• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 1-2 (2016)

Karbo 1-2 (2016)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

SZAFRANIEC K., SZESZKO T.: Węgiel brunatny jako składnik mieszanek do produkcji koksu opałowego. Słowa kluczowe: węgiel brunatny, koks opałowy, właściwości koksotwórcze, uzysk koksu Stosowanie do koksowania węgla brunatnego zaprzecza idei tego procesu ze względu na parametry koksotwórcze węgla. Jednakże jego szeroka dostępność i niska cena, a jednocześnie możliwość zapewnienia parametrów jakościowych koksu opałowego oraz potencjalny wzrost uzysku produktów węglopochodnych uzasadnia przeprowadzenie prób koksowania mieszanek wsadowych z dodatkiem węgla brunatnego. W celu stwierdzenia realnych możliwości komponowania mieszanek do produkcji koksu opałowego z dodatkiem węgla brunatnego przeprowadzono próby komorowe takich mieszanek. Jak wynika z danych literaturowych uzyskanie zadowalających parametrów koksu opałowego pod względem wytrzymałości i reakcyjności jest możliwe przy dodatku węgla brunatnego w ilości nie przekraczającej 15 % we wsadzie węglowym. Do analizy zastosowano jedynie dwa wsady węglowe: a) 100 % węgla gazowo-koksowego w typie 34 z kopalni JSW S.A. i b) 85 % węgla gazowo-koksowego w typie 34 i 15 % węgla brunatnego. W publikacji dokonano oceny przydatności użytkowej koksu wyprodukowanego z przedmiotowych wsadów węglowych porównując ich parametry mechaniczne i fizykochemiczne, wartość opałową, parametry CRI i CSR oraz temperaturę zapłonu. Na podstawie przeprowadzonych prób przemysłowych określono rzeczywiste uzyski koksu z badanych mieszanek oraz uzyski produktów koksowania w instalacji Karbotest. Ponadto dokonano uproszczonego porównania opłacalności stosowania mieszanki wsadowej z udziałem węgla brunatnego.


GRZYB T., JANKOWSKI R.: Zastosowanie nowoczesnych systemów transportu pyłu na przykładzie Koksowni Przyjaźń należącej do grupy JSW KOKS SA. Słowa kluczowe: instalacja suchego chłodzenia koksu, transport podciśnieniowy, podajnik komorowy, pompa zbiornikowa, wentylator odciągowy, elektrofiltr Przedstawiono nowe systemy transportu pyłu koksowego oraz korzyści płynące z ich zastosowania na podstawie instalacji zastosowanych w Koksowni Przyjaźń grupy JSW KOKS SA. Instalacje transportu pyłu koksowego stanowią integralną część instalacji i urządzeń procesu wypychania koksu, procesu suchego chłodzenia koksu i jego sortowania. Oprócz funkcji zapewniających cele ekologiczne i środowiska pracy są również – jak w przypadku procesu suchego chłodzenia – gwarantem bezawaryjnej pracy instalacji produkcyjnych. W chwili obecnej Koksownia Przyjaźń jest na etapie sukcesywnej modernizacji poszczególnych instalacji transportowych. W miejsce starszych instalacji wprowadzane są rozwiązania prostsze i bardziej efektywne. Zastosowanie nowszych rozwiązań prowadzi do osiągnięcia wymiernych efektów finansowych, energetycznych i ekologicznych. Wykazano, że instalacje te posiadają bardzo szybką stopę zwrotu. W wyniku zastosowanych rozwiązań pył koksowy stanowi istotny produkt w całej gamie produktów Koksowni Przyjaźń w ilości ok. 5 000 t/miesiąc.


