• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 2 (2017)

Wiadomości Górnicze 2 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

SKRZYPCZAK I., KOKOSZKA W., ZIENTEK D., KOGUT J.: Geodezyjny pomiar wskaźników deformacji i ryzyko uszkodzenia obiektów budowlanych na terenach górniczych. Wiadomości Górnicze 2017, nr 2, s. 72–82, tabl. 3, rys. 5, bibliogr. poz. 32. Pomiary geodezyjne mogą stanowić bazę danych do oceny bezpieczeństwa, jak i szacowania zagrożenia czy ryzyka uszkodzenia obiektów posadowionych na terenach górniczych. Jako przykład realizowanych pomiarów metodami geodezyjnymi na terenie górniczym przedstawiono obszar kopalni „Piast” w Bieruniu Starym, natomiast jako miarę uszkodzenia obiektu budowlanego, prawdopodobieństwo obliczone na postawie „modelu logitowego”. Do oceny ryzyka związanego z uszkodzeniami obiektów budowlanych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej opracowano autorską matrycę ryzyka.


PILECKA E., SZERMER-ZAUCHA R.: Uwzględnienie konstrukcji budynku przy szacowaniu szkód górniczych z wykorzystaniem doświadczeń makrosejsmicznej skali EMS-98. Wiadomości Górnicze 2017, nr 2, s. 83–89, tabl. 3, rys. 1, bibliogr. poz. 20. Do oceny oddziaływania wstrząsów indukowanych działalnością górniczą na obiekty budowlane i ludzi stosuje się w Polsce różne skale np. Górniczą Skalę Intensywności – GSI. W niniejszym artykule przytoczono przykład klas wrażliwości sejsmicznej budynków według Europejskiej Skali Makrosejsmicznej 1998 (EMS-98). Dalsze prace nad skalami opisującymi szkody górnicze powinny uwzględniać także konstrukcję budynku ulegającemu zniszczeniu. Pomocne może być skorzystanie z wzorców zawartych w makrosejsmicznej skali EMS-98.


PILECKA E., SZWARKOWSKI D.: Wpływ warstwy odpadów powęglowych na stateczność nasypu kolejowego. Wiadomości Górnicze 2017, nr 2, s. 90–97, tabl. 4, rys. 8, bibliogr. poz. 10. Wzrost inwestycji infrastrukturalnych na kolei oraz perspektywa finansowa na lata 2014–2020 z Europejskiego Funduszu Spójności, stwarza szanse rozwoju kolei na terenie Polski. Zasadne wydaje się wykorzystanie odpadów powęglowych w modernizowane nasypy kolejowe. W artykule przedstawiono wpływ warstwy odpadów powęglowych na stateczność nasypu kolejowego. Analizie numerycznej poddano nasyp na Centralnej Magistrali Kolejowej. Analizę wykonano z wykorzystaniem programu opartego na metodzie elementów skończonych.


PUDEŁKO A.: Materia organiczna jako warunek uzyskania gleby z nadkładu zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego KWB „Bełchatów”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 2, s. 98–106, tabl. 7, rys. 3, bibliogr. poz. 11. W artykule na podstawie badań laboratoryjnych opisano zawartość substancji organicznych i ich skład frakcyjny w glebie industrioziemnej różniącej się pod względem uziarnienia. Próbki do badań pobrano ze zwałowiska zewnętrznego zrekultywowanego w kierunku leśnym KWB „Bełchatów”. Zawartość węgla  w materii organicznej oraz w poszczególnych jej frakcjach oznaczono za pomocą metody Tiurina. Oznaczono również odczyn i przewodność elektrolityczną właściwą (PEW) utworów. Wyniki badań wykazały m.in., iż huminy są głównym źródłem węgla organicznego wszystkich swoistych substancji próchnicznych i stanowią około 80 %.


GRZEBYK W, PIASECKI P., STOLECKI L.: Deformacja wyrobiska górniczego poddanego wpływom eksploatacyjnym. Wiadomości Górnicze 2017, nr 2, s. 107–111, rys. 6, bibliogr poz. 9. W artykule zaprezentowano eksperymentalne rezultaty wykorzystania inklinometrycznej metody pomiarowej do śledzenia  deformacji wyrobiska górniczego, poddanego narastającym wpływom ciśnienia eksploatacyjnego. Wykazano, że w konkretnych warunkach geologiczno- -górniczych wybranego pola eksploatacyjnego jednej z kopalń rud miedzi LGOM, o stabilności wyrobiska decyduje głównie reakcja skał piaskowcowych budujących złoże, przy czym, pionowa konwergencja wyrobiska jest bardzo dokładnie skorelowana z deformacją spągu.


ROTKEGEL M., SZOT Ł., SOBCZAK D.: Ograniczenie ryzyka utraty stateczności obudowy w wyrobiskach elektrowni szczytowo-pompowej „Młoty”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 2, s. 112–119, tabl. 3, rys. 13, bibliogr. poz. 13. W artykule przedstawiono przebieg i wyniki analizy ryzyka zawodowego związanego z użytkowaniem wyrobisk elektrowni szczytowo-pompowej „Młoty”. W wyniku tej analizy wyłączono z ruchu większość wyrobisk. Dostęp ograniczono do części sztolni udostępniającej, prowadzącej do pompowni. Jednocześnie do zmniejszenia zagrożenia zaprojektowano wzmocnienia obudowy na tym odcinku. Kluczowym zagadnieniem jest zabezpieczenie pozostałych wyrobisk przed dostępem osób postronnych, przede wszystkim tzw. grup eksploracyjnych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!