• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2017)

Wiadomości Górnicze 6 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

PASZCZA H.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2016 roku. Wiadomości Górnicze 2017, nr 6, s. 278–289, tabl. 4, rys. 9, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2016 r. w podstawowych strefach działalności górnictwa węgla kamiennego. Prezentowane wyniki obejmują cały sektor górnictwa węgla kamiennego, tj. tak przedsiębiorstwa górnicze z udziałem Skarbu Państwa, jak i przedsiębiorstwa prywatne prowadzące działalność wydobywczą. W 2016 r., w porównaniu do 2015 r., wystąpiły istotne do sektora górnictwa węgla kamiennego tendencje, zwłaszcza działania restrukturyzacyjne, które przełożyły się na poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych sektora. W 2016 r. poprawie uległy przede wszystkim podstawowe elementy wyniku finansowego górnictwa, przy ograniczeniu zatrudnienia i skorzystania pracowników z instrumentów górniczego pakietu socjalnego, przy jednoczesnym znaczącym spadku stanu zobowiązań sektora.


PHILIPP G., SCHÜTZ M., NIENHAUS K.: Określenie sił występujących w łańcuchu przenośnika ścianowego przy pomocy zminiaturyzowanego układu pomiarowego. Wiadomości Górnicze 2017, nr 6, s. 290–298, tabl. 2, rys. 15, bibliogr. poz. 11. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki pomiarów przeprowadzonych w czasie kolejnych dziesięciu dni na łańcuchach przenośnika zgrzebłowego pracującego w ścianie o ruchu ciągłym. Pomiary przeprowadzono w lipcu 2016 roku przy aktywnym wsparciu koncernu Tauron Wydobycie SA w Zakładzie Górniczym „Sobieski”. Po raz pierwszy udała się techniczna realizacja ciągłego nadzoru i zapisu przebiegu sił w łańcuchach. Istotne informacje o rozkładzie sił w parze łańcuchów, rozmiarach obciążenia w fazie rozruchu oraz rozkład sił wstępnego napięcia łańcuchów zostały niezawodnie uchwycone w formie umożliwiającej ich późniejszą analizę.


SZAFULERA K.: Liniowa deformacja nieciągła powierzchni w rejonie niekorzystnych warunków geologiczno-górniczych. Wiadomości Górnicze 2017, nr 6, s. 299–305, tabl. 1, rys. 5, poz. bibliogr. 25. W artykule przedstawiony został przykład wystąpienia liniowej deformacji nieciągłej w rejonie niekorzystnych oddziaływań górniczych jednej z górnośląskich kopalń. W celu wskazania przyczyn jej powstania przeprowadzona została analiza warunków geologicznych i górniczych. Wykonane zostały obliczenia deformacji górotworu wywołanych dokonaną eksploatacją do miejsca wytworzenia nieciągłości z uwzględnieniem sumowania odkształceń w długim okresie czasu.


SUDOŁ M., KAMIŃSKI P., JAKUBIEC P.: Nowoczesne rozwiązanie łączenia rur do zastosowań szybowych. Wiadomości Górnicze 2017, nr 6, s. 306–316, tabl. 3, rys. 20, bibliogr. poz. 6. System rowkowy, w skład którego wchodzą rowkowane łączniki, kształtki oraz cała armatura, zapewnia rozwiązania stawiające czoła najsurowszym warunkom spotykanym w branży górniczej. W instalacjach z produktami Victaulc stosujemy typowe rury stalowe, ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie nasze produkty przeznaczone do branży górniczej posiadają dopuszczenia odpowiedzialnych za to jednostek certyfikujących w Polsce, takich jak GIG czy KOMAG. Mechaniczny system łączenia rur Victaulic przeznaczony jest do instalacji rurowych eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach, takich jak: wysokie ciśnienie, ekstremalne temperatury czy agresywne media.


MUSIOŁ D.: Koszty prac profilaktycznych w aspekcie zagrożenia metanowego do wybranych rejonów ścian eksploatacyjnych. Wiadomości Górnicze 2017, nr 6, s. 317–326, tabl. 10, rys. 6, bibliogr. poz. 9. Wskazano koszty ponoszone na poprawę bezpieczeństwa pracy przez spółki węglowe dla profilaktyk prowadzonych w ramach zagrożeń aerologicznych. Scharakteryzowano trzy przykładowe ściany eksploatacyjne, w których prowadzona była szeroko zakrojona profilaktyka zagrożenia metanowego. Wskazano zakres zastosowanych prac profilaktycznych ograniczających wpływ występującego zagrożenia metanowego na proces wydobycia w analizowanych ścianach eksploatacyjnych. Przeprowadzono analizę kosztów stosowanych profilaktyk metanowych dla analizowanych ścian oraz dokonano porównania wskaźników kosztów.


MANOWSKA A., RYBAK A.: Możliwości rozwoju polskiego sektora górniczego. Wiadomości Górnicze 2017, nr 6, s. 327–334, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 20. Bardzo wiele uwagi przykłada się do bezpieczeństwa energetycznego kraju, które w Polsce opiera się głównie na węglu. Polska dysponuje jednym z największych złóż węgla w Europie. Jednakże producenci tego surowca od kilkunastu lat borykają się z wielkimi problemami, do których należy zaliczyć nadprodukcję, spadek cen czy też wzrost importu. Istotnym wydaje się wykorzystanie metod prognostycznych do oszacowania przyszłości polskiego sektora wydobywczego. W artykule został opisany zbudowany model teoretyczny do prognozowania popytu na węgiel energetyczny. Autorzy prezentują możliwe zastosowania modelu do sprawnego zarządzania procesem planowania w przedsiębiorstwie górniczym, jak i samym przedsiębiorstwem.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!