• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2017)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

TAJDUŚ A., TAJDUŚ K.: Budowa tunelu pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą na drodze S7. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 3, s. 1–11, tabl. 3, rys. 8, bibliogr. 15. Do niedawna w Polsce, w odróżnieniu od innych rozwiniętych krajów świata, podczas budowy dróg i autostrad niechętnie korzystano z tuneli. Tymczasem w dłuższej perspektywie tunele umiejętnie połączone z estakadami są rozwiązaniem tańszym, bezpieczniejszym i zmniejszającym negatywny wpływ transportu na środowisko. Zalety tego rozwiązania powodują, że aktualna sytuacja w Polsce tej gałęzi budownictwa zaczyna się zmieniać. Od pewnego czasu obserwujemy w kraju zwiększające się zainteresowanie budową tuneli. Niedawno rozpoczęto drążenie dwóch tuneli o długości 2 058 m każdy, pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą, na nowo budowanej drodze S7 prowadzącej z Krakowa w kierunku Zakopanego. Tunele te o dużej szerokości, wynoszącej w wyłomie prawie 18 m, rozdzielał będzie filar o szerokości 14 m. W artykule opisano warunki geologiczno-górnicze, jakie wystąpią podczas drążenia tych tuneli, omówiono metody ich drążenia, rodzaje stosowanej obudowy: wyprzedzającej, wstępnej, ostatecznej oraz wykonywane pomiary i badania. Ponieważ drążenie wykonywane jest we fliszu karpackim, omówiono również klasyfikacje fliszowego masywu skalnego, pomocne przy projektowaniu tych tuneli oraz ocenie doboru obudowy.


STRZAŁKOWSKI P.: Przykładowa prognoza wystąpienia zapadliska w przypadku zmiennej miąższości nadkładu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 3, s. 12–16, rys. 6, bibliogr. 18. W pracy przedstawiono przykładową analizę możliwości wystąpienia zapadliska nad płytkim, poziomym wyrobiskiem w warunkach zmiennej miąższości skał nadkładu. Obliczenia przeprowadzono, wykorzystując metodę bazującą na teorii sklepienia ciśnień oraz przy zastosowaniu MES (program Phase2). Przeprowadzone obliczenia i analizy ich wyników wskazały, że stosowanie jako jedynego kryterium powstania zapadliska głębokości pustki i miąższości nadkładu prowadzić może do zbyt pesymistycznych wniosków odnośnie do zagrożenia terenu zapadliskiem.


ŚCIGAŁA R.: Wykorzystanie map odkształceń poziomych głównych w prognozach deformacji terenu górniczego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 3, s. 17–23, rys. 9, bibliogr. 12. W artykule przedstawiono możliwości wykonywania zaawansowanych analiz rozkładu odkształceń poziomych w prognozach poeksploatacyjnych deformacji terenu górniczego. Najczęściej stosowanym do analiz dokumentem jest mapa izolinii rozkładu odkształceń poziomych maksymalnych, która pozwala na ocenę wielkości tego wskaźnika deformacji, natomiast nie dostarcza informacji o kierunkach występowania największych jego wartości. W pracy pokazano możliwości tworzenia i wykorzystania map pozwalających na zobrazowanie nie tylko wartości maksymalnego odkształcenia, ale również kierunków i znaków odkształceń głównych ε1 i ε2. Mapa taka w połączeniu z wizualizacją lokalizacji chronionych obiektów podziemnych lub powierzchniowych pozwala na bardziej szczegółowe rozeznanie stanu deformacji w podłożu obiektu i może być przydatnych narzędziem dla specjalisty z zakresu budownictwa lądowego i podziemnego.


SZAFULERA K., KRUCZKOWSKI M.: Analiza przyczyn powstania liniowej deformacji nieciągłej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 3, s. 24–30, tabl. 2, rys. 8, bibliogr. 23. W artykule przedstawiony został przykład wystąpienia na powierzchni liniowej deformacji nieciągłej powyżej przecznic polowych, jednej z kopalń GZW. Przeprowadzona została analiza warunków geologiczno-górniczych wraz z obliczeniami deformacji powierzchni wywołanymi dokonaną eksploatacją.


KLIMAS W.: Wybrane właściwości zaczynów spoiwowych na bazie UPS (ubocznych produktów spalania) pod kątem ich transportu hydraulicznego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 3, s. 31–37, tabl. 7, rys. 4, bibliogr. 8. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zaczynów spoiwowych wykonanych na bazie ubocznych produktów spalania węgla kamiennego i cementu portlandzkiego. W badaniach zastosowano cztery rodzaje popiołów lotnych, cement portlandzki oraz dla celów porównawczych – górnicze spoiwo mineralne. Ze względu na możliwość transportu hydraulicznego z powierzchni kopalni zaczynów spoiwowych ich rozlewność wynosiła 200 mm i 250 mm. Wykonano badania uwzględniające zależność pomiędzy gęstością, rozlewnością i wytrzymałością na ściskanie Rc badanych zaczynów spoiwowych.


KLETA H., JENDRYŚ M.: Wpływ warunków wytrzymałościowych na ocenę stopnia zagrożenia betonowej obudowy szybu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 3, s. 38–42, rys. 5, bibliogr. 6. Ze względu na podstawowe znaczenie szybów dla zakładów górniczych, a także z uwagi na znaczącą liczbę czynników negatywnie wpływających na stan obudowy szybów, są prowadzone jej okresowe kontrole i badania. W badaniach wykonywanych dla ustalenia stopnia zagrożenia obudowy szybu określa się naprężenia zredukowane dla przyjętej hipotezy wytężeniowej, które porównuje się z parametrami wytrzymałościowymi obudowy. W artykule przedstawiono wyniki analiz wpływu doboru hipotezy wytężeniowej na stopień zagrożenia obudowy szybu i sformułowano wnioski dotyczące zmian w metodyce oceny bezpieczeństwa betonowej obudowy szybów.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!