstawowe surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud, surowce energetyczne, nuklearne, wybrane surowce chemiczne oraz podstawowe surowce ogniotrwałe. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2013 roku, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!