• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 7-8 (2017)

Wiadomości Górnicze 7-8 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

SZYPUŁA M.: Rozbudowa poziomu 1000 w kopalni „Pniówek”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 7–8, s. 353–361, rys. 8, bibliogr. poz. 12. Artykuł przedstawia opis realizowanych oraz projektowanych działań zmierzających do wydłużenia żywotności kopalni „Pniówek”, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu i rentowności produkcji. Podejmowane działania ukierunkowane są na rozbudowę KWK „Pniówek” poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie Obszarów Górniczych „Krzyżowice III” oraz „Pawłowice 1”. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję rozbudowy poziomu 1000 ze szczególnym uwzględnieniem pogłębiania szybu IV.


SZKODA A.: Odmetanowanie ścian o wysokiej metanowości bezwzględnej w kopalni „Budryk”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 7–8, s. 362–367, tabl. 2, rys. 4, bibliogr. poz. 5. Artykuł prezentuje opis działań podejmowanych przez służby kopalni odpowiedzialne za zwalczanie zagrożenia metanowego mających na celu bezpieczną i efektywną eksploatację pokładu 401 ścianą B-10 przy dużej metanowości rejonu wymienionej ściany. W artykule, jak i w podejmowanych działaniach szczególną uwagę poświęcono odmetanowaniu górotworu.


PŁONECZKA M., CZARNECKI Z.: Zagospodarowanie energii chłodniczej urządzeń klimatycznych w kopalni „Pniówek”. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2017, nr 7–8, s. 368–373, rys. 4, bibliogr. poz. 4. Naturalne zagrożenie klimatyczne oraz zagrożenie metanowe przyczyniły się do decyzji o budowie skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego na terenie kopalni „Pniówek”, który dostarcza między innymi niezbędną energię chłodniczą na potrzeby centralnej klimatyzacji kopalni. W artykule zawarto: charakterystykę zagrożenia klimatycznego w kopalni „Pniówek”; koncepcję centralnej klimatyzacji w kopalni „Pniówek”; opis efektywnej energetycznie produkcji energii chłodniczej na potrzeby centralnej klimatyzacji „Pniówek”; doświadczenia z zarządzania energią chłodniczą dołowej części centralnej klimatyzacji.


ARASZCZUK D., SZMUK A.: Zwalczanie zagrożenia klimatycznego w ścianie strugowej na przykładzie ściany D-2 w pokładzie 410 w JSW SA KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 7–8, s. 374–381, tabl. 2, rys. 8, bibliogr. poz. 6. Artykuł prezentuje praktyczne doświadczenia w prowadzeniu ściany silnie zagrożonej klimatycznie, przy eksploatacji cienkiego pokładu węgla ścianowym kompleksem strugowym. Opisano również sposób postępowania służb kopalni – od etapu wykonania prognozy klimatycznej do prezentacji efektów pracy chłodnic powietrza w czasie eksploatacji ściany.


DUŻY S., MICHALIK G., ŚLEDŹ T., RATAJCZAK A.: Określanie zasięgu strefy spękań do ochrony skrzyżowania ściana-chodnik w świetle doświadczeń KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 7–8, s. 382–391, tabl. 1, rys. 14, bibliogr. poz. 22. Skuteczna ochrona skrzyżowania ściana-chodnik zapewnia ciągłość cyklu produkcyjnego, a przede wszystkim zapewnia szybką przebudowę urządzeń odstawy w rejonie przedmiotowego skrzyżowania. Praktyka górnicza wykazuje, że stosowanie kotwienia jako elementu wzmocnienia obudowy pozwala zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem przyścianowym. Istotnym zatem elementem w zakresie projektowania obudowy kotwiowej jest właściwe określenie zasięgu strefy spękań mającej wpływ na określenie długości, liczby i nośności stosowanych kotwi górniczych. W artykule przedstawiono doświadczenia kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” w zakresie ochrony skrzyżowania ściana-chodnik przy zastosowaniu niskiego kotwienia w nawiązaniu do określonego sposobem analitycznym i przy wykorzystaniu techniki wizualnej (badania endoskopowe) zasięgu strefy spękań. Na podstawie zdobytych doświadczeń podjęto próbę oceny skuteczności doboru systemu ochrony wyrobiska przy zastosowaniu probabilistycznej analizy konstrukcji.


ŁUKAWSKI S.: Doświadczenia JSW SA KWK „Budryk” w utrzymaniu chodników przyścianowych za frontem ściany. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2017, nr 7–8, s. 392–400, rys. 12, poz. bibliogr. 3. W niniejszym artykule przedstawiono dwa sposoby wzmocnienia obudowy chodników przyścianowych, które ze względów wentylacyjnych utrzymywane były za frontem ściany. Omówiono oraz zaprezentowano dotychczas stosowane schematy wzmocnień w KWK „Budryk”. Celem przedstawionych sposobów wzmocnień, oprócz typowo utylitarnego charakteru – utrzymania odpowiedniego przekroju poprzecznego – była również odpowiedź na pytanie, jakie schematy mogą zostać z powodzeniem zastosowane w chodnikach przyścianowych zlokalizowanych na dużych głębokościach.


KIEŁKOWSKI A., WINCH M.: Innowacje w kształtowaniu walorów użytkowych obudowy powłokowej z betonów natryskowych. Wiadomości Górnicze 2017, nr 7–8, s. 401–410, tabl. 3, rys. 2, bibliogr. poz. 11. W technologii robót górniczych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych dużą skuteczność w oddziaływaniu na górotwór i zdecydowaną poprawę jego parametrów uzyskała obudowa z betonu natryskowego. Artykuł porusza zagadnienie podnoszenia jego parametrów przez stosowanie zbrojenia rozproszonego oraz betonów na bazie cementów ekspansywnych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!