• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2018)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2018)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

STRZAŁKOWSKI P., SZAFULERA K.: Analiza rozkładu wartości przyśpieszeń i prędkości drgań sejsmicznych terenu górniczego w wybranych warunkach geologiczno-górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2018, nr 1, s. 1–6, tabl. 2, rys. 4, bibliogr. 10. Praca dotyczy wpływu energii wstrząsów i odległości epicentralnej na parametry drgań podłoża w wybranych warunkach geologiczno-górniczych. Analizie poddano zgodność znanego z literatury wzoru empirycznego z wynikami pomiarów amplitudy składowej poziomej przyśpieszeń drgań. Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazały na przydatność praktyczną wzoru. W dalszej części pracy zaproponowano wzory empiryczne o prostszej postaci matematycznej i porównywalnej zgodności z wynikami pomiarów. Wzory te pozwalają na dokonywanie obliczeń amplitudy składowej poziomej prędkości i przyśpieszeń drgań w rozpatrywanych warunkach.


ŚCIGAŁA R., SZAFULERA K.: Analiza zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi liniowymi z wykorzystaniem metod tomografii elektrooporowej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2018, nr 1, s. 7–12, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. 21. W artykule przedstawiony został przykład wykorzystania tomografii elektrooporowej do oceny stanu przypowierzchniowych warstw górotworu w rejonie stwierdzonych w przeszłości liniowych deformacji nieciągłych. Badania dotyczyły obszaru górniczego jednej z kopalń GZW, gdzie od około 95 lat prowadzona jest intensywna eksploatacja górnicza.


KUCHARSKA M., DYBEŁ P., WAŁACH D.: Zastosowanie betonów nowej generacji w budownictwie podziemnym. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2018, nr 1, s. 13–19, tabl. 2, rys. 6, bibliogr. 20. Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój budownictwa podziemnego skutkuje koniecznością stosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane w odniesieniu do obudów szybowych oraz tuneli bazowały przede wszystkim na betonach zwykłych o wytrzymałościach charakterystycznych nieprzekraczających 50 MPa. Rozwój technologii betonu w ostatnich dziesięcioleciach doprowadził do powstania betonów nowej generacji, które oprócz wysokiej wytrzymałości charakteryzują się znacznie wyższymi parametrami, co do ich trwałości i właściwości reologicznych. W związku z tym uzasadnione jest szersze wykorzystanie betonów nowej generacji w budownictwie podziemnym. W niniejszej pracy przedstawiono ogólne właściwości betonów wysokowartościowych (HPC) i samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych (HPSCC) oraz w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane m.in. w szybach oraz tunelach. Wyższe parametry wytrzymałościowe betonów wysokowartościowych w znacznym stopniu mogą ograniczyć w głębionych szybach jego zużycie oraz poprawić szczelność oraz odporność na korozję obudowy. W przypadku samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych ich specyficzne właściwości reologiczne, a przede wszystkim wysoka płynność i urabialność mieszanki betonowej może w znacznym stopniu ułatwić formowanie obudowy tuneli, w których niejednokrotnie występuje znacznie zagęszczony układ zbrojenia. W pracy przedstawiono wady i zalety betonów nowej generacji w zastosowaniu do obudów szybowych oraz tuneli.


PERŻYŁO D., ŚCIGAŁA R.: Wpływ lokalizacji punktu obserwacyjnego na wyznaczane wartości współczynnika prędkości osiadania. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2018, nr 1, s. 20–27, rys. 9, bibliogr. 9. W artykule poruszono zagadnienia związane z identyfikacją wartości parametru charakteryzującego w teorii W.Budryka-S.Knothego kinematykę procesu deformacji – współczynnika prędkości osiadania c. Celem analizy była ocena wpływu położenia punktu obserwacyjnego w stosunku do pola eksploatacyjnego na otrzymywane wartości tego parametru i wiarygodność jego wyznaczenia. W ramach pracy dokonano identyfikacji jego wartości dla kilkudziesięciu punktów obserwacyjnych z kilku linii pomiarowych. Jednocześnie dla każdej linii wyznaczono wartości parametru c dla wszystkich punktów z danej linii obserwacyjnej jednocześnie. Otrzymane w wyniku identyfikacji wartości parametru porównano i na tej podstawie wyciągnięto odpowiednie wnioski.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!