• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 1 (2017)

Wiadomości Górnicze 1 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

RAJWA S., MASNY W., WRANA A.: Kompleksowa metoda doboru obudowy zmechanizowanej w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Wiadomości Górnicze 2017, nr 1, s. 2–7, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 20. Eksploatacja węgla kamiennego w rejonach występowania zjawisk dynamicznych wymaga uwzględnienia w projektowaniu obudowy wyrobisk, zarówno korytarzowych jak i ścianowych, oprócz obciążenia statycznego, także obciążenia dynamicznego. W artykule przeanalizowano możliwość oceny upodatnienia sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie oceny poprawności jej doboru do warunków geologiczno-górniczych. Podano, zgodnie z aktualną wiedzą, kompleksową metodę postępowania celem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatowanego wyrobiska chronionego zmechanizowaną obudową ścianową, w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu.


ROTKEGEL M.: Program komputerowy wspomagający dobór obudowy typu ŁPS. Wiadomości Górnicze 2017, nr 1, s. 8–12, rys. 5, bibliogr. poz. 11. W artykule przybliżono konstrukcję odrzwi typu ŁPS, prezentowaną szczegółowo w numerze Wiadomości Górniczych nr 11/2016 oraz program wspomagający dobór obudowy z tych odrzwi. Program, opracowany w języku programowania DELPHI, umożliwia zaprojektowanie odrzwi przez łączenie ze sobą dowolnych łuków z typoszeregu. Do każdej wybranej przez użytkownika kombinacji połączenia łuków ociosowych ze stropnicowymi program wylicza podstawowe parametry geometryczne odrzwi, generuje ich kształt zapisany w postaci rysunków wektorowych i rastrowych oraz ich parametry podpornościowe.


SZURGACZ D.: Bezpieczeństwo zmechanizowanej obudowy ścianowej w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Wiadomości Górnicze 2017, nr 1, s. 13–21, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 28. Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek”, wykorzystując doświadczenia własne oraz doświadczenia specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa, przeprowadziła przedstawioną w niniejszym artykule istotną analizę mającą wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy zarówno ludzi jak i maszyn w szczególnie trudnych warunkach geologiczno-górniczych. Głównym celem było określenie poprawności doboru zmechanizowanej obudowy do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu, co zostało pozytywnie potwierdzone w trakcie eksploatacji.


DRZEWIECKI J., MYSZKOWSKI J., PIERNIKARCZYK A.: Aktywna profilaktyka tąpaniowa z zastosowaniem urządzenia do wykonania zespołu szczelin zarodnikowych. Wiadomości Górnicze 2017, nr 1, s. 22–28, rys. 8, bibliogr. poz. 10. Ponad dwadzieścia lat temu, jako metoda aktywnej profilaktyki tąpaniowej, opracowana została metoda ukierunkowanego szczelinowania skał. Pozytywne efekty jej stosowania oraz wyniki badań nad poprawą efektywności tej metody (z możliwością wykonania dowolnej liczby szczelin zarodnikowych w jednym otworze wiertniczym) spowodowały, że w ramach działań aktywnej profilaktyki tąpaniowej zaproponowano w rejonie ściany 24 w partii W-2 Ruch „Jas-Mos” zastosowanie tej metody.


GIL S., PELON G., KACZMARCZYK A.: Analiza statystyczna wypadków śmiertelnych i ciężkich w górnictwie węgla kamiennego na podstawie zdarzeń w latach 2002–2015. Wiadomości Górnicze 2017, nr 1, s. 29–35, tabl. 3, rys. 5, bibliogr. poz. 18. W artykule przedstawiono fenomenologiczne wprowadzenie do metody przewidywania liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich w górnictwie węgla kamiennego na podstawie analizy statystycznej zdarzeń. Przeprowadzono analizę wskaźnikową częstości wypadków śmiertelnych i ciężkich w odniesieniu do jednego mln ton wydobycia węgla oraz tysiąca zatrudnionych. Oszacowano wskaźnik ciężkości wypadków śmiertelnych i ciężkich w odniesieniu do jednego tysiąca wypadków ogółem. Wykonano analizę wskaźników wypadków za pomocą statystyki opisowej i wyznaczono wartości ich prawdopodobieństwa na podstawie histogramów.


GLISZCZYŃSKI G.: Spółki surowcowe na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Wiadomości Górnicze 2017, nr 1, s. 36–47, tabl. 8, rys. 8, bibliogr. poz. 17. W artykule przedstawiono wybrane informacje o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Scharakteryzowano strukturę i podmioty giełdowego rynku surowcowego. Dokonano syntetycznej analizy ekonomiczno-rynkowej spółek notowanych na tym rynku w zakresie kształtowania się indeksu WIG-surowce, cen akcji i czynników je kształtujących oraz wybranych wskaźników wyceny porównawczej spółek. Oceniono rentowność inwestowania w akcje spółek surowcowych. Sformułowano wnioski z analiz.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!