• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 1-2 (2018)

Wiadomości Górnicze 1-2 (2018)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

GĄSKA R., KRUPANEK J., MISZ K.: Kształtowanie się zagrożenia wstrząsami i tąpaniami związanego z eksploatacją pokładu 510 w partii A wschód w kopalni „Mysłowice-Wesoła”. Wiadomości Górnicze 2018, nr 1–2, s. 2–11, tabl. 5, rys. 7, bibliogr. poz. 8 Zagrożenie tąpaniami jest jednym z kluczowych zagrożeń naturalnych towarzyszących eksploatacji węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z uwagi na brak możliwości precyzyjnej predykcji tego zagrożenia, zwłaszcza w aspekcie aktywności sejsmicznej, podejmowanych jest szereg zabiegów profilaktyki aktywnej i pasywnej, jednak nie w każdym przypadku działania te okazują się w pełni skuteczne. W artykule przedstawiono kształtowanie się stanu zagrożenia tąpaniami w czasie eksploatacji przystropowej, odprężającej warstwy pokładu 510 w partii A wschód w PGG SA Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła”.


RYBAK A., RYBAK A., MANOWSKA A.: Przyszłość sektora energetycznego w Polsce – Odnawialne Źródła Energii a czyste technologie węglowe. Wiadomości Górnicze 2018, nr 1–2, s. 12–19, tabl. 2, rys. 8, bibliogr. poz. 23. W artykule zawarta została analiza Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) stosowanych w Polsce i na świecie oraz prognoza zużycia energii odnawialnej. Prognoza dla Polski została zaprezentowana w postaci trzech alternatywnych scenariuszy. Przedstawiono także koszty produkcji energii elektrycznej na podstawie różnych nośników energii. Zaprezentowano Technologie Czystego Węgla (CTW), których wykorzystanie może rozwiązać problemy wiążące się z zastosowaniem węgla jako nośnika energii. W związku z wysokimi kosztami wprowadzenia OZE w Polsce, niedawnymi zmianami odnośnie do polityki wprowadzania zielonej energii oraz odległym horyzontem czasowym realizacji inwestycji mogących zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne na podstawie źródeł odnawialnych, należy rozważyć możliwość zastosowania czystych technologii węglowych. CTW umożliwią redukcję rosnącej emisji gazów cieplarnianych oraz umożliwią zaspokojenie ciągle rosnącego popytu na energię.


STANIENDA-PILECKI K.: Produkcja górnicza podstawowych surowców mineralnych na świecie i w Polsce w 2016 roku. Wiadomości Górnicze 2018, nr 1–2, s. 21–32, tabl. 1, bibliogr. poz. 24. W artykule dokonano analizy i zestawienia w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych na świecie i w Polsce w 2016 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych (złoto, srebro, platyna i platynowce oraz diamenty naturalne), wybrane surowce z grupy metali kolorowych (miedź, cynk, cyna, ołów, kadm, rtęć, ind i ren), podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud (boksyt, magnez, beryl, tytan, rutyl naturalny oraz ilmenit), podstawowe surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud (ruda żelaza, nikiel, ruda manganu, chromit, kobalt, molibden, wolfram, tantal i niob), surowce energetyczne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, surowce nuklearne – uran, cyrkon i ziemie rzadkie, wybrane surowce chemiczne (fosfaty, potas, sól kamienna, siarka rodzima, gips, kaolin, antymon, fluoryt, baryt, bor i soda rodzima) oraz podstawowe surowce ogniotrwałe (perlit, magnezyt, wermikulit i łącznie – sillimanit, andaluzyt i cyjanit). W artykule przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2015 roku, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.


CIEPIELA B.: Z historii kopalń węgla kamiennego w wybranych dzielnicach Dąbrowy Górniczej. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2018, nr 1–2, s. 33–40, tabl. 5, rys. 8, bibliogr. poz. 12. Historia górnictwa węglowego w Dąbrowie Górniczej ma 210 lat, bowiem wydobywanie węgla rozpoczęto w 1785 r., a zakończono z chwilą unieruchomienia ostatniej kopalni, kopalni „Paryż” w 1995 r. (z dniem 30 czerwca 1995 r. zakończono wydobywanie węgla, a 30 grudnia 1996 r. zakończono jej likwidację). W związku ze 100-leciem nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej wydana została monografia miasta w trzech częściach. W części drugiej opisano historię poszczególnych dzielnic, wchodzących w skład miasta. Wobec niekompletnych wiadomości o historii górnictwa węglowego na terenie niektórych dzielnic, w artykule przedstawiono bardziej szczegółowo historię funkcjonowania kopalń w dzielnicy Gołonóg.


GRODZICKA A., SZLĄZAK J., BUCHWALD P., DOPIERAŁA J.: Analiza częstości akcji serca ratownika górniczego – część 4. Wiadomości Górnicze 2018, nr 1–2, s. 41–46, tabl. 15, rys. 1, bibliogr. poz. 2. W czwartej części cyklu artykułów przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na terenie OSRG w Bytomiu w komorze ćwiczebnej podczas wykonywania ćwiczeń na ergometrze ręcznym. W artykule przedstawiono wyniki częstości akcji serca/min podczas pracy na urządzeniu. Uwzględniono wiek ratownika, kwalifikując go do określonej grupy oraz kolejność wykonywanych ćwiczeń na urządzeniu wysiłkowym.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!