• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 7-8 (2016)

Wiadomości Górnicze 7-8 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

SZADE A., SZOT M., KRÓLAK M., URBAŃCZYK T.: Wielopoziomowy iskrobezpieczny monitoring obudowy szybów podziemnych zakładów górniczych. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2016, nr 7–8, s. 416–422, rys. 8, bibliogr poz. 8. W artykule opisano system do pomiaru parametrów upodatnienia prowadników i obudowy szybowej realizowany w ramach projektu celowego MNiSzW–GIG–UNIKOL Spółka z o.o. System składa się z przetworników pomiaru upodatnienia zbrojenia szybowego, czujnika kontroli upodatnienia obmurza, odbiornika transmisji i konwertera f/U, linii kablowej zasilania i transmisji danych, zasilacza iskrobezpiecznego, rejestratora cyfrowego. Idea systemu wykonanego w wersji iskrobezpiecznej zakłada automatyczny pomiar szerokości dylatacji na wszystkich prowadnikach danego poziomu oraz względnego przemieszczenia/deformacji między obmurzem nad i pod upodatnieniem.


ŚCIGAŁA R., ŻYŁA B.: Wpływ nachylenia eksploatowanego pokładu na prognozowany rozkład obniżeń na powierzchni. Wiadomości Górnicze 2016, nr 7–8, s. 423–430, tabl. 3, rys. 8, bibliogr. poz. 12. W artykule przedstawiono wpływ dyskretyzacji nachylonego pola eksploatacyjnego na kształt profilu prognozowanej asymptotycznej niecki obniżeniowej. Problem dotyczy sytuacji, kiedy zmienna głębokość elementarnych pól aproksymujących geometrię pola eksploatacyjnego powoduje zaburzenia profilu prognozowanej niecki obniżeniowej. Za pomocą opracowanego w programie Wolfram Mathematica modelu obliczeniowego porównano profile niecek uzyskanych przy założeniu ciągłości pola eksploatacyjnego o stałym nachyleniu oraz niecek uzyskanych przy różnych sposobach podziału tego pola za pomocą dyskretnych elementów złożowych.


JACH D., GZIK K., MIREK A.: Profilaktyka zagrożenia tąpaniami w O/ZG „Rudna”, KGHM Polska Miedź SA. Wiadomości Górnicze 2016, nr 7–8, s. 431–440, tabl. 3, rys. 12, bibliogr. poz. 4. Wznowienie robót eksploatacyjnych w polu XVI/1 po tąpnięciu w kwietniu 2010 roku, wymagało opracowania szczegółowych zasad prowadzenia rozcinki. Eksploatacja w polu XVI/1 wymagała między innymi określenia możliwości przejścia frontem rozcinkowym przez wiązkę wcześniej wykonanych upadowych J-2, J-3, pozostawienia resztki calizny w obrębie strefy występowania dolomitu kawernistego oraz upodatnienia dróg dojazdowych do frontu. Na bazie istniejących wyrobisk przeprowadzono wieloetapową rozcinkę, która pozwoliła na prowadzenie frontu na całej jego długości oraz jednoczesne obniżenie aktywności sejsmicznej.


KALITA M.: Badania przemieszczania pyłu zalegającego w wyrobisku chodnikowym. Wiadomości Górnicze 2016, nr 7–8, s. 441–449, tabl. 4, rys. 14, bibliogr. poz. 8. W wyrobiskach zaliczanych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego istnieje wymóg utrzymywania stref zabezpieczających przed jego przeniesieniem się, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami, strefy zabezpieczające wyrobisk górniczych należy opylać pyłem kamiennym lub zmywać wodą. W ramach projektu „Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu”, prowadzono badania skuteczności przemieszczania (omywania) pyłu zalegającego w wyrobisku, neutralizacji zalegających osadów pyłowych i możliwości przemieszczania ich poza badaną strefę zabezpieczającą z zastosowaniem strumienia aerozolu powietrzno-wodnego.


