• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2016)

Wiadomości Górnicze 6 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

PASZCZA H.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2015 roku. Wiadomości Górnicze 2016, nr 6, s. 362–373, tabl. 4, rys. 9, bibliogr poz. 5. W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2015 r. w podstawowych strefach działalności. Prezentowane wyniki obejmują sektor górnictwa węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., wystąpiły istotne dla sektora górnictwa węgla kamiennego tendencje, zwłaszcza działania restrukturyzacyjne, które przełożyły się na poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych sektora. W 2015 r. poprawie uległy przede wszystkim podstawowe elementy wyniku finansowego górnictwa, przy ograniczeniu zatrudnienia i skorzystania pracowników z instrumentów górniczego pakietu socjalnego.


MATUSZEWSKA A.: Profilaktyka bezpieczeństwa pracy i jej wpływ na kształtowanie się wypadkowości w górnictwie. Wiadomości Górnicze 2016, nr 6, s. 374–377, tabl. 1, rys. 1, bibliogr. poz. 8. W artykule przedstawiono problematykę występowania zgonów naturalnych oraz wypadkowych w aspekcie właściwego doboru profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonano analizy bezwzględnej liczby poszkodowanych oraz obliczono wskaźniki częstości występowania zdarzeń w latach 2002–2014. Przedstawiono główne zasady profilaktyki wypadkowej oraz zaproponowano wprowadzenie działań mających na celu zmniejszenie liczby zgonów naturalnych w zakładach górniczych.


PALARSKI J. GRODZICKA A.: Diagnoza sytuacji zawodowej kobiet w świetle badań ankietowych w wybranej kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 6, s. 378–385, tabl. 13, bibliogr. poz. 8. Opisano przykład diagnozy sytuacji zawodowej kobiet w górnictwie na podstawie opinii górników zatrudnionych w wybranej kopalni węgla kamiennego. W artykule tym przedstawiono wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono wśród 125 losowo wybranych respondentów, ze szczególnym uwzględnieniem przedziału stażu pracy w górnictwie powyżej 20 lat. Autorska ankieta składała się z 19 pytań zamkniętych (odpowiedzi tak lub nie), gdzie część I. ankiety dotyczyła opinii górników w kwestii odczucia bezpieczeństwa w kopalni węgla kamiennego, a część II. zawierała opis sytuacji zawodowej kobiet w górnictwie węgla kamiennego.


RABASOVÁ M., KORBAN Z.: Wykorzystanie metody Analytic Hierarchy Process do oceny jakości zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 6, s. 386–389, tabl. 4, bibliogr. poz. 14. Metody oceny wielokryterialnej, takie jak: Promethee, Electre, Analytic Hierarchy Process, czy metody formuły mierników odległości, tzn. metody zaliczane do tzw. szkoły wielokryterialnego podejmowania decyzji umożliwiają dekompozycję złożonego problemu decyzyjnego (k kryteriów) i utworzenie rankingu skończonego n-elementowego zbioru ocenianych wariantów (obiektów). W artykule przedstawiono możliwość zastosowania jednej z ww. metod (metody Analytic Hierarchy Process) w procesie różnicowania jakości działań podejmowanych przez kopalnie węgla kamiennego w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., KRAUSE M., CHŁOPEK A.: Analiza specjalistycznego wyposażenia ratownika górniczego podczas akcji ratowniczych w kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 6, s. 390–396, bibliogr. poz. 12. W artykule podjęto problematykę specjalistycznego wyposażenia ratownika górniczego na przykładzie wymagań w kopalni węgla kamiennego. Przedstawiono analizę wyposażenia ratownika górniczego na podstawie wyposażenia dyżurujących zastępów ratowniczych w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego oraz wyposażenia dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych i zawodowych pogotowi specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., KRAUSE M., DOBROWOLSKI A.: Badania wpływu wieku ratowników górniczych na częstość skurczów ich serca i masę ciała podczas ćwiczeń ratowniczych. Wiadomości Górnicze 2016, nr 6, s. 397–403, tabl. 8, rys. 2, bibliogr. poz. 16. W artykule opisano badania przeprowadzone w ramach ćwiczeń ratowniczych w komorze ćwiczebnej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu. Podmiotem badań było 17 zastępów ratowniczych tworzących populację 85 ratowników górniczych zatrudnionych w dwu losowo wybranych kopalniach węgla kamiennego. Zakres badań obejmował wiek ratowników jako kryterium podstawowe, z podziałem na ratowników mających do 30 lat, od 31 do 40 lat i powyżej 40 lat oraz kryteria pomocnicze takie, jak: częstość skurczów serca oraz masa ciała mierzone przed i po wykonaniu ćwiczeń ratowniczych.


TARASZKIEWICZ-ŁYDA M.: Ocena ryzyka kryzysowego kopalni w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 6, s. 404–407, bibliogr. poz. 10. W artykule poruszono problematykę oceny ryzyka kryzysowego kopalni w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Jednym z głównych zadań administracji rządowej i samorządowej jest posiadanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych, struktur oraz narzędzi pozwalających na sprawne zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Współpraca kierownictwa i osób decyzyjnych Zakładu Górniczego (ze względu na brak sił i środków własnych do likwidacji różnych zagrożeń na powierzchni terenu wymienionych m.in. w siatkach bezpieczeństwa) z jednostkami ratowniczymi systemu ratowniczo-gaśniczego jest nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!