LISIECKA E., PASSIA H.: Badanie możliwości transmisji promieniowania temperaturowego, emitowanego w procesie podziemnego zgazowania węgla, przez podzespoły optyczne optoelektronicznego systemu do pomiaru wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: bezkontaktowy pomiar temperatury, podziemne zgazowanie węgla, promieniowanie temperaturowe, optoelektroniczny system pomiarowy Temperatura jest bardzo istotnym parametrem procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW), warunkującym jego przebieg – również pod kątem bezpieczeństwa - oraz skład otrzymywanego gazu procesowego. Specyficzne środowisko pomiarowe jakie stanowi reaktor PZW utrudnia, a niekiedy praktycznie uniemożliwia, pomiar (metodami kontaktowymi) temperatury w jego wnętrzu. Dlatego stosowane do tej pory urządzenia termometryczne, nie spełniają w pełni wymogów procesu. Konieczne jest zatem, opracowanie nowych metod i urządzeń dopasowanych do warunków w jakich przebiega proces PZW tj. ciągłego pomiaru wysokiej temperatury (do ok. 2300 K), in situ, w obecności gazów palnych i wybuchowych (także w warunkach kopalnianych). Pociąga to za sobą konieczność przestrzegania wymogów dyrektywy ATEX w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. W artykule przedstawiono możliwość realizacji bezkontaktowego pomiaru temperatury w procesie podziemnego zgazowania węgla, zarówno w reaktorze in-situ jak i ex-situ. Podstawą działania bezkontaktowych urządzeń termometrycznych jest prawo Plancka oraz prawo przesunięć Wiena. Prawa te opisują ilość promieniowania elektromagnetycznego emitowanego ze źródła termicznego w funkcji temperatury, a w przypadku prawa Plancka, także długości fali (lub alternatywne częstotliwości). Opracowany system do pomiaru wysokiej temperatury w procesie PZW, wymagał zaprojektowania i wykonania niezbędnych podzespołów optycznych i mechanicznych oraz przeprowadzenia testów zdolności transmisyjnych zaprojektowanych elementów w reaktorze in-situ i ex-situ. Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły możliwość przesyłania promieniowania temperaturowego przez zaprojektowane podzespoły optyczne, do detektora w urządzeniu pomiarowym, w postaci wymaganej do dalszego przetwarzania (sygnał optyczny). Umożliwi to bezkontaktowy pomiar wysokiej temperatury (do ok. 2300 K) w trakcie procesu podziemnego zgazowania węgla, wykorzystując opracowany (autorski) optoelektroniczny system pomiarowy, zintegrowany ze skanującym spektrometrem VIS-NIR oraz autorskim algorytmem wyznaczania wysokich temperatury.


GUZY J., RÓG L., KIEŁCZEWSKI R.: Pomiar zawartości siarki tioeterowej i tiofenowej w węglach brunatnych z zastosowaniem półautomatycznego analizatora. Słowa kluczowe: siarka organiczna w węglu, tiofeny, tioetery, jakość węgla Węgiel brunatny jest coraz częściej wykorzystywany do różnych procesów, w tym szeroko propagowanych i rozwijanych czystych technologii węglowych. Znajomość form siarki organicznej w węglach brunatnych jest bardzo ważna ze względu na konieczność stosowania w różnych procesach technologicznych odmiennych metod odsiarczania produktów termicznego przekształcenia węgla brunatnego. Ilość siarki tioeterowej i tiofenowej w węglu brunatnym wpływa na zanieczyszczenie produktu procesu, może działać spowalniająco lub jako inhibitor reakcji konwersji węgla brunatnego do produktu energetycznego. Celem badań było opracowanie metody jodometrycznego pomiaru siarki tioeterowej i tiofenowej z zastosowaniem półautomatycznego analizatora. Wyniki przedmiotowych badań wskazują na możliwość zastosowania opracowanej metody pomiaru do badania węgli brunatnych o szerokim zakresie zawartości siarki organicznej (Sod w granicach do 0,09 do 1,40 %), w których zawartość siarki tioeterowej i tiofenowej jest wyznaczona z precyzją równą lub większą ± 0,028 %. Metoda pomiaru siarki tioeterowej  tiofenowej w węglach brunatnych jest przydatnym narzędziem analitycznym badań jakościowych węgli brunatnych. Dodatkowym atutem jest prosty pomiar siarki tioeterowej i tiofenowej, jak i brak konieczności stosowania drogiej aparatury pomiarowej.


MIROSHNICHENKO D., KAFTAN Y., DESNA N., SYTNIK A.: Zmiana ciśnienia rozprężania średniego stopnia metamorfizmu węgla w trakcie utleniania. Słowa kluczowe: węgiel, utlenianie, ciśnienia rozprężania Doświadczenia wykazują, że utlenianie węgla kamiennego z kopalni Zasyadko w temperaturze 60°C w warunkach laboratoryjnych zwiększa ciśnienie rozprężania od 5,2 do 30,0 kPa przez 28,3 dni. Utlenianie zachodzi w kilku etapach, jak już wykazano dla ukraińskich i importowanych węgli o różnych etapach metamorfizmu podczas utleniania w laboratorium oraz w badaniach przemysłowych w innych temperaturach. Stała szybkość w początkowym etapie utleniania wynosi 0,4095 ∙ 10-4 min-1 w temperaturze 60°C. Nasycenie węgla o średnim stopniu metamorfizmu tlenem w trakcie utleniania zwiększa lepkość uplastycznionej masy węgla, która się tworzy i zwiększa ilość produktów gazowych i parowych. Ostatecznie, prowadzi to do wzrostu ciśnienia rozprężania w trakcie utleniania węgla.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!