• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2016)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

SZAFULERA K.: Ocena stateczności górotworu w otoczeniu płytkich pustek i zapadlisk. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 2, s. 1–9, tabl. 2, rys. 12, bibliogr. poz. 13. W artykule omówiony został przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie odkształceniowych warunków stanu granicznego skał. Przeprowadzona została analiza możliwości wykorzystania istniejących rozwiązań w aspekcie zastosowania ich do oceny stateczności górotworu w warunkach złożonego stanu naprężenia.


STRZAŁKOWSKI P.: Analiza przyczyn powstawania zapadliska przy zastosowaniu wybranych metod deterministycznych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 2, s. 10–13, rys. 7, bibliogr. poz. 8. Problem tworzenia się zapadlisk nad płytkimi wyrobiskami górniczymi jest nadal istotny. Prognozowanie powstawania zapadlisk, sprowadzające się do określenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia, jest wprawdzie uzasadnione losowym charakterem zjawiska, lecz nie jest jednoznaczne. Dlatego w ramach niniejszego artykułu postanowiono poddać weryfikacji MES oraz propozycję bazującą na teorii sklepienia ciśnień A. Sałustowicza. Wyniki analiz wskazały na uzyskanie zgodności ze stanem faktycznym, gdyż w ich świetle zapadlisko powstało.


KRUCZKOWSKI M.: Identyfikacja współczynnika prędkości osiadania (czasu) c. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 2, s. 14–20, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. poz. 8. W artykule przedstawiono przykład identyfikacji wartości współczynnika prędkości osiadania powierzchni c z rozwiązania S. Knothego, na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. W pierwszym etapie obliczeń wyznaczono wartości parametrów występujących we wzorach teorii prognozowania wpływów W. Budryka-S. Knothego opisujących końcowy stan deformacji. W dalszym etapie obliczeń wyznaczono na podstawie krzywych osiadań punktów pomiarowych w czasie wartości współczynnika prędkości osiadania.


DUŻY S., KOSZOWSKI P.: Wpływ obciążeń technologicznych na zachowanie się odrzwi stalowej obudowy odrzwiowej podatnej wyrobiska krytarzowego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 2, s. 21–29, tabl. 4, rys. 8, bibliogr. poz. 24. Na obudowę wyrobisk korytarzowych oprócz obciążenia ze strony górotworu oddziałują również obciążenia technologiczne – pochodzące głównie od wyposażenia wyrobiska. W dotychczasowych metodach doboru obudowy do wyrobisk korytarzowych problem ten jest ujmowany w sposób bardzo ogólny. Największymi obciążeniami technologicznymi obudowy wyrobisk korytarzowych wydają się być obciążenia od kolejki podwieszanej. W niniejszym artykule starano się pokazać, jaki udział stanowią poszczególne obciążenia technologiczne w stosunku do przyjętego obciążenia ze strony górotworu oraz określić zachowanie się odrzwi obudowy stalowej pod wpływem obciążeń technologicznych.


STRZAŁKOWSKA E., STRZAŁKOWSKI P.: Prognozowanie wystąpienia zapadliska w przypadku wypełniania pustek popiołami poelektrownianymi. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 2, s. 30–34, rys. 4, bibliogr. poz. 14. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę popiołów poelektrownianych oraz propozycję sposobu określania prawdopodobieństwa powstania zapadliska w wyniku utraty stateczności płytkiej pustki wypełnionej popiołami lotnymi. Propozycja ta, oparta o metody: Protodiakonowa oraz Chudka-Olaszowskiego została zilustrowana przykładem wykonania prognoz dla założonych wymiarów pustki zlokalizowanej na głębokości od 10 m do 100 m.


UTKO S., DUŻY S.: Metoda doboru zabezpieczania i adaptacji zabytkowych obiektów podziemnych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 2, s. 35–43, rys. 8, bibliogr. poz. 8. Zgodnie z powszechnie uznawaną definicją, za zabytek uważa się wytwór działalności człowieka, który jest świadectwem minionych epok i rozwoju cywilizacji. Z biegiem czasu wiele obiektów zlokalizowanych zarówno na powierzchni jak i pod ziemią traci swoje funkcje, na skutek czego albo są likwidowane, albo nadaje się im nowe funkcje użytkowe. W niniejszym artykule przedstawiono przykład podziemnego obiektu, który podlega procesom adaptacyjnym.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!