• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 9 (2017)

Wiadomości Górnicze 9 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

GWOŹDŹ S.: Budowa poziomu 1050 wraz z pogłębianiem szybu I w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 9, s. 418–422, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 4. W artykule omówiono aktualne warunki prowadzenia działalności górniczej, posiadane zasoby węgla kamiennego oraz metanu. Omówiono także problem eksploatacji pokładów o dobrych parametrach jakościowych oraz przedstawiono zamierzenia kopalni w zakresie budowy poziomu 1050 w Ruchu „Szczygłowice”. Wykonanie tych wyrobisk w połączeniu z pogłębianiem szybu I od poziomu 850 do poziomu 1050 umożliwi kopalni długie funkcjonowanie, a także znacząco poprawi bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych w aspekcie występujących zagrożeń naturalnych i technicznych.


CZARNECKI Z., FILIPOWICZ K., GŁUCH P.: Nowoczesne rozwiązania technologiczne wykonywania wyrobisk specjalistycznych o dużych gabarytach na przykładzie KWK „Pniówek”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 9, s. 423–431, rys. 17, bibliogr. poz. 9. Technologie wyrobisk górniczych mają istotne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa pracy oraz zapewnienia obiektowi górniczemu wymaganej często długotrwałej stateczności, a tym samym funkcjonalności. Dla wyrobisk specjalistycznych istnieje konieczność stosowania nowoczesnych technologii (często innowacyjnych), w których w istotny sposób wpływa się na otaczający wyrobisko górotwór. Na przykładzie praktycznej realizacji: komór nad i pod zbiornikiem retencyjnym, cylindrycznej części zbiornika retencyjnego, wlotu szybowego na poziomie 900 w JSW SA KWK „Pniówek”, w referacie przedstawiono istotne aspekty nowoczesnych technologii górniczych.


SZTEFKA T., ARASZCZUK D., ZMARZŁY M.: Wydzielanie metanu do ścian przy urabianiu strugiem. Wiadomości Górnicze 2017, nr 9, s. 432–440, tabl. 4 rys. 6, poz. bibliogr. 7. Stosowanie techniki urabiania strugiem węglowym może pozwolić na eksploatację części złóż węgla kamiennego w formie pokładów niskich o miąższościach poniżej 1,5 m. W publikacji zawarto uwagi dotyczące kształtowania się zagrożenia metanowego na podstawie doświadczeń uzyskanych podczas eksploatacji ścian strugowych w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. Wraz ze wzrostem koncentracji wydobycia, jak i nasycenia metanem pokładów wybieranych na coraz większych głębokościach, konieczna jest weryfikacja i uściślenie wiedzy związanej z prognozowaniem wydzielania się metanu na podstawie bieżących eksploatowanych ścian. Sformowane wnioski pozwalają na szersze spojrzenie na prognozowanie zagrożenia metanowego oraz umożliwiają przyjęcie prawidłowych założeń i wskaźników związanych z planowanym wydobyciem w warunkach eksploatacji silnie metanowego złoża.


KIEŁKOWSKI A., ZIMONCZYK J.: Wzmocnienie obudowy murowej dworca osobowego na poziomie 713 w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 9, s. 441–444, rys. 5, bibliogr. poz. 5. W referacie przedstawiono sposób wzmocnienia obudowy murowej dworca osobowego na poziomie 713 w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” za pomocą obudowy podporowej oraz obudowy torkretowej. Opisany został stan obudowy murowej dworca, zaprojektowana obudowa stalowa, sposób doboru obudowy stalowej oraz sposób wykonania obudowy torkretowej. W referacie scharakteryzowano również spoiwa mineralne zastosowane do wykonania obudowy torkretowej oraz opisano badania i doświadczenia przeprowadzone podczas wykonywania obudowy torkretowej.


PIERCHAŁA S., SEKTA S.: Gospodarka odpadami wydobywczymi z kopalń. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2017, nr 9, s. 445–452, rys. 9, bibliogr. poz. 7. Celem artykułu jest analiza gospodarki odpadami wydobywczymi, które powstają w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej w JSW SA KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”. Artykuł skupia się na krótkiej charakterystyce JSW SA KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”, rodzaju powstających odpadów wydobywczych, sposobów ich zagospodarowania, a także metodach rekultywacji obiektów gospodarowania odpadami wydobywczymi. Przedstawiono sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko.


WAWRZYCZNY J., CYRULIK M., MAZUR P.: Profilaktyka metanowo-pożarowa do likwidacji zagrożenia pożarowego wybranej ściany kopalni „Jas-Mos”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 9, s. 453–464, rys. 6, bibliogr. poz. 5. W referacie omówiono warunki geologiczno-górnicze rejonu ściany 24 pokład 505/2 partia W3 w JSW SA KWK „Jas-Mos” (aktualnie KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”) wraz z krótkim rysem historycznym powstania zagrożenia pożarowego, zalania ściany wodą oraz zmiany parceli ściany w celu likwidacji zagrożenia. Przedstawiono kształtowanie się zagrożenia metanowego w okresie dalszej eksploatacji ściany, dobór profilaktyki w zakresie jego zwalczania i okoliczności wystąpienia powtórnego procesu samozagrzewania wraz z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi. Przeanalizowano stosowane rozwiązania z zakresu profilaktyki zwalczania zagrożeń pod względem ich skuteczności oraz wprowadzenie działań niestandardowych, skutkujących ostatecznie likwidacją procesów samozagrzewania węgla. Ze względu na złożoność prowadzonych profilaktyk i długi czas ich trwania, przeprowadzono analizę zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i znaczenie tzw. czynnika ludzkiego jako elementów mających duży wpływ na skuteczność prowadzonych działań.


ZIMOŃ P., PYTLIK M., CHILIŃSKI T., SŁOMIAN A.: Konsolidacja górotworu spoiwami mineralno-cementowymi w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2017, nr 9, s. 465–471, rys. 10, bibliogr. poz. 7. W artykule przedstawiono sposób wzmacniania i uszczelniania górotworu metodą iniekcji spoiw mineralno-cementowych. Metoda ta znana jest od ponad 150 lat, a obecnie przeżywa swój renesans. Przyczynił się do tego rozwój chemii stosowanej w budownictwie oraz maszyn i urządzeń do ich stosowania. Metoda konsolidacji górotworu spoiwami mineralno-cementowymi zastosowana w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” w sposób znaczący przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa pracującej załogi, warunków stropowych oraz oszczędności finansowych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!