• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2017)

Wiadomości Górnicze 11 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

WITKOWSKA-KITA B., SOBKO W., BIEL K.: Gospodarcze wykorzystanie odpadów z kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2017, nr 11, s. 520–525, tabl. 2, rys. 1, bibliogr. poz. 11. W „Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022”, odpady z górnictwa węgla kamiennego zostały omówione w rozdziale dotyczącym odpadów pochodzących z sektora gospodarczego (w tym odpadów, których zagospodarowanie stwarza problemy). W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy masy wytwarzanych odpadów z górnictwa węgla kamiennego na przestrzeni lat 2005–2015 oraz sposobów ich zagospodarowania. Autorzy przedstawili również przykłady „dobrych praktyk” gospodarczego wykorzystania tych odpadów stosowanych w polskich firmach.


GUMIŃSKI A.: Analiza wrażliwości wskaźnika wydajności brutto w ścianie wydobywczej. Wiadomości Górnicze 2017, nr 11, s. 526–535, tabl. 3, rys. 5, poz. bibliogr. 12. W artykule podjęto zagadnienie wydajności pracy, które jest istotne dla efektywnego ekonomicznie funkcjonowania spółki węglowej. Na podstawie badań przeprowadzonych w kilku ścianach wydobywczych w Kompanii Węglowej SA w latach 2014–2015 podjęto analizę zmian wskaźnika wydajności dołowej brutto w tych ścianach w zależności od zmian wybranych parametrów go determinujących. Zaprezentowane wyniki badań koncentrują się na czynnikach decydujących o efektywnym wykorzystaniu czasu pracy kombajnu ścianowego. Badania objęły wywiady bezpośrednie z kadrą inżynieryjno-techniczną, które pozwoliły na uzyskanie informacji na temat czynników i uwarunkowań geologiczno-górniczych, a także dobowy monitoring parametrów techniczno-organizacyjnych procesu produkcyjnego w analizowanych ścianach wydobywczych. Efektem podjętych badań było ustalenie wartości parametrów techniczno-organizacyjnych, co umożliwiło przeprowadzenie analizy wrażliwości wskaźnika wydajności brutto pracowników ściany wydobywczej.


PIEKARCZYK W., GOSIEWSKI K.: Wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu z metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2017, nr 11, s. 536–545, tabl. 4, rys. 6, bibliogr. poz. 13. Blisko 70 % metanu uwalnianego z pokładów węgla kamiennego jest emitowane do atmosfery z powietrzem wentylacyjnym kopalń. Stanowi to dużą stratę paliwa energetycznego, stanowiąc ponadto problem z jego emisją do atmosfery ziemskiej. Celem artykułu jest analiza jego możliwości w rzeczywistych warunkach kopalń. Artykuł przedstawia możliwość spalania metanu z powietrza wentylacyjnego w termicznym reaktorze rewersyjnym, z jednoczesną utylizacją uzyskiwanego ciepła spalania. Problematykę emisji metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym przez krajowy i zagraniczny przemysł wydobywczy oraz zasadę działania reaktora rewersyjnego omówiono tylko skrótowo. Na tym tle wykazano, że ten typ reaktorów może stanowić atrakcyjne źródło energii do dalszego wykorzystania. Autorzy proponują trójgeneracyjną produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu do klimatyzacji wyrobisk górniczych. Na przykładzie wybranej kopalni przedstawiono analizę rzeczywistego zapotrzebowania na chłód. Analizę energetyczną zagadnienia przeprowadzano dla wydatków powietrza wentylacyjnego 720 000 mn3/h jako wartości średniej dla szybów wentylacyjnych w Polsce. Dla tak przyjętych założeń przedstawiono analizę wskaźników energetycznych dla układu trójgeneracyjnego z turbiną upustowo-kondensacyjną oraz wyznaczono efekty energetyczne odzysku ciepła. Wyniki obliczeń wykazały, że przy zapotrzebowaniu na chłód na poziomie 5,8–9,7 MW możliwe jest osiągnięcie mocy elektrycznej wynoszącej 2,9–3,7 MW. W przypadku braku zapotrzebowania na chłód osiągalna moc elektryczna wyniosłaby około 4,9 MW.


