• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 9 (2016)

Wiadomości Górnicze 9 (2016)
Cena: 33,21 pln

STRESZCZENIA

WIĘCKOL-RYK A., KRZEMIEŃ A., NAWROT Ł., WYGANOWSKA M.: Efektywność stosowania środków ochrony indywidualnej oczu w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 9, s. 498–504, tabl. 3, rys. 2, bibliogr poz. 25. W artykule opisano metodę badań nad oceną efektywności stosowania środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy w kopalniach węgla kamiennego. Dokonano identyfikacji najważniejszych cech ochronno-użytkowych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, którego narzędziem był opracowany kwestionariusz ankietowy. 170 pracowników dołowych z ośmiu kopalń węgla kamiennego wzięło udział w badaniach. Były to osoby zatrudnione na stanowiskach, gdzie wymagane jest ciągłe użytkowanie indywidualnych ochron oczu.


MOTYKA Z.: Systemy metanometrii optoelektronicznej dla górnictwa i środowiska. Wiadomości Górnicze 2016, nr 9, s. 505–511, tabl. 1, rys. 9, bibliogr. poz. 11. W artykule opisano metody metanometrii optoelektronicznej opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa, zaczynając od testów laboratoryjnych w zakresie metanometrii światłowodowej, poprzez oparte na laserach gazowych He-Ne metanomierze do sterowania pracą kotła opalanego metanem oraz systemy metanometrii laserowej do pomiaru emisji ze źródeł rozciągłych, do optoelektronicznych indywidualnych metanomierzy górniczych. Zaproponowano wykorzystanie układu pokrywanych złotem retroreflektorów wnękowych podczerwieni.


LUTYŃSKA S., LUTYŃSKI M.: Potencjał krajowych surowców krytycznych istotnych dla gospodarki Unii Europejskiej. Wiadomości Górnicze 2016, nr 9, s. 512–515, tabl. 3, rys. 2, bibliogr. poz. 7. Problem zasobów surowców krytycznych w Unii Europejskiej jest sprawą priorytetową, gdyż ryzyko zachwiania lub przerwania płynności podaży i dostaw powodujących ich deficyt, może mieć poważne skutki ekonomiczne dla całej gospodarki. Dlatego też istotnym jest – o czym mowa w artykule – aby rozwój nauk górniczych oraz innych dziedzin nauki, takich jak inżynieria chemiczna lub ochrona środowiska, pozwolił na bezpieczną eksploatację zasobów lub też odzysk tych surowców z odpadów lub złóż antropogenicznych. W Polsce można znaleźć zasoby ośmiu z 20 wytypowanych surowców krytycznych.


KĘDZIERSKI P.: Bezpieczne uziemienie w aspekcie bezpieczeństwa elektrostatycznego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 9, s. 516–520, tabl. 2, rys. 5, bibliogr. poz. 9. Każdy materiał, niezależnie od jego właściwości, gdy jest odizolowany, gromadzi ładunki elektryczności statycznej. Stosowanie materiałów antystatycznych ma sens tylko wtedy, gdy umożliwia się im właściwe i bezpieczne odprowadzenie do ziemi zgromadzonego ładunku. W artykule określono warunki, w których stosowanie materiałów jest bezpieczne. Wyrób uznawany jest za niegromadzący ładunków elektrostatycznych, jeżeli ma odpowiednie parametry rezystancyjne w celu rozproszenia ładunku elektrostatycznego i ma uziemienie elektrostatyczne do odprowadzenia zgromadzonego na nim ładunku.


STRZAŁKOWSKI P., KRUCZKOWSKI M.: Modelowanie współczynnika prędkości osiadania w czasie – weryfikacja modelu. Wiadomości Górnicze 2016, nr 9, s. 521–525, tabl. 2, rys. 6, bibliogr. poz. 6. W artykule poddano weryfikacji, na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych, model uwzględniający zmienność współczynnika prędkości osiadania w czasie. Weryfikacja ta została przeprowadzona przy zastosowaniu oprogramowania komputerowego. W pierwszej kolejność poddano identyfikacji wartości parametrów modelu, opierając się na obniżeniu w czasie wybranych punktów. Następnie porównano przebiegi obniżeń obliczonych ze stwierdzonymi pomiarami w kolejnych cyklach.


BOROWSKI M., SZLĄZAK N., SWOLKIEŃ J.: Wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na efektywność ujęcia metanu ze ściany wydobywczej przez system odmetanowania. Wiadomości Górnicze 2016, nr 9, s. 526–533, rys. 8, bibliogr. poz. 12. W artykule przedstawiono stosowane systemy odmetanowania ścian eksploatacyjnych w warunkach dużego zagrożenia metanowego. Sposób odmetanowania oraz powstający system szczelin w wyniku eksploatacji może łączyć chodniki i otwory drenażowe z powietrzem wentylacyjnym. Stan taki może powodować dość istotny wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na ilość ujmowanego metanu i jego stężenie. W artykule przedstawiono przykład wpływu ciśnienia barometrycznego na ujęcie metanu przy jednym ze sposobów odmetanowania.


MATUSZEK J., BYRSKA-BIENIAS K.: Możliwości zastosowania udoskonalonej ergonomicznej metody termoformowania w górnictwie. Wiadomości Górnicze 2016, nr 9, s. 534–540, tabl., 3, rys. 2, bibliogr. poz. 4. W artykule przedstawiono postępowanie zmierzające do wyłonienia właściwej kolejności wdrożenia rozważanych wariantów poprawy warunków pracy na wybranym przykładowym stanowisku roboczym. Przedstawiono przyjęte kryteria, wprowadzono ograniczenia związane z określaniem różnych wariantów rozwiązań. Dokonano określenia obszaru rozwiązań optymalnych w sensie Pareto z wykorzystaniem metody Yagera. Zaproponowana metoda może być zastosowana przy ocenie ergonomii stanowisk pracy w górnictwie.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!