• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 4 (2017)

Wiadomości Górnicze 4 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

KIJANKA D., KUCHTA T., BERNATEK M.: Zaawansowane narzędzia informatyczne do planowania robót górniczych oraz ich wpływ na przygotowywanie strategii Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2017, nr 4, s. 170-177, rys. 11, bibliogr. poz. 7. Ogłoszona strategia rozwoju LW „Bogdanka” SA, do 2025 roku (z perspektywą do 2030 roku), pokazuje długoterminowy plan rozwoju kopalni na podstawie rozwoju organicznego, gwarantujący niezawodność dostaw surowca do produkcji energii. Jednym z wyszczególnionych w strategii inicjatyw innowacyjnych jest kontynuacja programu „Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań”. Działania w tym zakresie obejmują dalszy rozwój systemu zarządzania gospodarką złoża oraz informatyzację i automatyzację ciągu produkcyjnego w kopalni. W artykule przedstawiono wdrożone w LW „Bogdanka” zaawansowane narzędzia informatyczne do obsługi modelu geologicznego złoża, a zwłaszcza systemu harmonogramowania robót górniczych. Opisany został również proces strategicznego planowania produkcji oraz jego wpływ na opracowywanie pozostałych elementów strategii korporacyjnej.


ŁAPUSZEK B., SZYNDLER J., KAMIŃSKI P.: Wykonanie wlotu podszybia szybu „Janina VI” na poziomie 800. Wiadomości Górnicze 2017, nr 4, s. 178-183, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono realizację Strategicznego Projektu Inwestycyjnego: Budowa poziomu 800 w Zakładzie Górniczym „Janina”. Jednym z kluczowych zadań tego projektu było pogłębienie szybu „Janina VI” o 300 m do głębokości 823 m oraz wykonanie dwustronnego wlotu podszybia szybu „Janina VI” na poz. 800. Wybór usytuowania wlotu podszybia był niezwykle trudny ze względu na niekorzystne parametry górnicze górotworu w optymalnym przedziale głębokości. Zasadnicza część wlotu wykonywana była w piaskowcu średnioziarnistym, spękanym i rozsypliwym o wytrzymałości na ściskanie 16,5 MPa. Dodatkowym utrudnieniem był dopływ wody z warstw wodonośnych do dna szybu oraz rozmakanie lepiszcza piaskowca, jego wypłukiwanie i dezintegracja. Warunki geologiczno-górnicze w miejscu wykonywania dwustronnego wlotu podszybia wymogły konieczność zaprojektowania obudowy odpornej na tak trudne warunki oraz opracowanie odpowiedniej technologii umożliwiającej wykonanie robót górniczych w sposób jak najbardziej bezpieczny.


TRENCZEK S.: Zagrożenia naturalne w rejonach ścian wydobywczych w kontekście restrukturyzującego się polskiego górnictwa. Wiadomości Górnicze 2017, nr 4, s. 184-192, tabl. 6, bibliogr. 13. W artykule przypomniano potencjalne skutki wzajemnego oddziaływania zagrożeń tworzących zagrożenia skojarzone, tj. zagrożeń tąpaniami, metanowe, pożarowe, klimatyczne oraz wybuchem pyłu węglowego, na poziom bezpieczeństwa w rejonach ścian wydobywczych. Następnie pokazano zmiany struktury polskiego górnictwa od początku okresu przemian ustrojowo-społecznych, co pozwala na pełniejsze odniesienie się do zmian poziomu zagrożeń. Pokazano zmiany zaistniałe w latach 2006-2015, m.in. w zakresie średniorocznego wydobycia węgla kamiennego z ruchu zakładu górniczego, średniorocznej liczby ścian wydobywczych. Scharakteryzowano również poziomy poszczególnych zagrożeń skojarzonych za lata 2006-2015. Zagrożenie tąpaniami rozpatrzono pod kątem aktywności sejsmicznej oraz zaistniałych wstrząsów i tąpnięć. Zagrożenie metanowe omówiono pod kątem zdarzeń z udziałem metanu w rejonach ścian. Także zagrożenie pożarami endogenicznymi omówiono pod kątem zaistniałych pożarów endogenicznych z uwzględnieniem grupy skłonności węgla do samozapalenia. Z kolei zagrożenie klimatyczne scharakteryzowano pod kątem zmieniającej się liczby wyrobisk z temperaturą wymuszającą stosowanie skróconego czasu pracy, a zagrożenie wybuchem pyłu węglowego pod kątem stosowanych zabezpieczeń dla jego zwalczania. W podsumowaniu podkreślono znaczący wzrost poziomu zagrożeń metanowego, klimatycznego i pożarowego, co przyczynia do wzrostu poziomu zagrożeń skojarzonych.


MODRZIK M., BUDZYŃSKI P., FICEK P., CABAN P.: Zastosowanie odrzwi łukowych wzmocnionych o ograniczonej podatności ŁPOCW w PGG sp. z o.o. KWK „Piast-Ziemowit” Ruch „Ziemowit”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 1, s. 193-199, tabl. 6, rys. 9, bibliogr. 12. Mając na uwadze poprawę efektywności robót związanych z utrzymaniem chodników w jednostronnym otoczeniu zrobów, w odniesieniu do tradycyjnej obudowy wykonanej na bazie odrzwi łukowo-podatnych typu ŁP wg PN-G-15000/-01, w Ruchu „Ziemowit” podjęto decyzję o zastosowaniu nowej konstrukcji odrzwi, lepiej dostosowanej do warunków geologiczno-górniczych panujących w kopalni. W artykule zaprezentowano nową konstrukcję odrzwi łukowych wzmocnionych o ograniczonej podatności oznaczone skrótem ŁPOCW, produkcji Huty Łabędy. Konstrukcja odrzwi została opracowana we współpracy Huty Łabędy, kopalni „Piast-Ziemowit” Ruch „Ziemowit” i Głównego Instytutu Górnictwa.


ŚLUSARZ A.: Chłodnica modułowa – niskooporowa. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2017, nr 4, s. 200-206, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. 4. W artykule przedstawiono nowatorską konstrukcję chłodnicy modułowej – niskooporowej. Chłodnice te mogą współpracować z dedykowanymi wentylatorami powietrza, można je również wpiąć bezpośrednio w lutniociąg. Ze względu na wzmocnioną konstrukcję, wymienniki ciepła są odporne na duże napory powietrza, jakie występują w lutniociągu. Nowatorska konstrukcja chłodnicy polega na zastosowaniu wymiennika ciepła składającego się z kilku rozłącznych paneli chłodniczych. Panele te są ze sobą połączone za pomocą kolektorów zbiorczych, które są w łatwy sposób demontowalne. Dodatkowo dzięki opracowaniu specjalnej geometrii wkładu wymiennik ciepła dla nominalnego przepływu powietrza wykazuje opory powietrza poniżej 400 Pa. Chłodnica została poddana testom, podczas których można było obserwować, jak wygląda eksploatacja w trudnych warunkach kopalnianych, gdzie oprócz wysokiej temperatury występują: duże zapylenie i zanieczyszczenia wody, powietrza oraz środowisko korozyjne. Parametry techniczne chłodnic powietrza typu CPW zostały zweryfikowane i urządzenia te mogą być również dostosowane do pracy w nietypowych aplikacjach.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!