• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 5 (2017)

Wiadomości Górnicze 5 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

BURCHART-KOROL D., FUGIEL A.: Ocena środowiskowa modelowych układów produkcji ciepła z podziemnego zgazowania węgla na podstawie metody ILCD. Wiadomości Górnicze 2017, nr 5, s. 222–228, tabl. 6, rys. 4, bibliogr. poz. 20. W artykule przedstawiono wyniki środowiskowej oceny cyklu życia modelowych układów produkcji ciepła z podziemnego zgazowania węgla kamiennego. W Polsce węgiel jest podstawowym źródłem energii elektrycznej i ciepła, dlatego istotne jest poszukiwanie alternatywnych sposobów wytwarzania energii. W artykule przedstawiono wyniki oceny obciążeń środowiskowych związanych z podziemnym zgazowaniem węgla kamiennego z zastosowaniem oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment). Pokazano wyniki analizy porównawczej LCA dla dwóch wariantów produkcji ciepła, które różniły się czynnikiem zgazowującym. Przeprowadzono środowiskową ocenę cyklu życia dla wariantu zgazowania powietrzem oraz tlenem. Analizy wykonano metodą ILCD Midpoint (The International Reference Life Cycle Data System), która jest rekomendowana przez Komisję Europejską do obliczania śladu środowiskowego, gdyż jest uznana jako reprezentatywna dla warunków europejskich. LCA wykonano na podstawie normy ISO 14040 z zastosowaniem oprogramowania SimaPro 8.2.3.0 z bazą danych Ecoinvent 3.2. W analizach LCA uwzględniono węgiel kamienny z polskiej kopalni oraz gaz procesowy uzyskany w instalacjach doświadczalnych w Głównym Instytucie Górnictwa. Celem niniejszej pracy była ocena potencjalnego wpływu na środowisko produkcji ciepła z gazu z podziemnego zgazowania węgla z zastosowaniem LCA na podsawie metody ILCD Midpoint. Wykonane analizy LCA dla produkcji ciepła na podstawie podziemnego zgazowania węgla umożliwiły ocenę wpływu środowiskowego z uwzględnieniem 16 kategorii wpływu oraz identyfikację procesów jednostkowych charakteryzujących się największym wpływem na poszczególne kategorie. Na podstawie uzyskanych rezultatów wykazano, że niższymi obciążeniami środowiskowymi charakteryzuje się wariant technologii zgazowania, gdzie czynnikiem zgazowującym było powietrze.


Burchart-Korol D.: Zastosowanie różnych metod oceny cyklu życia do analizy skumulowanego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych. Wiadomości Górnicze 2017, nr 5, s. 229–237, tabl. 3, rys. 6, bibliogr. poz. 32. Zarządzanie zasobami nieodnawialnymi jest jedną z kluczowych kwestii w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz jednym z priorytetów polityki ochrony środowiska w przemyśle i stanowi istotną część strategii zrównoważonego rozwoju. Dlatego ważna jest znajomość metod oceny zużycia się zasobów naturalnych. Ocena cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) jest techniką oceny oddziaływania na środowisko w całym cyklu produktu lub technologii, która pozwala na ocenę zużycia metali, minerałów i paliw kopalnych, uwzględniając zarówno bezpośrednie ich zapotrzebowanie w procesach technologicznych, jak również pośrednie zapotrzebowanie do produkcji surowców, materiałów i energii. W kopalniach węgla kamiennego, oprócz kwestii ekonomicznych, zaczyna nabierać znaczenia stosowanie konkretnego typu metod służących do oceny efektywności środowiskowej. Dotychczasowe podejście do oceny oddziaływania na środowisko procesu wydobycia węgla nie obejmowało wpływu na środowisko zużywanych w kopalni materiałów, surowców czy energii, skupiało się natomiast na obciążeniach powodowanych przez działalność kopalni. Nowym podejściem do problematyki oceny aspektów środowiskowych jest podejście cyklu życia, które pozwala na ocenę nie tylko samej działalności kopalni, ale analizie zasobów niezbędnych do produkcji materiałów, surowców i energii zużywanych w kopalni. Zaproponowane w pracy metody oceny wpływu w cyklu życia (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) pozwalają na identyfikację potencjalnych oddziaływań na środowisko procesów produkcji górniczej związanych z zużyciem nieodnawialnych zasobów naturalnych. W pracy wykonano przegląd metod wykorzystywanych do oceny zużycia zasobów oraz wykazano, że technika LCA jest odpowiednim narzędziem do oceny skumulowanego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych w cyklu życia technologii. Jest to szczególnie istotne w gospodarce o obiegu zamkniętym, gdzie LCA stanowi narzędzie służące decydentom do wspomagania zarządzania zasobami naturalnymi i pozwoli na dostarczenie informacji na temat ilości wyczerpywania się zasobów naturalnych w cyklu życia i może stać się pomocnym narzędziem do zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.


