• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2017)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

STRZAŁKOWSKI P.: Weryfikacja wybranych metod prognozowania zapadlisk. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 4, s. 1–5, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. 11. W ramach niniejszej pracy przedstawiono analizę przypadku powstania zapadliska nad płytkim, pojedynczym wyrobiskiem górniczym, niepoddanym wpływom czynników zewnętrznych (wstrząsy górotworu, eksploatacja górnicza, drgania wywołane ruchem ciężkich pojazdów). Wykonano prognozę ex post przy zastosowaniu metod M. Chudka-W. Olaszowskiego i W. Janusza-A. Jarosza. Wykonano również obliczenia numerycznie przy zastosowaniu programu Phase 2. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że obliczenia wykonane przy użyciu metody pierwszej wskazały na pewność, a drugiej możliwość wystąpienia zapadliska. Analiza numeryczna wskazała na zachowanie stateczności wyrobiska.


ŚCIGAŁA R., SZAFULERA K.: Lokalizacja płytkich pustek pogórniczych z wykorzystaniem metod tomografii elektrooporowej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 4, s. 6–10, rys. 5, bibliogr. 18. W artykule przedstawiony został przykład wykorzystania tomografii elektrooporowej do lokalizacji płytkich pustek w górotworze. Badania dotyczyły terenu górniczego jednej z kopalń GZW, gdzie w przeszłości na niedużej głębokości prowadzono eksploatację. Teren ten wybrano ze względu na stosunkowo dobrze rozpoznaną sytuację geologiczną i górniczą oraz stwierdzone w przeszłości zapadliska.


STRZAŁKOWSKI P., KRUCZKOWSKI M.: Wpływ uskoku tektonicznego na przebieg deformacji terenu górniczego. Studium przypadku. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 4, s. 11–15, rys. 4, bibliogr. 13. Praca stanowi studium przypadku wystąpienia deformacji nieciągłych liniowych w rejonie strefy uskokowej. Czynnikiem aktywizującym powstanie deformacji była eksploatacja prowadzona w jednym odosobnionym polu wybierania, która wywołała niewielkie wartości wskaźników deformacji. Na podstawie przeprowadzonych rozważań uznano, że do powstania deformacji tego typu może dochodzić w wyniku działania czynnika aktywizującego w postaci eksploatacji, zwłaszcza w przypadku uskoków o dużych wysokościach zrzutów, w górotworze charakteryzującym się niewielką miąższością warstw luźnych.


SZAFULERA K.: Studium przypadku wystąpienia na powierzchni deformacji nieciągłych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 4, s. 16–23, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. 27. W artykule przedstawione zostały wyniki analizy wpływu warunków geologiczno-górniczych na powstanie na powierzchni deformacji nieciągłych. Nieciągłości wystąpiły w rejonach niekorzystnych warunków naturalnych oraz wpływów eksploatacji górniczej w postaci deformacji i wstrząsów górotworu. Forma oraz wielkość deformacji wyraźnie wskazują, że poza czynnikami górniczymi w procesie ich powstania mogły towarzyszyć również inne czynniki pozagórnicze.


PREIDL W., WÓJCIK A.J.: Sztolnie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2017, nr 4, s. 24–32, rys. 6, bibliogr. 23. Artykuł jest kontynuacją podjętego w numerze BGiT 2017, nr 2 tematu sztolni zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Dotyczy sztolni w kopalniach węgla kamiennego Zagłębia Dąbrowskiego, czyli na terenach dawnego zaboru rosyjskiego oraz Nowego Śląska, które po 1815 r. zostały włączone do zaboru rosyjskiego. Zagadnienia te były dotychczas przedstawiane w niewielu publikacjach. Stosunkowo mała ilość materiału dokumentacyjnego nie pozwala na dokładną lokalizację sztolni w terenie oraz na szczegółowe przedstawienie historii ich powstania, użytkowania, a także likwidacji. Temat ten wymaga przeprowadzenia dokładnych analiz i badań archiwalnych oraz terenowych. Na podstawie dostępnych materiałów podjęto próbę udokumentowania i przywrócenia potomnym pamięci o nich, dzieł inżynierskich, świadczących o dużym kunszcie i umiejętnościach ówczesnych górników.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!