KUDASIK M., SKOCZYLAS N., MURZYN T., WIERZBICKI M.: Ocena zawartości gazu w rozdrabnianych skałach. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2016, nr 7–8, s. 450–457, rys. 17, bibliogr. poz. 13. Gazy występujące w skałach mogą znajdować w się przestrzeni porów i szczelin jako gazy wolne, a także w postaci związanej sorpcyjnie. Jednym ze sposobów oceny ilości gazu zawartego w skałach jest rozdrobnienie badanego materiału do jak najmniejszej klasy ziarnowej, w celu uwolnienia znajdującego się w nich gazu. W Pracowni Mikromerytyki Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk powstały prototypy nowatorskich urządzeń rozdrabniających do skał.


PIECHA M., WOJTECKI Ł., KONICEK P.: Profilaktyka tąpaniowa w kopalni „Bielszowice”. Wiadomości Górnicze 2016, nr 7–8, s. 458–468, tabl. 3, rys. 8, bibliogr. poz. 9. W kopalni „Bielszowice” zaprojektowano eksploatację pokładu 405/2wg (o grubości do 8,6 m) ścianą 839a. Pokład 405/2wg, zaliczony do III-go stopnia zagrożenia tąpaniami, zalega w tym rejonie na głębokości do około 1020 m. Podczas wcześniejszej eksploatacji tego pokładu w tej części złoża występowały zjawiska dynamiczne. Skuteczna i bezpieczna eksploatacja pokładu 405/2wg ścianą 839a wymagała zaprojektowania odpowiedniej profilaktyki tąpaniowej. Doświadczenia umożliwią kontynuację eksploatacji tego pokładu kolejnymi ścianami aż do głębokości 1200 m (ściana 840).


BARDEL T.: Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowym zakładzie górniczym. Wiadomości Górnicze 2016, nr 7–8, s. 469–474, rys. 5, bibliogr. poz. 19. Problemem stateczności zboczy wyrobisk odkrywkowych jest odnawianie się osuwisk. Przykładem jest osunięcie skarpy wału oddzielającego południowe zbocza wyrobiska złoża iłów mioceńskich „Wola Rzędzińska” od cieku powierzchniowego. Osunięcie powstało na skutek migracji wód z cieku w piaszczystą warstwę występującą pod nasypem i zawodnieniu spągowej części niezagęszczonych nasypów gliniasto-ilastych. Komputerowe modelowanie pozwoliło oszacować wpływ zawodnienia cienkiej warstwy gruntu na parametry wytrzymałościowe gliniasto-ilastego nasypu wału.


DYCZKO A., KOWALCZYK I., MÓL D.: Kontrola parametrów jakościowych węgla uzupełniona wynikami profilowań geologicznych i modelowania złoża w LW „Bogdanka” SA. Wiadomości Górnicze 2016, nr 7–8, s. 475–483, rys. 10, bibliogr. poz. 17. W kopalniach podziemnych węgla kamiennego jednym z podstawowych źródeł występowania skały płonnej w urobku jest zjawisko opadu stropu. Dokładniejsze rozpoznanie przyczyn zwiększonego zanieczyszczenia urobku skałą płonną oraz prognozowanie jego wielkości na etapie planowania eksploatacji może pozwolić na zastosowanie właściwych środków zaradczych, często jeszcze przed uruchomieniem eksploatacji. W artykule przedstawiano sposoby modelowania opadu skał stropowych opracowany przez Zespół Pracowni Pozyskiwania Surowców Mineralnych PAN i LW „Bogdanka” SA.


OSTROWSKI Ł.: Wartość współczynnika MR (modulus ratio) dla skał spągowych o zmiennej wilgotności w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 7–8, s. 484–492, tabl. 5, rys. 5, bibliogr. poz. 17. Moduł sprężystości liniowej jest jednym z głównych parametrów mechanicznych skał. Na podstawie badań laboratoryjnych na podstawie metody wyznaczania modułu sprężystości liniowej zaproponowanej przez Deere’a, wyznaczono współczynnik Modulus Ratio dla skał spągowych wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Wielkości porównano następnie z wartościami współczynników zaproponowanymi przez Deere’a oraz Palmströma i Singha.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!