ORSZULIK E.: Przystosowanie mocy palnika retortowego do obciążenia cieplnego kotła wodnego poprzez zastosowanie pierścienia regulacyjnego. Wiadomości Górnicze 2017, nr 5, s. 238–245, tabl. 4, rys. 5, bibliogr. poz. 19. Badania dotyczyły prawidłowego doboru palnika retortowego do kotła wodnego. W Polsce na szerokim rynku producentów kotłów istnieje również wielu producentów palników do tych kotłów. Konstrukcje palników retortowych charakteryzują się szerokim zakresem mocy i nie są dostosowane do konstrukcji mocy kotła producenta. W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych i emisyjnych uzyskanych w procesie spalania węgla kamiennego sortymentu groszek w kotłach wodnych z odpowiednio przystosowanym palnikiem retortowym. Na podstawie badań uzyskano sposób odpowiedniego skonfigurowania palnika retortowego do mocy nominalnej kotła grzewczego. Badania miały na celu wskazanie możliwych do uzyskania klas granicznych wartości emisji oraz efektywności procesu spalania. Badania potwierdziły uzyskanie zadowalających wartości emisji do powietrza atmosferycznego pyłu, tlenku węgla i łączną zawartość węglowodorów (OGC) oraz możliwość zastosowania typoszeregów palników retortowych do odpowiedniego kotła grzewczego. Zakres prac badawczych obejmował: – określenie właściwości fizycznych i chemicznych użytych do badań mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych, – badania emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w testowanym kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – pomiary cieplne, tj. ilość uzyskanego ciepła z procesu spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – określenie sprawności energetycznej kotła wodnego c.o. w czasie spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych z obciążeniem 100 %, – badania żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, określenie zawartości części palnych wytworzonych w żużlu i popiele.


KAMIŃSKI P., CHOMAŃSKI B., HEREZY Ł., ULASZEK A., HAJTO D., PROFICZ P.: Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowania. Wiadomości Górnicze 2017, nr 5, s. 246–254, tabl. 1, rys. 12, bibliogr. poz. 13. W artykule poddano analizie budowę oraz możliwości zastosowania kotwi teleskopowej przeznaczonej do stosowania w górnictwie podziemnym. Kotew umożliwia zwiększenie zasięgu pracy poprzez wydłużenie żerdzi, zachowując przy tym całkowitą nośność kotwi. Przedstawiona została zasada działania oraz model współpracy z górotworem w zależności od warunków górniczo-geologicznych. Kotew rozsuwana składa się z dwóch segmentów połączonych ze sobą teleskopowo za pomocą zamkniętego profilu wypełnionego ładunkiem klejowym. Ponadto przedstawione zostały możliwości wykorzystania kotwi rozsuwanej w aspekcie współpracy z klasyczną obudową podporową-podatną. Kotew teleskopowa może być traktowana jako obudowa samodzielna lub jako element złożonych systemów obudowy.


WŁODARCZYK E., RYBAK A.: Organizacja logistyki dystrybucji w spółce węglowej. Wiadomości Górnicze 2017, nr 5, s. 255–261, rys. 2, bibliogr. poz. 23. W artykule omówiono sposób organizacji dystrybucji węgla i paliw węglowych w Katowickim Holdingu Węglowym SA. Dokonano podziału rynku na segmenty odbiorców. Przeanalizowano kanały dystrybucji w poszczególnych segmentach oraz omówiono sposoby transportu węgla i paliw węglowych do odbiorców. Niniejsza analiza przeprowadzona była przed połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego SA z Polską Grupą Górniczą sp. z.o.o., zatem publikacja dotyczy stanu na dzień 17.01.2017 roku.


BĘTKOWSKI P.: Wybrane problemy łożyskowania starych mostów kolejowych położonych na terenach górniczych. Wiadomości Górnicze 2017, nr 5, s. 262–270, rys. 20, bibliogr. poz. 22. W artykule omówione zostały problemy łożyskowania starych mostów kolejowych położonych na terenach górniczych. Artykuł dotyczy obiektów mostowych o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, a więc powszechnie stosowanych, popularnych rozwiązań konstrukcyjnych. Dokonano przeglądu warunków technicznych i informacji literaturowych dotyczących łożyskowania kolejowych obiektów mostowych zlokalizowanych na terenach górniczych. Wskazano na typowe uszkodzenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego (np. zerwanie łożyska stałego, zablokowanie łożyska, ścięcie głowicy filara) wywołane górniczymi deformacjami terenu. Podano przykłady działań naprawczych i działań związanych z profilaktyką górniczą. Opisano typy łożysk stosowane w starych mostach kolejowych oraz stwarzające problemy elementy konstrukcyjne związane z łożyskowaniem, takie jak ławy podłożyskowe, oczepy filarów. Zwrócono uwagę na istotny wpływ łożysk na odporność statyczną i dynamiczną kolejowych obiektów mostowych na wpływy górnicze. Podano przykład innowacyjnych łożysk wahadłowych, które umożliwiają odciążenie łożyska stałego lub wręcz rezygnację z łożyska stałego (tzw. pływające przęsło), co w istotny sposób odciąża stare (słabe, kruche) filary od sił poziomych związanych m.in. z wstrząsami górniczymi. Takie łożyska posiadają dobre właściwości tłumiące drgania. Wskazano, kiedy i jak monitorować pracę łożysk oraz zwrócono uwagę na konieczność powiązania (integracji) systemów SHM z systemami sterowania ruchem kolejowym.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!