KOŁODZIEJCZYK P., KORBAN Z., ACALSKI M.: Wykorzystanie metody miernika rozwoju w procesie oceny jakości szkoleń na przykładzie instruktażu ogólnego. Wiadomości Górnicze 2017, nr 11, s. 546–551, tabl. 3, rys. 11, bibliogr. poz. 9 Szkolenie pracowników stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. W artykule poddano ocenie szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) realizowane w pięciu podmiotach gospodarczych związanych z przemysłem wydobywczym węgla kamiennego (kopalnie, firmy okołogórnicze), przyjmując jako kryteria oceny jakość realizacji tematów zdefiniowanych w ramowym programie szkoleń zawartym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyniki oceny przedstawione zostały dwojako: jako oceny końcowe w ramach poszczególnych kryteriów i jako oceny cząstkowe pozwalające na wyznaczenie zagregowanej oceny końcowej (wymaganą w tym przypadku normalizację zmiennych przeprowadzono wykorzystując przekształcenia ilorazowe). Wyznaczenie oceny wielokryterialnej nastąpiło na podstawie metody miernika rozwoju.


PALKA J.: Analiza systematyki i klasyfikacji działalności działu zaopatrzenia przedsiębiorstwa górniczego. Wiadomości Górnicze 2017, nr 11, s. 552–559, tabl. 10, rys. 1, bibliogr. poz. 9. W artykule przedstawiono metodę statystyczną controlingu działalności działu zaopatrzenia kopalni. Wykonano w tym celu dwie analizy statystyczne, związane z badaniem wartości i ilości dokonanych zakupów materiałów, w kolejnych dziewięciu latach. Wykonano analizę statystyczną ABC, stanowiącą badanie wartości dokonanych zakupów materiałów w kolejnych badanych latach oraz analizę statystyczną XYZ ilości dokonanych rodzajowo zakupów. Metoda dostarcza informacji na temat prawidłowo dokonanych zakupów oraz na temat zakupów nadmiernych. Wyznacza się trzy przedziały dla wartości wydatków i trzy przedziały dla ilości dokonanych zakupów. Są to odpowiednio sklasyfikowane zakupy w normie, poniżej normy i powyżej normy. Przedział normy dokonanych zakupów jest przedziałem ufności, wyznaczonym na podstawie poziomu istotności 0,05. Oznacza to, że słuszność otrzymanych wyników jest z prawdopodobieństwem 0,95.


ROŻENEK Z.: Noże styczno-obrotowe. Budowa i zasada pracy. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2017, nr 11, s. 560–567, rys. 11, bibliogr. poz. 21 Nóż styczno-obrotowy jest jednym z najczęściej stosowanym narzędziem wykorzystywanym w procesie urabiania skał. Artykuł przedstawia podstawowe informacje dotyczące noża styczno-obrotowego, jego zastosowania, budowy, geometrii oraz zasady pracy.


GRODZICKA A., SZLĄZAK J., BUCHWALD P., DOPIERAŁA J.: Analiza częstości akcji serca ratownika górniczego – część 2. Wiadomości Górnicze 2017, nr 11, s. 568–573, tabl. 15, rys. 1, bibliogr. poz. 2. W drugiej części cyklu artykułów przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na terenie OSRG w Bytomiu, w komorze ćwiczeń, podczas wykonywania ćwiczeń na bieżni. W badaniu wzięło udział 125 ratowników, których podzielono według wieku na trzy grupy, tj. do lat 30, od 31 do 40 oraz powyżej 40 lat, uwzględniając kolejność wykonywanych ćwiczeń.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!