• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2017)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

OLSZEWSKI J., FIUTKA L., RATUSZNY K., MARCHEWKA A., KAMIŃSKI P.: Systemy transportu w wyrobisku pionowym z zastosowaniem urządzeń transportowych specjalnych – urządzeń dźwignicowych oraz platform szybowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 1, s. 1–15, tabl. 3, rys. 19, bibliogr. 13 W referacie przedstawiono nowatorskie rozwiązania obejmujące transport osób i materiałów oraz możliwości zastosowania platform szybowych do prac w wyrobisku pionowym – szybie. Istotą zagadnienia jest zastosowanie urządzeń transportowych specjalnych – urządzeń dźwignicowych, pozwalających na realizację układu transportu i prac szybowych. Dokonano oceny innowacyjności stosowanych rozwiązań oraz przeprowadzono analizę porównawczą nowatorskiego układu transportu z układami transportu realizowanymi przez górnicze wyciągi szybowe (GWSZ). Określono uwarunkowania prawne dla funkcjonowania urządzeń transportowych specjalnych – urządzeń dźwignicowych. Przedstawione rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia energochłonności procesu, poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi.


JENDRYŚ M., KLETA H., WOJTUSIAK A.: Wzmocnienie  obudowy betonowej szybu jako realna możliwość ograniczenia zagrożenia wodnego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 1, s. 16–19, rys. 5, bibliogr. 5 W artykule omówiono możliwe sposoby poprawy stanu technicznego obudowy szybowej i warunków pracy obudowy w warunkach zagrożenia ze strony słabych zawodnionych warstw górotworu w świetle efektywności tych sposobów. Proces starzenia się materiałów obudowy często przyspieszony wyciekami agresywnych wód, coraz częściej powoduje konieczność napraw obmurza szybowego, a wykorzystywane procedury obliczeniowe oparte są głównie na dotychczasowych zasadach projektowania obudów nowych szybów. Z tych względów w artykule sformułowano podstawowe zasady projektowania sposobów wzmacniania obudowy betonowej ograniczającej zagrożenie wodne dla szybu.


FABICH S., NITEK D., RAJCZAKOWSKA M., WALIGÓRA A.: Optymalizacja metod rozpoznania masywu skalnego w profilu wyrobiska udostępniającego w warunkach zalegania złóż rud miedzi. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 1, s. 20–27, rys. 6, bibliogr. 14 W artykule dokonano usystematyzowania ogółu czynności dotyczących pozyskiwania informacji o budowie geologicznej górotworu wraz z procedurą wyznaczania parametrów geomechanicznych, w zależności od stosowanej metodologii projektowania. W wyniku przeprowadzonych analiz, zaproponowano metodykę postępowania w postaci algorytmów działań ułatwiających charakterystykę masywu skalnego będącą podstawą do stworzenia najbardziej optymalnego modelu obliczeniowego. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki projektu I-MORE, finansowanego w ramach projektu CuBR przez NCBiR oraz KGHM Polska Miedź SA.


FABICH S., ŚWITOŃ S., CHOJNACKI W., RUTKOWSKI T.: Ocena możliwości optymalizacji technologii głębienia szybów w polskich kopalniach rud miedzi. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 1, s. 28–36, rys. 6, bibliog. 6 Głównym celem - uruchomionego w 2015 r. – projektu o kryptonimie I-MORE, współfinansowanego ze środków NCBiR oraz KGHM Polska Miedź S.A., jest opracowanie innowacyjnej metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi, której efektem byłoby maksymalne skrócenie czasu wykonania wyrobiska udostępniającego – w przypadku szybu o głębokości 1250 m ze strefą mrożoną 650 m z pięciu docelowo do około 3 lat. W niniejszym referacie zaprezentowano wyniki Zadania 1 tego projektu, którego podstawowym celem była analiza wszystkich elementów technologicznych występujących na ścieżce krytycznej obecnie stosowanej technologii wraz z oceną możliwości oraz skutków ich optymalizacji, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa realizowanych w szybie prac.


CHOMAŃSKI B., WOWRA D., MIESZCZAK M., KAMIŃSKI P., RYSZKA A., PAWELEC D.: Wymiana konstrukcji zbiornika odmiarowego węgla. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 1, s. 37–42, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. 4 W artykule przedstawiono problematykę wymiany konstrukcji zbiornika odmiarowego węgla przy szybie III na poz. 830. Brak odpowiedniej dokumentacji oraz ciasna zabudowa były powodem, dla którego zdecydowano się na nietypowe podejście do inwestycji. Po dokonanych pomiarach za pomocą skanowania laserowego i wykonaniu modelu technologią wydruku 3D, zdecydowano się na zmianę kinematyki układu dźwigniowego w celu poprawienia przepustowości zbiornika. W pracy wymieniono zalety, jakie niosą za sobą nowoczesne technologie wykorzystywane w projektowaniu infrastruktury dla górnictwa podziemnego.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!