• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 10 (2017)

Wiadomości Górnicze 10 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

Robakowski A., Kowalczuk J., Musioł A., MATYS D.: Połączenie technologiczne ruchów „Rydułtowy” i „Marcel”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 10, s. 478–486, tabl. 2, rys. 10. W artykule przedstawiono opis działań zmierzających do połączenia w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW ruchów „Rydułtowy” i „Marcel” w celu przekierowania całości wydobycia Ruchu „Rydułtowy” na Ruch „Marcel”. Scharakteryzowano aktualne modele funkcjonowania, infrastrukturę techniczną wraz z planowaną restrukturyzacją obu ruchów. Przedstawiono argumenty przemawiające za przekierowaniem wydobycia z Ruchu „Rydułtowy” na Ruch „Marcel”. Zwrócono uwagę na aspekty związane z eksploatacją złoża w rejonie przygranicznym, przewietrzaniem, transportem urobku oraz uproszczeniem infrastruktury. Przedstawiono model docelowy obu ruchów z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych po połączeniu. Opisano zakres modernizacji szybu III wydobywczego oraz zakres prac na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Ruchu „Marcel” w celu zwiększenia ich zdolności produkcyjnej. Scharakteryzowano zakres robót związanych z wykonaniem wyrobisk połączeniowych – wentylacyjnych i transportowych. Przedstawiono planowany układ odstawy urobku na Ruch „Marcel” po reorganizacji. Opisano szacowane efekty połączenia ruchów „Rydułtowy” i „Marcel”.


MODRZIK M., BUDZYŃSKI P., ROZMUS A., PASTERAK K.: Sposoby utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w świetle doświadczeń kopalni „Piast-Ziemowit”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 10, s. 487–494, rys. 10, poz. bibliogr. 5. Artykuł dotyczy zagadnień związanych z utrzymywaniem wyrobisk przyścianowych za frontem eksploatacji. Uzyskanie maksymalnej koncentracji wydobycia, wydajności pracy oraz obniżenia kosztów jest jednym z kluczowych problemów dla każdej z kopalń. Ważnym jest zatem opracowanie optymalnego sposobu utrzymywania wyrobisk przyścianowych w jednostronnym otoczeniu zrobów. Kopalnia „Piast-Ziemowit” z dużym powodzeniem utrzymuje chodniki podścianowe poprzez wysokie kotwienie iniekcyjne i stosowanie kasztów, podciągów stalowych oraz stojaków stalowych. Przedstawiono stosowane w kopalni zabiegi umożliwiające ochronę wyrobisk w sąsiedztwie zrobów.


PIECHA M., SOJKA A.: Wpływ połączenia technicznego pomiędzy ruchami „Bielszowice” i „Pokój” kopalni „Ruda” na obniżenie kosztów produkcji. Wiadomości Górnicze 2017, nr 10, s. 495–501, tabl. 3, rys. 4, bibliogr. poz. 6. Trwająca restrukturyzacja górnictwa wymusza na kopalniach poszukiwanie rozwiązań zapewniających zmniejszenie kosztów produkcji pozwalających na uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jednym z takich sposobów jest wykorzystanie położenia geograficznego sąsiednich ruchów KWK „Ruda”: „Bielszowice” i „Pokój”, niegdyś samodzielnych kopalń, co zostało przedstawione w niniejszym artykule.


KOWAL T., ZIARNO R.: Społeczno-środowiskowy aspekt działalności Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Wiadomości Górnicze 2017, nr 10, s. 502–508, rys. 6, bibliogr. poz. 6. Konieczność uwzględniania interesów społecznych mieszkańców terenów górniczych oraz reprezentujących ich władz samorządowych szczebla gminnego w coraz większym stopniu determinują sposób oraz zakres prowadzenia i planowania eksploatacji górniczej. W artykule przedstawiono przykłady stosowania w praktyce zasad koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz działania w zakresie ochrony środowiska, wskazując również ich wymiar finansowy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotność problematyki ochrony środowiska, a w szczególności szkód górniczych oraz kształtowania relacji pomiędzy przedsiębiorcą, takim jak Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., a jego społecznym otoczeniem.


GRODZICKA A., SZLĄZAK J., BUCHWALD P., DOPIERAŁA J.: Analiza częstości akcji serca ratownika górniczego – część 1. Wiadomości Górnicze 2017, nr 10, s. 509–515, tabl. 15, rys. 1, bibliogr. poz. 2. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na terenie OSRG w Bytomiu w komorze ćwiczeń. Badania polegały na porównaniu częstości akcji serca podczas wykonywania ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach wysiłkowych. Spostrzeżenia i podsumowanie odniosły się do wyników badań, uwzględniających wiek ratowników oraz kolejność wykonywanych przez nich ćwiczeń na urządzeniach. W części pierwszej cyklu artykułów przedstawiono analizę, która została przeprowadzona na grupie ratowników górniczych wykonujących ćwiczenie na rowerze.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!