• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2016)

Wiadomości Górnicze 11 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

ROTKEGEL M.: Nowy typoszereg odrzwi łukowo-prostych. Wiadomości Górnicze 2016, nr 11, s. 604–611, tabl. 2, rys. 8, bibliogr poz. 24. W artykule zaprezentowano nowy typoszereg odrzwi obudowy łukowo--prostej (spłaszczonej). Typoszereg powstał na bazie 17 różnej wielkości łuków, każdy o dwóch krzywiznach. Dzięki odpowiedniej geometrii możliwe jest łączenie ze sobą łuków o różnej wielkości. Pozwala to uzyskać 289 wariantów wymiarowych odrzwi. Zastosowanie ciężkich kształtowników (V29, V32 i V36), walcowanych ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych, pomimo spłaszczonego kształtu odrzwi, pozwala na osiągnięcie stosunkowo wysokich parametrów podpornościowych, co potwierdzają przytoczone wyniki badań laboratoryjnych.


MARTYKA J.: Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami. Wiadomości Górnicze 2016, nr 11, s. 613–621, tabl. 3, rys. 3, bibliogr. poz. 17. W artykule przedstawiono opinię osób dozoru ruchu dotyczącą: trafności doboru tematów szkoleń okresowych bhp, przydatności treści przekazywanych w ramach poszczególnych tematów oraz adekwatności stosowanych metod i technik szkoleniowych. Zebrane informacje stanowiły podstawę opracowania ogólnych założeń, ukierunkowanych na zmianę dotychczasowej formuły wspomnianych szkoleń. Tłem prezentowanego problemu są – podkreślające jego wagę – wyniki samooceny kompetencji zawodowych osób dozoru ruchu oraz rezultaty oceny wpływu poszczególnych podkategorii kompetencji na stan bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.


TKOCZ R.: Ochrona słuchu pracowników dołowych kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 11, s. 622–629, tabl. 7, rys. 4, bibliogr. poz. 15. W artykule dotyczy ubytku słuchu wśród górników w aspekcie nie tylko uznania choroby zawodowej, lecz o ubytku słuchu na poziomie niższym, jednakże  powodującym utrudnienie funkcjonowania społecznego w wieku emerytalnym przy ubytku słuchu około 30 dB i więcej. Badania pozwoliły wyciągnąć wnioski, że można zmniejszyć problem dotyczący ubytku słuchu, poprzez prawidłowe działania wynikające z właściwego programu profilaktyki w zakresie ochrony słuchu i permanentnego uświadamiania skutków niedoceniania tych działań zarówno u pracowników narażonych na ponadnormatywny hałas, jak i u osób kierujących pracownikami (kierownictwa i dozoru ruchu), służby bhp, społecznych inspektorów pracy i służby medycyny pracy.


KRZEMIEŃ K., KRAUSE E., KRZEMIEŃ A.: Jakościowa ocena ryzyka metanowego. Wiadomości Górnicze 2016, nr 11, s. 631–640, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 22. W artykule opisano badania kształtowania się stanów ryzyka metanowego z zastosowaniem procedur systemowo-ekspertowej metody oceny jakościowej ryzyka zapłonu i wybuchu metanu (RMQE-IM). Badania przeprowadzono w siedmiu kopalniach węgla kamiennego dla 19 rejonów eksploatacji ścianowej. W ramach badań dokonano identyfikacji i klasyfikacji czynników ryzyka metanowego, usystematyzowanych w cztery grupy. Badania w kopalniach przeprowadzono metodą sondażowo-ekspertową, uczestniczyło 190 ekspertów.


GRODZICKA A. SZLĄZAK J., GRZĄDZIEL A.: Akcje ratownicze z udziałem zastępów specjalistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu z użyciem odpowiedniego sprzętu. Wiadomości Górnicze 2016, nr 11, s. 641–646, rys. 9, bibliogr. poz. 3. W artykule scharakteryzowano specjalistyczne pogotowia funkcjonujące w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego zastępu do prac w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu. Przedstawiono analizę akcji ratowniczych za okres ostatnich siedmiu lat, uwzględniając sprzęt ratowniczy niezbędny do pozytywnego ukończenia akcji ratowniczej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!