• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2017)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

STRZAŁKOWSKI P.: Analiza stateczności płytkiego wyrobiska w aspekcie możliwości wystąpienia zapadliska na powierzchni. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 2, s. 1–5, rys. 4, bibliogr. 11. W ramach pracy przedstawiono analizę przypadku sprawdzenia stateczności płytkiego wyrobiska korytarzowego. Analiza ta została wykonana przy zastosowaniu metody A. Sałustowicza oraz numerycznie za pomocą programu Phase2. Wyniki obliczeń wskazują jednoznacznie na zachowanie wyrobiska w stanie stateczności. Tym samym stwierdzono, że na powierzchni nie może dojść do powstania zapadliska, gdyż wyrobisko w rozpatrywanym warunkach nie przejdzie w stan zawału. Wyrobisko to rzeczywiście wykazuje się statecznością na rozpatrywanym odcinku pozostawionym bez obudowy. Zakłada się przy tym jego dalsze użytkowanie do celów turystycznych. Biorąc to pod uwagę, wyciągnięto wniosek, że określanie stopnia zagrożenia terenu powstaniem zapadlisk na podstawie prawdopodobieństwa zajścia takiego zdarzenia rozpocząć należy od zbadania stateczności wyrobiska.


JARCZYK P.: Zachowanie się próbek skalnych z nieciągłościami w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 2, s. 6–11, rys. 9, bibliogr. 22. Artykuł dotyczy zagadnień mechaniki skał i mechaniki górotworu. Przedmiotem publikacji jest zachowanie się próbek skalnych naruszonych pojedynczymi nieciągłościami w warunkach trójosiowego ściskania, przy ciśnieniach okólnych sięgających 30 MPa. Zbadany został wpływ ciśnienia okólnego, chropowatości ścianek nieciągłości i orientacji nieciągłości (30 °, 45 ° i 60 °) względem kierunków działania obciążeń zewnętrznych na zachowanie się nieciągłego ośrodka skalnego. Wykazano, że wraz ze wzrostem ciśnienia okólnego liniowo rośnie wytrzymałość próbek, a wyższym wartościom kąta, pod którym nieciągłość zorientowana odpowiada większa wytrzymałość. Stwierdzono również, że chropowatość ścianek nieciągłości powoduje obniżenie sztywności (dla wszystkich orientacji nieciągłości) oraz obniżenie wytrzymałości (dla orientacji 60 ° i 45 °).


STRZAŁKOWSKI P., ŚCIGAŁA R., SZAFULERA K., KRUCZKOWSKI M.: Wpływ zmienności parametru B w górotworze na przebieg odkształceń. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 2, s. 12–19, rys. 8, bibliogr. 14. W artykule przedstawiono wyniki rozważań nad zmiennością w górotworze współczynnika proporcjonalności przemieszczeń poziomych do nachyleń. Parametr ten, występujący w teorii W. Budryka-S. Knothego, decyduje o wartościach prognozowanych przemieszczeń, a co ważniejsze odkształceń poziomych. W ramach artykułu przedstawiono wnioski praktyczne wynikające z porównania odkształceń poziomych i pionowych w górotworze, co jest konsekwencją przyjętych założeń o zmienności parametru B w górotworze. Wykorzystując te wnioski, w pracy oceniono, jak zmienność parametru B(z) wpływa na rozkład odkształceń poziomych. Wskazano również na wyniki obliczeń, w których odkształcenia poziome w stosunku do odkształceń pionowych mają przebieg podobny do obserwowanego w praktyce.


DYDUCH G., PREIDL W., STACHA G.: Sztolnie górnicze na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 2, s. 20–27, rys. 5, bibliog. 21. Sztolnie związane były przede wszystkim z górnictwem rudnym, ale również górnictwo węgla kamiennego korzystało z tego sposobu udostępnienia złóż kopaliny użytecznej i odwadniania pól eksploatacyjnych. W artykule omówiono najciekawsze obiekty sztolniowe na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz zwrócono uwagę na rolę, jaką pełniły i nadal pełnią w utrzymaniu prawidłowej gospodarki wodnej w rejonach, w których się znajdują. Wskazano również na konieczność monitorowania zagrożenia dla powierzchni terenu ze strony tego typu wyrobisk. Prezentowany temat będzie przedmiotem dalszych badań i analiz, a wyniki będą publikowane na łamach czasopisma.


CZEMPAS A., DUŻY S.: Stateczność wyrobisk korytarzowych w górotworze naruszonym eksploatacją górniczą w świetle przeprowadzonych badań. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 2, s. 28–37, tabl. 5, rys. 15, bibliogr. 11. Prowadzona przez wiele lat eksploatacja górnicza powoduje, że kolejne wyrobiska wykonywane są w górotworze naruszonym wcześniej prowadzonymi robotami górniczymi. Problem nabiera szczególnego znaczenia, gdy eksploatacja prowadzona jest w pokładzie o znacznej miąższości wymagającej prowadzenie eksploatacji z podziałem na warstwy równoległe do uwarstwienia lub przy wybieraniu filarów lub resztek pokładów. W artykule przedstawiono analizę stateczności wyrobisk korytarzowych drążonych w warstwie przystropowej pokładu węgla, w którym wybrano już warstwy przyspągową i środkową. Poruszono dwa problemy, a mianowicie wpływ wybrania dwóch warstw pokładu węgla systemem ścianowym z podsadzką hydrauliczną na właściwości górotworu w stropie pokładu oraz wzajemne oddziaływanie wyrobisk korytarzowych drążonych i utrzymywanych w małej odległości od siebie. Tezy artykułu uzasadniono wynikami badań dołowych właściwości skał i struktury górotworu oraz pomiarów zaciskania wyrobisk.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!