• Redakcja
  • Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice
  • Zadzwoń do nas +48 32428 87 12
  • wydawnictwo@gornicza.com.pl

Uwaga! W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, Wydawnictwo Gospodarcze czasowo pracuje zdalnie spoza siedziby firmy. W sprawach administracyjnych i reklamowych prosimy o kontakt pod
nr tel. 510 094 751 oraz e-mail rmordak@gornicza.com.pl. W sprawach redakcyjnych prosimy o kontakt pod nr tel. 510 094 753 oraz e-mail redakcja@gornicza.com.pl

Strona główna > Wiadomości > Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu
Utworzono: 20 marca 2020

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU WYDAWNICTWA GÓRNICZEGO SP. Z O.O.
W KATOWICACH

 

RADA NADZORCZA

Wydawnictwa Górniczego sp. z o. o.

z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30

 

na podstawie § 9 ust. 1 w związku z § 8 ust. 3 i 4 Umowy Spółki

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

prezesa zarządu Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. w Katowicach

ogłoszenie

oświadczenie


1. Kandydat na stanowisko prezesa zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek;
4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
5) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
6) nie być karanym za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

2. Kandydatem na stanowisko prezesa zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4) pełni funkcję z wyboru zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3. Celem potwierdzenia wymogów określonych w ust. 1 oraz ust. 2 Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do zgłoszenia następujących dokumentów:
1) Oświadczenia, o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4;
2) Oświadczenia o braku okoliczności, o których mowa w ust. 2;
3) dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia;
4) dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż zatrudnienia;
5) dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
6) Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności
do czynności prawnych;
7) Oświadczenie, że nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo umyśle karne lub karno-skarbowe;
8) aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności uzyskane
nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia;
9) Oświadczenia o braku wszczętych i prowadzonych postępowań karnych i karno-skarbowych przeciwko Kandydatowi.

4. Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 3, Kandydat winien do zgłoszenia dołączyć:
1) Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny, własnoręcznie podpisane;
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu oraz adresu
e-mail niezbędnych do kontaktu w celach postępowania kwalifikacyjnego.

5. Kandydaci mogą składać również inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
6. Formularze oświadczeń, o których mowa w ust. 3 oraz 4, zamieszczone są stronie internetowej Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. www.gornicza.com.pl - stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.
7. Oświadczenia oraz zaświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz 4, Kandydat winien dołączyć w oryginale zgodnie z wzorami. Dotyczy to również życiorysu zawodowego (CV) oraz listu motywacyjnego. Wszelkie dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie Kandydata winny zostać dołączone w oryginałach lub odpisach, przy czym odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez Kandydata. W takim przypadku,
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
8. Kandydat może zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. www.gornicza.com.pl.
9. Informacje dotyczące Spółki, Kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki, pokój 104,
w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 15.00, do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności. Z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, oraz fakt zdalnego wykonywania pracy przez pracowników Spółki do odwołania, informacje dotyczące Spółki, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, Kandydaci mogą uzyskać wyłącznie zwracając się drogą e-mailową o ich podanie, jednocześnie załączając podpisany skan oświadczenia
o zachowaniu poufności. Informacje zostaną przesłane również drogą e-mailową, zwrotnie na adres Kandydata.
10. Kandydaci winni złożyć pisemne zgłoszenie osobiście w siedzibie Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. w Katowicach, 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30, pokój 110,
w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie do dnia 6.04.2020 r. do godziny 14.00 lub przesłać pocztą w tym samym terminie na wskazany powyżej adres Spółki,
w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 6.04.2020 r. godziną 14.30”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem. Decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zgłoszenia będą przyjmowane jedynie drogą pocztową.

11. Zgłoszenia Kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a Kandydaci nie wezmą udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.04.2020 r.
o godzinie 14.30.
12. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przesunięciu terminów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym na późniejszy okres, o czym Kandydaci zostaną poinformowani.

13. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni w dniu
6.04.2020 roku telefonicznie oraz za pomocą adresu email.

14. Spośród Kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną wyłonieni Kandydaci najlepiej spełniający wymagania do wykonywania funkcji członka zarządu Spółki. Wyłonieni Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których zostanie dokonana ocena kandydata,
w dniu 6.04.2020 r. od godziny 15.00 w siedzibie Spółki (Kościuszki 30, 40-048 Katowice).
15. Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami zostaną przeprowadzone w kolejności wpływających do Spółki zgłoszeń. Na rozmowie kwalifikacyjnej Kandydat zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości ze zdjęciem celem okazania komisji.
16. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatur, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 7.04.2020 r. od godziny 9.00.
17. Dopuszczenie choćby jednego Kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
18. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:
1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
6) Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa i rachunkowości zarządczej;
7) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce;
8) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa;
9) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy;
10) wiedza w zakresie roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;
11) wiedza w zakresie systemu ocen i motywacji.

19. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydatów.
20. O wyniku postępowania Kandydaci zostaną powiadomieni bezpośrednio po jego zakończeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie 2016/679) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Kandydata jest Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem mailowym, biuro@sikorakancelaria.pl bądź korespondencyjnie na adres: ul. Kościuszki 30,
40–048 Katowice.
3) Podane w zgłoszeniu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z postępowaniem kwalifikacyjnym, a w przypadku wyłonienia Kandydata również w celach związanych z powołaniem oraz zawarciem umowy.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. W razie odmowy podania danych osobowych
nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
5) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia – w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz w konsekwencji powołania oraz zawarcia umowy
z członkiem Zarządu,
b. art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia – w celu wykonania obowiązku prawnego,
c. art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia – w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. weryfikacja rzetelności oraz prawdziwości składanych w toku postępowania kwalifikacyjnego oświadczeń.

6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać
a. Ministerstwo Aktywów Państwowych,
b. spółka Holding KW sp. z o.o.,
c. organy publiczne.

7) Kandydaci mają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia.
8) Kandydatowi przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).